31/Cir/15/MSz - 2015 - Zamówienia publiczne

Termin składania ofert: 24.02.2015 godz.9:30

CPV: 50000000-5, 50531300-9, 50511000-0

Wartość zamówienia: poniżej 134.000 euro

Serwis i konserwacja klimatyzacji i wentylacji w obiektach KGP w Warszawie

Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych z dn. 05.02.2015 pod poz. 26628-2015

Polska Policja