257/Cut/17/RG - 2017 - Zamówienia publiczne

Termin składania ofert: 20.11.2017 godz. 09:30

CPV: 3581300-6, 3511300-9

Wartość zamówienia: poniżej 135.000 euro

Zakup hełmów odłamko- i kuloodpornych oraz przyłbic kuloodpornych do hełmów

Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych z dn. 10.11.2017 pod numerem 613828-N-2017