Postępowania o zamówienia - Zamówienia publiczne

Postępowania o zamówienia

UWAGA! W celu przejrzystego korzystania z informacji o wszczętych postępowaniach, zostały one podzielone według poniższych zasad:

przed otwarciem ofert - (w trybie przetargu nieograniczonego, przetargu ograniczonego, negocjacji z ogłoszeniem, dialogu konkurencyjnego) dokumentacja postępowania tj. ogłoszenie o zamówieniu, specyfikacja istotnych warunków zamówienia, treść zapytań wraz z wyjaśnieniami, wniesione protesty wraz z ich rozstrzygnięciem - będzie zamieszczana od dnia ogłoszenia - do terminu otwarcia ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu,

w trakcie oceny ofert - od terminu otwarcia ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, do dnia wyboru najkorzystniejszej oferty, lub unieważnienia postępowania,

rozstrzygnięte - po podpisaniu umowy lub ostatecznym unieważnieniu postępowania (po wykorzystaniu przysługujących środków ochrony prawnej).

Nr referencyjny Wartość zamówienia Wspólny słownik zamówień (CPV) Przedmiot zamówienia Termin składania ofert Szczegóły
60/Cut/18/TJ/FBW powyżej 144.000 euro 35200000-6 Dostawa wielozadaniowych urządzeń do rejestracji sygnałów audio-wideo przy użyciu transmisji GSM wraz ze zdalnym dostępem do pobierania nagrań i lokalizacji GPS 10.05.2018 godz. 10:00 pełna treść ogłoszenia
65/Ckt/18/AP powyżej 144.000 euro 18443000-6 Produkcja i dostawa 26 500 szt. furażerek - czapek ćwiczebnych w zamówieniu podstawowym (gwarantowanym) oraz od 3.000 szt. do maksymalnie 6 000 szt. furażerek - czapek ćwiczebnych w zamówieniu opcjonalnym - ramach trzech zadań. 10.05.2018 godz. 09:30 pełna treść ogłoszenia
63/Ckt/18/JSz powyżej 144.000 euro 35811200-4 Produkcja i dostawa mundurów ćwiczebnych w ramach trzech zadań 10.05.2018 godz. 09:30 pełna treść ogłoszenia
50/Cut/18/AK powyżej 144.000 euro 35330000-6 Dostawa amunicji do strzelb gładkolufowych kal. 12/70 08.05.2018 godz. 09:30 pełna treść ogłoszenia
53/BF/18/JSz powyżej 750.000 euro 55120000-7; 55300000-3 Zakup usług hotelarskich, gastronomicznych i konferencyjnych na potrzeby Komendy Głównej Policji w ramach 2 zadań 06.04.2018 r. godz. 09:30 pełna treść ogłoszenia
59/BF/18/DG powyżej 750.000 euro 55120000-7, 55300000-3 Zakup usług hotelarskich, gastronomicznych i konferencyjnych na potrzeby realizacji szkolenia organizowanego w dniach 24 – 27 kwietnia 2018 r. 04.04.2018 godz. 11:30 pełna treść ogłoszenia
55/BŁiI/18/MP powyżej 144.000 euro 72253200-5 Zakup usługi serwisu pogwarancyjnego sprzętu dla centralnych systemów informatycznych CPD 14.05.2018 godz.09:30 pełna treść ogłoszenia
57/BF/18/EJ powyżej 750.000 euro 55120000-7, 55300000-3 Zakup usług gastronomicznych, hotelarskich i konferencyjnych dla uczestników szkolenia w ramach dwóch zadań 30.03.2018 godz. 09:30 pełna treść ogłoszenia
56/Cut/18/TJ/PMP powyżej 144.000 euro 33111000-1 Dostawa urządzeń rentgenowskich służących do detekcji podejrzanych, potencjalnie niebezpiecznych przedmiotów 07.05.2018 godz. 10:00 pełna treść ogłoszenia
52/BF/18/KK powyżej 750.000 euro 55120000-7, 55300000-3 Zakup usług gastronomicznych, hotelarskich i konferencyjnych na Komendy Głównej Policji w ramach dwóch zadań 29.03.2018 godz. 11:30 pełna treść ogłoszenia
54/BŁiI/18/RG powyżej 144.000 euro 72253200-5 Zakup usługi wsparcia administracyjnego dla baz danych i serwerów aplikacji 30.04.2018 godz. 09:30 pełna treść ogłoszenia
46/BłiI/18/MP poniżej 144.000 euro 72320000-4 Zakup dostępu do bazy aktów prawnych Systemu Informacji Prawnej (Systemu) za pośrednictwem sieci Internet dla 260 stanowisk komputerowych w trybie jednoczesnego udostępnienia Systemu, świadczonego w okresie 24 miesięcy 03.04.2018 godz. 09:30 pełna treść ogłoszenia
51/BF/18/JSz 80533100-0 Zakup szkoleń informatycznych dla użytkowników Operatora OST112, realizowany w ramach trzech części 04.04.2018 godz. 11:30 pełna treść ogłoszenia
