310/Cir/18/EJ - Postępowania o zamówienia - Zamówienia publiczne

Postępowania o zamówienia

Termin składania ofert: 05.12.2018 godz. 09:30

CPV: 75251110-4

Wartość zamówienia: poniżej 144.000 euro

Konserwacja stałych urządzeń gaśniczych i systemów sygnalizacji alarmu pożaru w obiektach Komendy Głównej Policji

Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych z dn. 27.11.2018 r. pod numerem 653173-N-2018

Polska Policja