242/Cir/16/MR - 2016 - Zamówienia publiczne

Termin składania ofert: 28.10.2016 godz. 09:30

CPV: 50324100-3

Wartość zamówienia: poniżej 135.000 euro

Przeglądy konserwacyjne, usługi serwisowe oraz modernizacja lub rozbudowa systemów kontroli dostępu SKD i systemów sygnalizacji włamania i napadu SSWiN w obiektach Komendy Głównej Policji w Warszawie

Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych z dn. 20.10.2016 pod poz. 327208-2016

Polska Policja