185/Cir/15/UM - 2015 - Zamówienia publiczne

Termin składania ofert: 17.09.2015 godz.9:30

CPV: 50324100-3

Wartość zamówienia: poniżej 134.000 euro

Serwis i konserwacja systemów kontroli dostępu i systemów sygnalizacji włamania i napadu w obiektach KGP w Warszawie

Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych z dn. 8.09.2015 pod poz. 232806-2015

Polska Policja