181/BF/18/TJ - 2018 - Zamówienia publiczne

Termin składania ofert: 13.07.2018 godz. 10:00

CPV: 22462000-6

Wartość zamówienia: poniżej 144.000 euro

Zawarcie umowy ramowej na dostawy materiałów promocyjnych dla Komendy Głównej Policji oraz Centralnego Biura Śledczego Policji

Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych z dn. 5.07.2018 r. pod numerem 581063-N-2018