42/Cag/17/MG - 2017 - Zamówienia publiczne

Termin składania ofert: 27.03.2017 godz. 09:30

CPV: 90910000-9, 90911200-8, 90919200-4, 90914000-7, 90620000-9

Wartość zamówienia: poniżej 135.000 euro

Usługi kompleksowego utrzymania czystości pomieszczeń biurowych Centralnego Biura Śledczego Policji oraz terenów wokół dwóch budynków

Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych z dn. 17.03.2017 pod poz. 46451-2017