11/Cir/17/TJ - 2017 - Zamówienia publiczne

Termin składania ofert: 08.03.2017 godz. 10:00

CPV: 50324100-3

Wartość zamówienia: poniżej 135.000 euro

Przeglądy konserwacyjne, usługi serwisowe oraz modernizacja lub rozbudowa systemów kontroli dostępu SKD i systemów sygnalizacji włamania i napadu SSWiN w obiektach Komendy Głównej Policji w Warszawie

Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych z dn. 24.02.2017 pod poz. 31995-2017