154/Cir/18/UM - Postępowania o zamówienia - Zamówienia publiczne

Postępowania o zamówienia

Termin składania ofert: 23.07.2018 godz.10:30

CPV: 45000000-7, 45453000-7, 45400000-1, 45421000-4, 45410000-4, 45430000-0, 45262600-7, 45442100-8, 45450000-6, 45331210-1, 45310000-3, 39000000-2, 71320000-7.

Wartość zamówienia: poniżej 5.548.000 euro

Modernizacja zespołu pomieszczeń w budynku przy ul. Puławskiej 148/150 w Warszawie

Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych z dn. 6.07.2018 r. pod numerem 580339-N-2018

Polska Policja