133/Ctr/18/TJ/NFOŚ - 2018 - Zamówienia publiczne

133/Ctr/18/TJ/NFOŚ

Termin składania ofert: 02.07.2018 godz. 10:00

CPV: 34521300-8

Wartość zamówienia: poniżej 144.000 euro

Dostawa 3 szt. łodzi kategorii R-3

Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych z dn. 4.06.2018 r. pod numerem 565900-N-2018