236/Ckt/18/TJ - 2018 - Zamówienia publiczne

Termin składania ofert: 24.09.2018 godz. 10:00

CPV: 18832000-0

Wartość zamówienia: poniżej 144.000 euro

Dostawa 230 par butów specjalnych szturmowych

Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych z dn. 5.09.2018 r. pod numerem 611775-N-2018