231/Cir/16/AK - 2016 - Zamówienia publiczne

Termin składania ofert: 20.10.2016 godz. 09:30

CPV: 75251110-4

Wartość zamówienia: poniżej 135.000 euro

Konserwacja stałych urządzeń gaśniczych wraz z systemem wczesnej detekcji dymu w obiektach Komendy Głównej Policji

Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych z dn. 12.10.2016 r. pod poz. 321826-2016

Polska Policja