Postępowania o zamówienia - Zamówienia publiczne

Postępowania o zamówienia

UWAGA! W celu przejrzystego korzystania z informacji o wszczętych postępowaniach, zostały one podzielone według poniższych zasad:

przed otwarciem ofert - (w trybie przetargu nieograniczonego, przetargu ograniczonego, negocjacji z ogłoszeniem, dialogu konkurencyjnego) dokumentacja postępowania tj. ogłoszenie o zamówieniu, specyfikacja istotnych warunków zamówienia, treść zapytań wraz z wyjaśnieniami, wniesione protesty wraz z ich rozstrzygnięciem - będzie zamieszczana od dnia ogłoszenia - do terminu otwarcia ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu,

w trakcie oceny ofert - od terminu otwarcia ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, do dnia wyboru najkorzystniejszej oferty, lub unieważnienia postępowania,

rozstrzygnięte - po podpisaniu umowy lub ostatecznym unieważnieniu postępowania (po wykorzystaniu przysługujących środków ochrony prawnej).

Nr referencyjny Wartość zamówienia Wspólny słownik zamówień (CPV) Przedmiot zamówienia Termin składania ofert Szczegóły
145/Ckt/17/MG powyżej 135.000 euro 18234000-8 Produkcja i dostawa 8400 szt. spodni służbowych letnich do półbutów w ramach zamówienia podstawowego (gwarantowanego) oraz 2 100 szt. spodni służbowych letnich do półbutów w ramach zamówienia opcjonalnego 27.07.2017 godz. 09:30 pełna treść ogłoszenia
143/BF/17/MG 80510000-2 Zakup usług szkoleniowych pn.: „Administering Windows Server 2012 (MS-20411)” oraz „Szkolenie operatorskie II stopnia z centrali Mitel MiVoice MX – One (Ericsson MD110)” 21.07.2017 godz. 09:30 pełna treść ogłoszenia
141/Ctr/17/JSz/PMP powyżej 135.000 euro 34114200-1 Zakup pojazdu typu furgon nieoznakowany 17.08.2017 godz. 09:30 pełna treść ogłoszenia
142/BŁiI/17/TJ poniżej 135.000 euro 30214000-2, 30231300-0, 30232100-5, 30233300-4 Zakup pierwszego wyposażenia informatycznego w ramach przebudowy budynków koszarowych nr 6 i 7 na potrzeby Komendy Głównej Policji przy ul. Podchorążych 38 24.07.2017 godz. 11:30 pełna treść ogłoszenia
130/BŁiI/17/MG poniżej 135.000 euro 72253200-5 Zakup usługi wsparcia administracyjnego w trybie SLA dla systemu ZSODE oraz puli 20 osobodni na dodatkowe prace inżynierskie 25.07.2017 godz. 09:30 pełna treść ogłoszenia
128/Ctr/17/MP powyżej 135.000 euro 34110000-3 Dostawa 1 szt. pojazdu nieoznakowanego typu SUV o podwyższonych parametrach 08.08.2017 godz.09:30 pełna treść ogłoszenia
129/Ctr/17/MP powyżej 135.000 euro 34110000-3 Dostawa 14 szt. pojazdów nieoznakowanych typu furgon sześcio/siedmioosobowy (+3 w prawie opcji) 08.08.2017 godz.09:30 pełna treść ogłoszenia
111/BŁiI/17/RG powyżej 135.000 euro 64214400-3, 72400000-4 Dostawa i realizacja usługi polegającej na stałym dostępie typu tranzyt sieci OST112 do Internetu za pomocą łącza światłowodowego przez okres 24 miesięcy oraz realizacji usługi ochrony infrastruktury operatora sieci operatora sieci OST112 przed atakami typu DoS i DDoS z sieci Internet. 01.08.2017 godz. 09:00 pełna treść ogłoszenia
