138/Cir/08/RJ - 2008 - Zamówienia publiczne

Termin składania ofert: 29.08.2008 godz.10:30

CPV: 45453000-7, 45330000-9

Wartość zamówienia: poniżej 133.000 euro

Wykonanie wymiany przyłączy wodno – kanalizacyjnych do budynku Centralnego Laboratorium Kryminalistyki Komendy Głównej Policji w Warszawie przy ul. Aleje Ujazdowskie 7

Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych z dn. 30.07.2008X  pod poz.176227-2008
 

Polska Policja