230/BF/18/ESz - 2018 - Zamówienia publiczne

Termin składania ofert: 07.09.2018 godz. 09:30

CPV: 22462000-6

Wartość zamówienia: poniżej 144.000 euro

Dostawa materiałów promocyjnych na potrzeby Biura Spraw Wewnętrznych Policji oraz Biura Operacji Antyterrorystycznych KGP

Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych z dn. 30.08.2018 r. pod numerem 610162-N-2018