153/Cir/08/RJ - 2008 - Zamówienia publiczne

Termin składania ofert: 21.08.2008 godz. 10:30

CPV: 45453000-7, 45310000-3, 45331100-7, 45330000-9, 45331000-6, 45312200-9, 32520000-4, 32320000-2.

Wartość zamówienia: powyżej 133.000 euro

Wykonanie robót budowlanych związanych z przebudową budynku B położonego na terenie obiektu KGP przy ul. Taborowej 33b w Warszawie

Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych z dn. 31.07.08 pod poz. 177861 - 2008

Polska Policja