10/Ckt/08/KD - 2008 - Zamówienia publiczne

Termin składania ofert: 18.02.2008 godz. 10:30

CPV: 15981000-8

Wartość zamówienia: poniżej 133.000 euro

Sukcesywna dostawa wody mineralnej

Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych z dn. 11.02.2008 r. pod poz. 27973-2008
Polska Policja