Postępowania o zamówienia - Zamówienia publiczne

Postępowania o zamówienia

UWAGA! W celu przejrzystego korzystania z informacji o wszczętych postępowaniach, zostały one podzielone według poniższych zasad:

przed otwarciem ofert - (w trybie przetargu nieograniczonego, przetargu ograniczonego, negocjacji z ogłoszeniem, dialogu konkurencyjnego) dokumentacja postępowania tj. ogłoszenie o zamówieniu, specyfikacja istotnych warunków zamówienia, treść zapytań wraz z wyjaśnieniami, wniesione protesty wraz z ich rozstrzygnięciem - będzie zamieszczana od dnia ogłoszenia - do terminu otwarcia ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu,

w trakcie oceny ofert - od terminu otwarcia ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, do dnia wyboru najkorzystniejszej oferty, lub unieważnienia postępowania,

rozstrzygnięte - po podpisaniu umowy lub ostatecznym unieważnieniu postępowania (po wykorzystaniu przysługujących środków ochrony prawnej).

Nr referencyjny Wartość zamówienia Wspólny słownik zamówień (CPV) Przedmiot zamówienia Termin składania ofert Szczegóły
224/BF/19/MR 80510000-2 Zakup usługi szkoleniowej pt. „Modernizacja systemu AAA sieci OST 112 i CSD w ramach realizacji zadania serwis pogwarancyjny urządzeń sieci OST 112” . 09.09.2019 godz. 09:30 pełna treść ogłoszenia
217/BF/19/TJ powyżej 750.000 euro 55120000-7, 55300000-3 Zakup usług gastronomicznych, hotelarskich i konferencyjnych na potrzeby spotkania organizowanego przez Komendę Główną Policji 20.08.2019 godz. 14:00 pełna treść ogłoszenia
4/BŁiI/DT/19/AK Informacja o zamiarze przeprowadzenia dialogu technicznego: Mapa czasu rzeczywistego SWD Policji – narzędzie do zarządzania danymi GIS. Budowa systemu umożliwiającego generowanie w czasie rzeczywistym wizualizacji gromadzonych przez Policję danych o wszystkich przestępstwach, wykroczeniach, interwencjach policyjnych oraz wypadkach i kolizjach. pełna treść ogłoszenia
187/BŁiI/19/RG/PMP poniżej 144.000 euro 72230000-6 Zakup subskrypcji dla posiadanego systemu autoryzacji dostępu do aplikacji FAVI 12.08.2019 godz. 09:30 pełna treść ogłoszenia
179/BŁiI/19/ESz/PMP poniżej 144.000 euro 32420000-3, 30200000-1, 32000000-3 Rozbudowa systemu dostępowego dla systemów międzynarodowych 09.08.2019 godz. 12:00 pełna treść ogłoszenia
164/Cir/19/EJ poniżej 5.548.000 euro 45311200-2, 51212000-1, 45000000-7 Rozbudowa Systemów Zabezpieczeń Technicznych w obiektach Komendy Głównej Policji w Warszawie 30.07.2019 godz. 09:30 pełna treść ogłoszenia
176/Ckt/19/TJ poniżej 144.000 euro 39130000-2 Zawarcie umowy ramowej na dostawy mebli biurowych 24.07.2019 godz. 10:00 pełna treść ogłoszenia
157/Cut/19/TJ/PMP powyżej 144.000 euro 18444000-3 Dostawa policyjnych kasków ochronnych z osłoną twarzy wraz z maską przeciwgazową pełnotwarzową z filtropochłaniaczem z możliwością skorzystania z prawa opcji 08.08.2016 godz. 11:00 pełna treść ogłoszenia
156/BF/19/TJ powyżej 750.000 euro 55120000-7, 55300000-3 Zakup usług gastronomicznych, hotelarskich i konferencyjnych na potrzeby spotkania organizowanego przez Komendę Główną Policji 11.07.2019 godz. 10:00 pełna treść ogłoszenia
146/BF/19/KK/FBW 80533100-0 Zakup usługi szkoleń informatycznych w podziale na dwa zadania w ramach realizacji przedsięwzięcia pn „Skuteczne zwalczanie cyberprzestępczości gwarantem bezpiecznej Europy” 05.07.2019 r. godz. 9:00 pełna treść ogłoszenia
144/BF/19/TJ powyżej 750.000 euro 55120000-7, 55300000-3 Zakup usług gastronomicznych i hotelarskich dla 43 członków personelu latającego Zarządu Lotnictwa Policji GSP KGP podczas 14-dniowych turnusów szkoleniowo-kondycyjnych 18.06.2019 godz. 10:00 pełna treść ogłoszenia
135/Ckt/19/TJ poniżej 144.000 euro 39113100-8, 39112000-0 Zawarcie umowy ramowej na dostawę krzeseł i foteli biurowych 12.06.2019 godz. 10:00 pełna treść ogłoszenia
