Postępowania o zamówienia - Zamówienia publiczne

Postępowania o zamówienia

UWAGA! W celu przejrzystego korzystania z informacji o wszczętych postępowaniach, zostały one podzielone według poniższych zasad:

przed otwarciem ofert - (w trybie przetargu nieograniczonego, przetargu ograniczonego, negocjacji z ogłoszeniem, dialogu konkurencyjnego) dokumentacja postępowania tj. ogłoszenie o zamówieniu, specyfikacja istotnych warunków zamówienia, treść zapytań wraz z wyjaśnieniami, wniesione protesty wraz z ich rozstrzygnięciem - będzie zamieszczana od dnia ogłoszenia - do terminu otwarcia ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu,

w trakcie oceny ofert - od terminu otwarcia ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, do dnia wyboru najkorzystniejszej oferty, lub unieważnienia postępowania,

rozstrzygnięte - po podpisaniu umowy lub ostatecznym unieważnieniu postępowania (po wykorzystaniu przysługujących środków ochrony prawnej).

Nr referencyjny Wartość zamówienia Wspólny słownik zamówień (CPV) Przedmiot zamówienia Termin składania ofert Szczegóły
135/BF/17/ŁW 55300000-3; 55120000-7 Wykonanie usług gastronomicznych, hotelarskich i konferencyjnych dla uczestników warsztatów organizowanych przez Komendę Główną Policji 07.07.2017 r. godz. 09:30 pełna treść ogłoszenia
123/Cir/17/JSz powyżej 135.000 euro 71000000-8 Opracowanie wielobranżowej dokumentacji projektowej oraz sprawowanie nadzoru autorskiego dla zadania pn.: „KGP Warszawa ul. Puławska 148/150 – kompleksowy remont pomieszczeń, korytarzy, klatek schodowych i instalacji wewnętrznych (c.o., c.w., wod-kan) 07.08.2017 godz. 09:30 pełna treść ogłoszenia
98/Ctr/17/DG powyżej 135.000 euro 34110000-3 Zakup 41 szt. pojazdów nieoznakowanych typu SUV lub crossover- 5d (+ 5 w prawie opcji) 08.08.2017 godz. 09:30 pełna treść ogłoszenia
120/Cir/17/TJ poniżej 5.225.000 euro 45000000-7, 45311200-2, 45331220-4, 45314300-4, 45312100-8, 32340000-8, 51212000-1 Remont kompleksu pomieszczeń Sali generalskiej - KGP Warszawa ul. Puławska 148/150 14.07.2017 godz. 10:00 pełna treść ogłoszenia
134/Cir/17/KK poniżej 5.225.000 euro 45111300-1, 45111000-8, 45111100-9, 45111220-6 Rozbiórka istniejącego obiektu hali sportowej "Judo" zlokalizowanego na działce Komendy Głównej Policji nr ew. 5/5 obręb 1-01-15 w dzielnicy Mokotów m.st. Warszawa przy ul. Racławickiej 132 13.07.2017 godz. 11:00 pełna treść ogłoszenia
121/Ckt/17/MR poniżej 135.000 euro 18931000-4 Produkcja i dostawa 220 szt. toreb transportowych 30.06.2017 godz. 09:30 pełna treść ogłoszenia
115/BF/17/EZ 85121000-3 Zakup specjalistycznych usług medycznych w latach 2018-2019 29.06.207 godz. 10:30 pełna treść ogłoszenia
119/Ctr/17/UM poniżej 135.000 euro 50112100-4 Kompleksowe wykonanie usług napraw pojazdów służbowych KGP i CBŚP uszkodzonych w wyniku zdarzeń drogowych oraz wykonywanie innych napraw blacharsko-lakierniczych i mechanicznych zleconych przez Zamawiającego 27.06.2017 godz. 09:30 pełna treść ogłoszenia
124/BF/17/RG poniżej 135.000 euro 39294100 Zakup materiałów promocyjnych na potrzeby KGP w Warszawie 22.06.2017 godz. 09:00 pełna treść ogłoszenia
114/BŁiI/17/JSz powyżej 135.000 euro 32420000-3 Serwis i modernizacja CPSPR oraz CSD w ramach projektu serwis pogwarancyjny urządzeń sieci OST112 24.07.2017 godz. 09:00 pełna treść ogłoszenia
104/BF/17/TJ powyżej 135.000 euro 63120000-6, 90520000-8 Usługa przechowania w szczególności odczynników i substancji chemicznych, mieszanin reakcyjnych, chemicznych odpadów poprodukcyjnych i urządzeń służących do wytwarzania substancji zabronionych zabezpieczanych w trakcie likwidacji miejsc produkcji środków odurzających i substancji psychotropowych a także aparatury służącej lub mogącej być wykorzystaną przy produkcji wskazanych substancji. 19.07.2017 godz. 10:00 pełna treść ogłoszenia
