20/Cir/18/TJ/PMP - 2018 - Zamówienia publiczne

20/Cir/18/TJ/PMP

Termin składania ofert: 30.03.2018 godz. 10:00

CPV: 71000000-8, 45000000-7, 45311000-0, 45453100-8

Wartość zamówienia: poniżej 5.548.000 euro

Dostosowanie obiektu KGP przy ul. Olszewskiej 6 w Warszawie do potrzeb użytkownika

Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych z dn. 22.02.2018 r. pod numerem 520060-N-2018