Postępowania o zamówienia - Zamówienia publiczne

Postępowania o zamówienia

UWAGA! W celu przejrzystego korzystania z informacji o wszczętych postępowaniach, zostały one podzielone według poniższych zasad:

przed otwarciem ofert - (w trybie przetargu nieograniczonego, przetargu ograniczonego, negocjacji z ogłoszeniem, dialogu konkurencyjnego) dokumentacja postępowania tj. ogłoszenie o zamówieniu, specyfikacja istotnych warunków zamówienia, treść zapytań wraz z wyjaśnieniami, wniesione protesty wraz z ich rozstrzygnięciem - będzie zamieszczana od dnia ogłoszenia - do terminu otwarcia ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu,

w trakcie oceny ofert - od terminu otwarcia ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, do dnia wyboru najkorzystniejszej oferty, lub unieważnienia postępowania,

rozstrzygnięte - po podpisaniu umowy lub ostatecznym unieważnieniu postępowania (po wykorzystaniu przysługujących środków ochrony prawnej).

Nr referencyjny Wartość zamówienia Wspólny słownik zamówień (CPV) Przedmiot zamówienia Termin składania ofert Szczegóły
226/BF/18/MR/FBW 55300000-3 Zakup usług cateringowych dla 32 osób podczas szkoleń prowadzonych przez BMWP KGP w ramach projektu z Funduszu Bezpieczeństwa Wewnętrznego „Wdrożenie Systemu Wymiany Informacji z Europolem w Zarządach Terenowych CBŚP”, które świadczone będą w okresie 04 września 2018 r. – 11 grudnia 2018 na terenie 11 miast 20.08.2018 godz. 10:30 pełna treść ogłoszenia
220/BF/18/AP powyżej 750.000 euro 55120000-7, 55300000-3 Świadczenie usług hotelarskich, gastronomicznych i konferencyjnych podczas szkolenia organizowanego przez Komendę Główną Policji w dniach 17-21 września 2018 r. 20.08.2018 godz.9:30 pełna treść ogłoszenia
218/Ctr/18/ESz powyżej 144.000 euro 34110000-3 Zakup pojazdów nieoznakowanych 4x4 w ilości 2 sztuk w zamówieniu podstawowym (gwarantowanym) oraz 1 sztuki w zamówieniu opcjonalnym 22.08.2018 godz. 09:30 pełna treść ogłoszenia
214/BF/18/RG/FBW powyżej 750.000 euro 55120000-7, 55300000-3 Świadczenie usług gastronomicznych i hotelarskich oraz obsługa cateringowa uczestników szkolenia współfinansowanego ze środków Funduszu Bezpieczeństwa Wewnętrznego w ramach projektu pn. "Wdrożenie Systemu Wymiany Informacji z Europolem w Zarządach Terenowych CBŚP" 10.08.2018 godz. 10:30 pełna treść ogłoszenia
153/Cut/18/ESz/NFOŚ 35200000-4 Dostawa dwóch zestawów sprzętu wyważeniowego oraz trzech zestawów uniwersalnych narzędzi hydraulicznych (nożyco - rozpierarki) 10.08.2018 godz. 09:30 pełna treść ogłoszenia
205/BŁiI/18/JSz poniżej 144.000 euro 64200000-8; 64210000-1; 64210000-8 Zakup usługi telefonii stacjonarnej 14.08.2018 godz. 11:30 pełna treść ogłoszenia
174/Cut/18/KK powyżej 144.000 euro 09131100-7 Sprzedaż i wydawanie paliwa lotniczego JET A-1 w ilości do 1700m3 - sukcesywnie od daty podpisania umowy do wyczerpania limitu 1700m3 06.09.2018 godz. 09:30 pełna treść ogłoszenia
201/BF/18/ESz poniżej 144.000 euro 22462000-6 Dostawa materiałów promocyjnych (kubki ceramiczne, pendrive, smycze oraz długopisy i ołówki) 07.08.2018 godz. 09:30 pełna treść ogłoszenia
196/BŁiI/18/EJ poniżej 144.000 euro 32424000-1 Zakup modułów połączeniowych na potrzeby Centralnych Systemów Internetowych Policji 02.08.2018 godz. 09:30 pełna treść ogłoszenia
204/BF/18/RG/FBW powyżej 750.000 euro 55120000-7, 55300000-3 Świadczenie usług gastronomicznych i hotelarskich oraz obsługa cateringowa uczestników szkolenia współfinansowanego ze środków Funduszu Bezpieczeństwa Wewnętrznego w ramach projektu pn. "Wdrożenie Systemu Wymiany Informacji z Europolem w Zarządach Terenowych CBŚP" 27.07.2018 godz. 09:30 pełna treść ogłoszenia
189/BŁiI/18/AK/PMP powyżej 144.000 euro 48730000-4; 48821000-9 Rozbudowa posiadanego przez Zamawiającego systemu do zarządzania informacją i zdarzeniami bezpieczeństwa teleinformatycznego typu SIEM (Security Information and Event Management). 27.08.2018 godz. 09:30 pełna treść ogłoszenia
180/Cir/18/KK poniżej 5.548.000 euro 45000000-7 ; 45311200- 2; 51212000- 1 Modernizacja kontroli dostępu w obiektach KGP przy ul. Wiśniowej 58, ul. Taborowej 33B, ul. Taborowej 33C i ul. Puławskiej 148/150 w Warszawie 14.08.2018 godz. 09:30 pełna treść ogłoszenia
