237/Cir/18/UM - Postępowania o zamówienia - Zamówienia publiczne

Postępowania o zamówienia

Termin składania ofert: 27.09.2018 godz. 10:30

CPV: 45231400-9

Wartość zamówienia: poniżej 5.548.000 euro

Wykonanie remontu linii kablowych oświetlenia terenu obiektów KGP położonych w Warszawie przy ul. Taborowej 33c oraz Wiśniowej 58

Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych z dn. 11.09.2018 r. pod numerem 6129960-N-2018

Polska Policja