120/Cir/17/TJ - 2017 - Zamówienia publiczne

Termin składania ofert: 14.07.2017 godz. 10:00

CPV: 45000000-7, 45311200-2, 45331220-4, 45314300-4, 45312100-8, 32340000-8, 51212000-1

Wartość zamówienia: poniżej 5.225.000 euro

Remont kompleksu pomieszczeń Sali generalskiej - KGP Warszawa ul. Puławska 148/150

Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych z dn. 29.06.2017 pod numerem 540908-N-2017