169/BF/17/EJ - 2017 - Zamówienia publiczne

Termin składania ofert: 07.09.2017 godz.09:30

CPV: 22462000-6

Wartość zamówienia: poniżej 135.000 euro

Dostawa materiałów promocyjnych na potrzeby Biura Międzynarodowej Współpracy Policji KGP

Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych z dn. 30.08.2017 pod numerem 576714-N-2017