74/Cir/18/KK - 2018 - Zamówienia publiczne

Termin składania ofert: 07.06.2018 godz.11:00

CPV: 45231400-9

Wartość zamówienia: poniżej 5.548.000 euro

Wykonanie remontu linii kablowych oświetlenia terenu obiektów KGP położonych w Warszawie przy ul. Taborowej 33c oraz Wiśniowej 58

Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych z dn. 16.05.2018 r. pod numerem 556621-N-2018