240/Cir/18/UM - 2018 - Zamówienia publiczne

Termin składania ofert: 20.09.2018 godz. 09:30

CPV: 45453000-7, 45321000-3, 45410000-4, 45442100-8, 45430000-0, 45421000-4

Wartość zamówienia: poniżej 5.548.000 euro

Wykonanie napraw w pomieszczeniach budynku 7C przy ul. Włochowskiej 25/33 w Warszawie z uwzględnieniem decyzji Sanepid nr 3/18

Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych z dn. 4.09.2018 r. pod numerem 611502-N-2018