40/Cut/18/DG powyżej 144.000 euro 35321000-0 Dostawa karabinków reprezentacyjnych MSBS-R kal. 5,56x45 mm lub równoważnych (wraz ze skrzyniami transportowymi typu PELI na 5 szt. broni w konfiguracji: karabinek z magazynkiem, bagnetem-nożem i pasem nośnym) 04.04.2018 godz. 09:30 pełna treść ogłoszenia
32/Cag/18/EJ powyżej 144.000 euro 90910000-9, 90911200-8, 90919200-4, 90914000-7, 90620000-9, 77310000-6 Usługa kompleksowego utrzymania czystości pomieszczeń biurowych oraz terenów wokół dwóch budynków 26.04.2018 godz. 09:30 pełna treść ogłoszenia
49/BF/18/ESz/FBW/ATLAS powyżej 750.000 euro 55120000-7, 55300000-3 Zakup usług gastronomicznych, hotelarskich i konferencyjnych dla uczestników forum SNIPER z Grupy ATLAS 20.03.2018 godz. 09:30 pełna treść ogłoszenia
48/BF/18/TJ poniżej 144.000 euro 22462000-6 Zawarcie umowy ramowej na dostawy materiałów promocyjnych dla Komendy Głównej Policji oraz Centralnego Biura Śledczego Policji 23.03.2018 godz. 11:30 pełna treść ogłoszenia
45/Ckt/18/UM poniżej 144.000 euro 30192121-5, 30192125-3, 30237430-2, 30192110-5, 22816000-3, 30192800-9, 30199410-7, 30199500-5, 39540000-9, 22600000-6, 24910000-6, 30195900-1, 44424200-0, 44174000-0, 44174000-0, 30192170-3, 33772000-2, 22990000-6, 30197630-1 Zawarcie umowy ramowej określającej warunki współpracy z wykonawcami dostaw materiałów kancelaryjno-biurowych 23.03.2018 godz. 09:30 pełna treść ogłoszenia
47/Ckt/18/RG/FBW poniżej 144.000 euro 39294100 Zakup materiałów promocyjnych i szkoleniowych na potrzeby projektów realizowanych w ramach Funduszu Bezpieczeństwa Wewnętrznego 22.03.2018 godz. 09:30 pełna treść ogłoszenia
42/Ckt/18/ESz poniżej 144.000 euro 30197644-2 Dostawa papieru ksero 19.03.2018 godz. 11:30 pełna treść ogłoszenia
29/BŁiI/18/MR powyżej 144.000 euro 32428000-9, 32420000-3 Modernizacja urządzeń szkieletowych sieci OST 112 w węzłach OSTD 16.04.2018 godz. 9:30 pełna treść ogłoszenia
25/Cut/18/EJ powyżej 144.000 euro 35330000-6 dostawa amunicji kal. 9x18mm 12.04.2018 godz. 09:30 pełna treść ogłoszenia
38/BF/18/AP 55120000-7, 55300000-3 Zakup usług gastronomicznych, hotelarskich i konferencyjnych na potrzeby odprawy organizowanej przez Komendę Główną Policji w dniach 13-16 marca 2018 r. 06.03.2018 godz. 11:00 pełna treść ogłoszenia
36/BŁiI/18/AK/PMP poniżej 144.000 euro 48420000-8 Zakup licencji do posiadanego przez Zamawiającego oprogramowania EndPoint Security firmy Check Point Software Technologies wraz ze wsparciem producenta na okres 12 miesięcy 09.03.2018 godz. 09:30 pełna treść ogłoszenia
30/Ckt/18/MP powyżej 144.000 euro 18800000-7 Produkcja i dostawa trzewików służbowych 09.04.2018 godz. 09:30 pełna treść ogłoszenia
31/BF/18/ESz 55120000-7, 55300000-3 Zakup usług gastronomicznych, hotelarskich i konferencyjnych na potrzeby szkolenia organizowanego przez Policję w dniach 20 - 23 marca 2018 r. 06.03.2018 godz. 12:00 pełna treść ogłoszenia
34/BF/18/ESz 55120000-7, 55300000-3 Zakup usług gastronomicznych, hotelarskich i konferencyjnych dla uczestników narady organizowanej przez Policję w dniach 12 - 14 marca 2018 r. 02.03.2018 godz. 12:00 pełna treść ogłoszenia
28/BF/18/KK/FBW 55120000-7; 55300000-3 Świadczenie usług gastronomicznych, hotelarskich i konferencyjnych dla uczestników przedsięwzięć organizowanych przez Komendę Główną Policji w ramach grupy ATLAS z podziałem na dwa zadania 05.03.2018 godz. 09:00 pełna treść ogłoszenia
26/BF/18/AK/FBW 55120000-7; 55300000-3 Zakup usług gastronomicznych, hotelarskich i konferencyjnych na potrzeby szkolenia organizowanego przez Komendę Główną Policji w dniach 16 - 20 kwietnia 2018 r. w Łodzi 06.03.2018 godz. 09:30 pełna treść ogłoszenia
16/BŁiI/18/DG/FBW powyżej 144.000 euro 30213100-6, 30232100-5, 38652100-1 Zakup sprzętu biurowego na potrzeby zespołu projektowego” w ramach projektu PL/2018/PR/0020 – „Wzmocnienie potencjału zwalczania przestępczości i terroryzmu przez CBŚP 03.04.2018 godz. 10:30 pełna treść ogłoszenia

Wybierz Strony