175/Cir/18/UM - Postępowania o zamówienia - Zamówienia publiczne

Postępowania o zamówienia

Termin składania ofert: 31.07.2018 godz. 10:30

CPV: 71000000-8

Wartość zamówienia: poniżej 5.548.000 euro

Dostosowanie obiektu KGP przy ul. Olszewskiej 6 w Warszawie do potrzeb użytkownika

Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych z dn. 12.07.2018 r. pod numerem 587593-N-2018