33/Cir/18/RG - 2018 - Zamówienia publiczne

Termin składania ofert: 11.06.2018 godz. 09:30

CPV: 50324100-3

Wartość zamówienia: poniżej 144.000 euro

Przeglądy konserwacyjne, usługi serwisowe oraz modernizacja lub rozbudowa systemów dozoru telewizyjnego CCTV w obiektach Komendy Głównej Policji w Warszawie.

Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych z dn. 28.05.2018 r. pod numerem 562404-N-2018