133/BŁiI/19/MR poniżej 144.000 euro 50312000-5 Zakup usługi serwisu pogwarancyjnego urządzeń mobilnych współpracujących z systemem AFIS - MorphoTouch i MorphoRapID 12.06.2019 godz. 12:00 pełna treść ogłoszenia
95/Cut/19/MP/PMP powyżej 144.000 euro 35200000-0 Dostawa dwóch kompletów zagłuszarek fal radiowych 08.07.2019 godz. 09:30 pełna treść ogłoszenia
136/Cir/19/RG poniżej 144.000 euro 50000000-5, 50531300-9, 50511000-0 Świadczenie serwisu pogwarancyjnego i wykonanie przeglądów konserwacyjnych i serwisowych urządzeń klimatyzacji i wentylacji w budynkach KGP i CBŚP w Warszawie. 13.06.2019 godz. 09:30 pełna treść ogłoszenia
127/Cir/19/AP/PMP poniżej 5.548.000 euro 45000000-7, 45453000-7, 45400000-1, 45421000-4, 45410000-4, 45430000-0, 45262600-7, 45442100-8, 45450000-6, 45331210-1, 45310000-3, 39000000-2, 71220000-6, 71320000-7 Dostosowanie budynków przy ul. Orkana 14 w Warszawie do potrzeb użytkownika 27.06.2019 godz. 11:00 pełna treść ogłoszenia
84/BF/19/MR/FBW 80510000-2 Zakup kompleksowej usługi szkoleniowej w ramach realizacji projektu pn. "Zwiększenie skuteczności Policji w pozyskiwaniu danych z urządzeń rejestrujących obraz" nr projektu: PL/2018/PR/0056. 7.06.2019 r. godz. 09:30 pełna treść ogłoszenia
126/Ckt/19/TJ poniżej 144.000 euro 30197644-2 Zawarcie umowy ramowej na dostawę papieru ksero 04.06.2019 godz. 10:00 pełna treść ogłoszenia
100/Ckt/19/TJ poniżej 144.000 euro 39130000-2 Zawarcie umowy ramowej na dostawy mebli biurowych 31.05.2019 godz. 12:00 pełna treść ogłoszenia
115/Ckt/19/ESz poniżej 144.000 euro 18832000-0 Dostawa 415 par trzewików specjalnych w ramach dwóch zadań 29.05.2019 godz. 12:00 pełna treść ogłoszenia
119/BF/19/MR 55300000-3 Zakup usługi cateringowej w dniu 13 czerwca 2019 r. 24.05.2019 godz. 09:30 pełna treść ogłoszenia
106/BF/19/AP/FBW powyżej 750.000 euro 55120000-7, 55300000-3. Zakup usług hotelarsko-gastronomicznych dla uczestników szkolenia w ramach projektu nr PL/2018/PR/0054 pod nazwą „Szkolenie z obsługi oprogramowania ArcGIS dla analityków kryminalnych” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Programu Krajowego Funduszu Bezpieczeństwa Wewnętrznego. 17.05.2019 godz. 11:50 pełna treść ogłoszenia
104/BF/19/TJ powyżej 750.000 euro 55120000-7, 55300000-3 Zakup usługi hotelarskiej, gastronomicznej i konferencyjnej na potrzeby spotkania organizowanego przez Komendę Główną Policji 13.05.2019 godz. 09:00 pełna treść ogłoszenia
105/BF/19/JT 55300000-3 Zakup usługi cateringowej w dniu 18 maja 2019 r. 10.05.2019 godz. 11:30 pełna treść ogłoszenia
76/BŁiI/19/AP poniżej 144.000 euro 72413000-8 Zakup usługi serwisu pogwarancyjnego Systemu Zarządzania Treścią (CMS) WebAdministrator GOLD (775 serwisów) na okres 24 miesięcy oraz nowych funkcjonalności systemu CMS pełna treść ogłoszenia
68/Cag/19/EZ poniżej 144.000 euro Zadanie 1: 39830000-9, 39831300-9, 39831000-6, 39514200-0, 33711900-6; Zadanie 2: 33760000-5; Zadanie 3: 18930000-7 Dostawa środków czystości 29.04.2019 godz. 10:30 pełna treść ogłoszenia
78/Cir/19/KK poniżej 144.000 euro 75251110-4 Konserwacja stałych urządzeń gaśniczych i systemów sygnalizacji alarmu pożaru w obiektach Komendy Głównej Policji 06.05.2019 godz. 10:30 pełna treść ogłoszenia
91/BF/19/MR powyżej 750.000 euro 55120000-7, 55300000-3 Zakup usług hotelarskich, gastronomicznych i konferencyjnych dla uczestników narady szkoleniowej organizowanej przez KGP. 26.04.2019 godz. 09:50 pełna treść ogłoszenia
60/BF/19/AK/FBW 80300000-7 Kompleksowe studia podyplomowe z informatyki śledczej współfinansowane w ramach Funduszu Bezpieczeństwa Wewnętrznego, nr projektu PL/2018/PR/0063 24.05.2019 godz. 12:30 pełna treść ogłoszenia
80/Ckt/19/ESz powyżej 144.000 euro 18223200-0 Produkcja i dostawa kurtek służbowych letnich w ramach dwóch zadań 20.05.2019 godz. 10:00 pełna treść ogłoszenia

Wybierz Strony

Polska Policja