46/BłiI/18/MP - 2018 - Zamówienia publiczne

Termin składania ofert: 03.04.2018 godz. 09:30

CPV: 72320000-4

Wartość zamówienia: poniżej 144.000 euro

Zakup dostępu do bazy aktów prawnych Systemu Informacji Prawnej (Systemu) za pośrednictwem sieci Internet dla 260 stanowisk komputerowych w trybie jednoczesnego udostępnienia Systemu, świadczonego w okresie 24 miesięcy

Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych z dn. 20.03.2018 r. pod numerem 533055-N-2018