252/Cut/19/ŁK - 2019 - Zamówienia publiczne

Termin składania ofert: 15.10.2019 godz. 09:50

CPV: 73110000-6

Wartość zamówienia: poniżej 144.000 euro

Przeprowadzenie badań osłon balistycznych oraz środków minersko-pirotechnicznych w 3 częściach

Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych z dn. 08.10.2019 r. pod numerem 604271-N-2019

Polska Policja