72/Cir/15/EZ - 2015 - Zamówienia publiczne

Termin składania ofert: 28.04.2015 godz. 10:30

CPV: 45331220-4, 39717300-3

Wartość zamówienia: poniżej 134.000 euro

Dostawa i montaż klimatyzatorów

Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych z dn. 17.04.2015 pod poz.88488-2015

Polska Policja