118/BŁiI/17/TJ powyżej 135.000 euro 32428000-9, 32420000-3, 30210000-4, 30231310-3 Modernizacja urządzeń szkieletowych sieci OST112 w ramach realizacji zadania serwis pogwarancyjny urządzeń sieci OST112 20.07.2017 godz. 10:00 pełna treść ogłoszenia
117/Cut/17/EZ poniżej 135.000 euro 35330000-6 Zakup amunicji pistoletowej 19.06.2017 godz. 10:30 pełna treść ogłoszenia
105/BF/17/EZ 80533100-0 Zakup szkoleń informatycznych 12.06.2017 godz. 09:00 pełna treść ogłoszenia
93/BŁiI/17/AK poniżej 135.000 euro 72268000-1, 48761000-0, 32424000-1, 32420000-3, 30213100-6, 30232110-8 Dzierżawa sprzętu oraz wyposażenia Akademii Sieciowej Cisco CCNA 14.06.2017 godz. 09:30 pełna treść ogłoszenia
108/Ckt/17/MG poniżej 135.000 euro 35811200-4 Produkcja i dostawa 1 365 kpl. mundurów ćwiczebnych 24.05.2017 godz. 09:30 pełna treść ogłoszenia
90/BŁiI/17/RG powyżej 135.000 euro 72253000-3 Zakup usługi serwisu pogwarancyjnego sprzętu dla systemów I-24/7, AFIS, FAVI, CODIS, FP, DAKTYL, KSI, CSI i pozostałego sprzętu przez okres 24 miesięcy 22.06.2017 godz. 09:30 pełna treść ogłoszenia
35/Cut/17/AK/PMP powyżej 135.000 euro 35815000-0 Zakup 6 kompletów kombinezonów dla pirotechnika ciężkich 30.06.2017 godz. 09:30 pełna treść ogłoszenia
100/Ctr/17/EZ/PMP powyżej 135.000 euro 34110000-1 Dostawa 14 szt. pojazdów typu pickup w wersji nieoznakowany i dostawa 14 szt. pojazdów terenowych w wersji nieoznakowany 21.06.2017 godz. 11:00 pełna treść ogłoszenia
101/Cir/17/RG poniżej 135.000 euro 50000000-5, 50531300-9, 50511000-0 Świadczenie serwisu pogwarancyjnego i wykonanie przeglądów konserwacyjnych i serwisowych urządzeń klimatyzacji i wentylacji w budynkach KGP w Warszawie 22.05.2017 godz. 10:00 pełna treść ogłoszenia
66/BŁiI/17/UM/PMP powyżej 135.000 euro 48219000-6; 32420000-3; 48821000-9 Dostawa urządzeń i oprogramowania wraz z wdrożeniem na potrzeby rozbudowy, modernizacji i podniesienia bezpieczeństwa sieci LAN policyjnych ośrodków przetwarzania danych 28.06.2017 godz. 09:30 pełna treść ogłoszenia
96/Ctr/17/JSz/PMP powyżej 135.000 euro 34114200-1 Zakup pojazdów nieoznakowanych typu furgon w ramach 2 zadań 21.06.2017 godz. 11:30 pełna treść ogłoszenia
59/BŁiI/17/JSz/PMP powyżej 135.000 euro 30213000-5; 30231300-0 Modernizacja indywidualnej infrastruktury teleinformatycznej przeznaczonej dla funkcjonariuszy i pracowników cywilnych - zakup sprzętu teleinformatycznego dla potrzeb analizy kryminalnej dla Centralnego Biura Śledczego Policji 07.07.2017 godz. 12:30 pełna treść ogłoszenia
18/Cut/17/DG/PMP powyżej 135.000 euro 35200000-6 Zakup paralizatorów elektrycznych nowej generacji z dwoma gniazdami na kartridż oraz kartridży w ramach 2 zadań 05.07.2017 godz. 09:30 pełna treść ogłoszenia
64/Cut/17/MG/PMP poniżej 135.000 euro 32200000-5 Dostawa stacjonarnego odbiornika sygnału z systemów obserwacji lotniczej 22.05.2017 godz. 09:30 pełna treść ogłoszenia
86/Cut/17/ŁW powyżej 135.000 euro 35331300 Dostawa granatów 19.06.2017 godz. 09:30 pełna treść ogłoszenia
89/Ckt/17/MG poniżej 135.000 euro 35811200-4 Produkcja i dostawa 1 365 kpl. mundurów ćwiczebnych. 5.05.2017 godz. 13:00 pełna treść ogłoszenia
83/Ckt/17/KK poniżej 135.000 euro 18223200-0 Produkcja i dostawa 220 szt. toreb transportowych 11.05.2017 godz. 09:30 pełna treść ogłoszenia
88/Ckt/17/JSz poniżej 135.000 euro 4442130000-0 Dostawa szaf metalowych w ramach 2 zadań 05.05.2017 godz. 09:30 pełna treść ogłoszenia
28/BŁiI/17/ŁW powyżej 135.000 euro 72253200-5 Zakup usługi serwisu pogwarancyjnego oprogramowania i aplikacji wchodzących w skład Centralnego Systemu Dostępowego oraz zakup puli 100 osobogodzin wsparcia projektowo-programistycznego na modernizację oprogramowania dedykowanego CSD pełna treść ogłoszenia