179/Cut/12/MSz - 2012 - Zamówienia publiczne

Termin składania ofert: 24.10.2012 godz. 09:30

CPV: 35330000-6

Wartość zamówienia: poniżej 130.000 euro

Dostawa nowej, wyprodukowanej nie wcześniej niż w 2012 roku amunicji karabinowej .308W.

Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych z dn. 15.10.2012 pod poz. 398904-2012

Polska Policja