195/Ckt/18/UM poniżej 144.000 euro 39112000-0, 39113100-8 Zawarcie umowy ramowej na dostawę krzeseł i foteli 30.07.2018 godz. 09:30 pełna treść ogłoszenia
171/BF/18/AK/FBW powyżej 750.000 euro 55120000-7; 55300000-3 Świadczenie usług hotelarskich, gastronomicznych i konferencyjnych dla uczestników trzech spotkań roboczych w ramach projektu "Obserwacja transgraniczna" nr PL/2017/PR/0013 31.07.2018 godz. 09:30 pełna treść ogłoszenia
198/BF/18/ESz/FBW powyżej 750.000 euro 55120000-7; 55300000-3 Świadczenie usług hotelarskich i gastronomicznych dla uczestników szkolenia w ramach projektu pn. "Zwiększenie potencjału Policji w wykonywaniu geoprzestrzennych analiz kryminalnych" nr PL/2017/PR/0010, dofinansowanego ze środków Funduszu Bezpieczeństwa Wewnętrznego 31.07.2018 godz. 10:30 pełna treść ogłoszenia
197/BF/18/JT 55520000-1 Zakup usługi gastronomicznej dla uczestników "III Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej Policyjne Archiwa X" 23.07.2018 godz.13:00 pełna treść ogłoszenia
185/BŁiI/18/TJ poniżej 144.000 euro 32236000-6 Zakup radiotelefonów kamuflowanych noszonych 30.07.2018 godz. 10:00 pełna treść ogłoszenia
175/Cir/18/UM poniżej 5.548.000 euro 71000000-8 Dostosowanie obiektu KGP przy ul. Olszewskiej 6 w Warszawie do potrzeb użytkownika 31.07.2018 godz. 10:30 pełna treść ogłoszenia
179/BŁiI/18/MP poniżej 144.000 euro 72611000-6, 72253200-5 Zakup usługi świadczenia serwisu pogwarancyjnego dla sprzętu serwerowego KGP/KWP/KSP systemów wewnętrznych Policji wraz z asystą techniczną 23.07.2018 godz. 09:30 pełna treść ogłoszenia
186/BF/18/DG/FBW powyżej 750.000 euro 55120000-7, 55300000-3 Świadczenie usług gastronomicznych, hotelarskich i konferencyjnych dla uczestników III spotkania CARIN dofinansowanego ze środków Funduszu Bezpieczeństwa Wewnętrznego, w ramach projektu pn. „CARIN” nr ISFP-2016-AG-EBA-CARIN 18.07.2018 godz. 10:30 pełna treść ogłoszenia
156/Cut/18/KK powyżej 144.000 euro 35331300-3 Dostawa granatów w ramach zamówienia podstawowego (gwarantowanego) i opcjonalnego, z podziałem na pięć zadań 17.08.2018 godz.11:30 pełna treść ogłoszenia
183/BF/18/AP powyżej 750.000 euro 55120000-7, 55300000-3 Świadczenie usług hotelarskich, gastronomicznych i konferencyjnych podczas szkolenia organizowanego przez Komendę Główna Policji w dniach 17-21 września 2018 r. 16.07.2018 godz.09:30 pełna treść ogłoszenia
141/BŁiI/18/TG/PMP powyżej 144.000 euro 30211300-4 Dostarczenie platformy sprzętowej dla Systemu ERCDŚ 30.08.2018 godz.09:30 pełna treść ogłoszenia
167/Cut/18/EJ powyżej 144.000 euro 33111000-1 Dostawa urządzenia rentgenowskiego służącego do detekcji podejrzanych potencjalnie niebezpiecznych przedmiotów 20.07.2018 godz. 9:30 pełna treść ogłoszenia
176/Ckt/18/JSz poniżej 144.000 euro 18410000-6 Produkcja i dostawa 416 kpl. mundurów letnich w kamuflażu typu „MULTICAM 17.07.2018 godz. 09:30 pełna treść ogłoszenia
163/BŁiI/18/AP powyżej 144.000 euro 72260000-2 Zakup wsparcia technicznego producenta (subskrypcji) dla oprogramowania Red Hat Enterprise Linux 30.08.2018 godz. 09:30 pełna treść ogłoszenia
126/Ctr/18/TG/PMP powyżej 144.000 euro 34121000-1 Dostawa 2 sztuk autobusów o liczbie miejsc min. 42 łącznie z kierowcą i pilotem 09.08.2018 godz.09:30 pełna treść ogłoszenia
140/Ctr/18/AK/PMP powyżej 144.000 euro 34114200-1 Dostawa 30 sztuk pojazdów typu kombi van w policyjnej wersji oznakowanej oraz 5 sztuk w zamówieniu opcjonalnym 09.08.2018 godz. 09:30 pełna treść ogłoszenia
129/Ctr/18/KK/PMP powyżej 144.000 euro 34114200-1 Dostawa 100 szt. pojazdów typu Mała Więźniarka MW 09.08.2018 godz. 9:30 pełna treść ogłoszenia
151/BŁiI/18/RG powyżej 144.000 euro 64110000-0 Świadczenie usług pocztowych w zakresie przyjmowania, sortowania, przemieszczania i doręczania przesyłek nierejestrowanych, poleconych, rejestrowanych i paczek oraz ich zwrotów w obrocie krajowym i zagranicznym dla jednostek organizacyjnych Policji oraz Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, Centrum Personalizacji Dokumentów MSWiA, Zarządu Zasobów Mieszkaniowych MSWiA, Państwowej Inspekcji Sanitarnej MSWiA, Centrum Obsługi Projektów Europejskich MSWiA, Urzędu do Spraw Cudzoziemców 17.08.2018 godz. 09:30 pełna treść ogłoszenia

Wybierz Strony