121/Cir/12/EJ - 2012 - Zamówienia publiczne

Termin składania ofert: 06.08.2012 r. godz. 09:30

CPV: 45233222-1, 45233251

Wartość zamówienia: poniżej 5.000.000 euro

Remont nawierzchni drogi dojazdowej i dróg przy parkingu budynku administracyjnego przy ul. Wiśniowej 58 w Warszawie

Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych z dn. 20.07.2012 pod poz. 262189- 2012

Polska Policja