101/Cir/17/RG - 2017 - Zamówienia publiczne

Termin składania ofert: 22.05.2017 godz. 10:00

CPV: 50000000-5, 50531300-9, 50511000-0

Wartość zamówienia: poniżej 135.000 euro

Świadczenie serwisu pogwarancyjnego i wykonanie przeglądów konserwacyjnych i serwisowych urządzeń klimatyzacji i wentylacji w budynkach KGP w Warszawie

Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych z dn. 12.05.2017 pod poz. 505897-N-2017