195/Ckt/18/UM - 2018 - Zamówienia publiczne

Termin składania ofert: 30.07.2018 godz. 09:30

CPV: 39112000-0, 39113100-8

Wartość zamówienia: poniżej 144.000 euro

Zawarcie umowy ramowej na dostawę krzeseł i foteli

Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych z dn. 20.07.2018 r. pod numerem 587631-N-2018