13/Cag/17/MG - 2017 - Zamówienia publiczne

Termin składania ofert: 23.02.2017 godz.9:30

CPV: 90910000-9, 90911200-8, 90919200-4, 90914000-7, 90620000-9

Wartość zamówienia: poniżej 135.000 euro

Usługi kompleksowego utrzymania czystości pomieszczeń biurowych Centralnego Biura Śledczego Policji oraz terenu wokół dwóch budynków

Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych z dn. 15.02.2017 pod poz. 26182-2017