189/Cir/19/EJ - 2019 - Zamówienia publiczne

Termin składania ofert: 20.08.2019 godz. 09:30

CPV: 50324100-3

Wartość zamówienia: poniżej 144.000 euro

Przeglądy konserwacyjne, usługi serwisowe oraz modernizacja lub rozbudowa systemu dozoru telewizyjnego CCTV w obiektach Komendy Głównej Policji w Warszawie

Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych z dn. 05.08.2019 r. pod numerem 582027-N-2019.

Polska Policja