106/BłiI/17/MP powyżej 135.000 euro 71241000, 71244000, 71248000 Wykonanie usługi polegającej na pełnieniu funkcji Inżyniera Kontraktu dla zadania inwestycyjnego pn.: Modernizacja i wdrożenie nowych rozwiązań oraz e-usług w Systemie Zintegrowanej Komunikacji Ogólnopolskiej Sieci Teleinformatycznej 112 28.07.2017 godz. 09:30 pełna treść ogłoszenia
112/BŁiI/17/AK powyżej 135.000 euro 30125110-5; 30124300-7; 30125100-2 Zakup materiałów eksploatacyjnych do obsługi urządzeń drukujących 25.07.2017 godz. 09:30 pełna treść ogłoszenia
113/Cut/17/MG powyżej 135.000 euro 35330000-6 Zakup amunicji kal. 12 21.06.2017 godz. 09:30 pełna treść ogłoszenia
102/BŁiI/17/JSz powyżej 135.000 euro 30213100-6; 32322000-6; 30213000-5; 30231300-0; 30233000-1; 30213200-7; 48823000-3; 30214000-2; 38652100-1; 30232100-5; 30216110-0; 30232100-5; 48313000-5; 48313000-5; 48000000-8. Zakup sprzętu teleinformatycznego oraz oprogramowania dla biur Komendy Głównej Policji w ramach 3 zadań 20.07.2017 godz. 09:00 pełna treść ogłoszenia
109/Ckt/17/MP powyżej 135.000 euro 18223200-0 Produkcja i dostawa kurtek służbowych zimowych z podpinką i ocieplaczem z polaru w ramach 2 zadań 09.06.2017 godz. 09:30 pełna treść ogłoszenia
94/BŁiI/17/AK/PMP powyżej 135.000 euro 30213500-0 Dostawa urządzeń pełniących rolę Mobilnych Terminali Noszonych 29.06.2017 godz. 12:30 pełna treść ogłoszenia
23/Cut/17/UM/PMP powyżej 135.000 euro 35815100-1 Zakup kamizelek kuloodpornych 03.07.2017 godz. 10:30 pełna treść ogłoszenia
62/BŁiI/17/MR/PMP powyżej 135.000 euro 48820000-2, 30211000-1, 30233141-1 Modernizacja centralnych systemów informatycznych Policji z wykorzystaniem nowych technologii serwerowych, macierzowych, aplikacyjnych - zakup serwerów przestrzeni dyskowych i stacji zarządzających 23.06.2017 godz. 08:30 pełna treść ogłoszenia
22/Ctr/17/TJ/PMP powyżej 135.000 euro 34114000-9 Dostawa 6 sztuk samochodów do przewozu ładunków wybuchowych wyposażonych w gazoszczelny pojemnik 30.06.2017 godz. 10:00 pełna treść ogłoszenia
97/BŁiI/17/UM/PMP powyżej 135.000 euro 30213000-5; 30231300-0 Modernizacja indywidualnej infrastruktury teleinformatycznej przeznaczonej dla funkcjonariuszy i pracowników cywilnych poprzez zakup komputerów stacjonarnych 28.06.2017 godz. 09:30 pełna treść ogłoszenia
85/BŁiI/17/MP/PMP powyżej 135.000 euro 488220000-2, 32420000-3, 72230000-6 Podniesienie dostępności systemów międzynarodowych 30.06.2017 godz. 09:30 pełna treść ogłoszenia
74/Cut/17/DG/PMP powyżej 135.000 euro 34711200-6 Dostawa 8 szt. bezzałogowych statków powietrznych (dronów) w ramach zamówienia podstawowego i 3 szt. bezzałogowych statków powietrznych (dronów) w ramach zamówienia opcjonalnego 30.06.2017 godz. 10:30 pełna treść ogłoszenia
87/BF/17/KK 80510000-2 Przeprowadzenie szkoleń informatycznych z podziałem na 9 zadań 24.05.2017 godz. 10:30 pełna treść ogłoszenia
65/BŁiI/17/EZ powyżej 135.000 euro 30237000-9 Zakup materiałów informatycznych 20.06.2017 godz. 10:30 pełna treść ogłoszenia
82/BF/17/EZ 55120000-7; 55300000-3 zakup usługi gastronomicznej, hotelarskiej i konferencyjnej na potrzeby warsztatów szkoleniowych dla funkcjonariuszy 08.05.2017 godz. 11:00 pełna treść ogłoszenia
78/Cut/17/ŁW powyżej 135.000 euro 35330000-6 Dostawa amunicji 31.05.2017 godz. 09:30 pełna treść ogłoszenia
80/BŁiI/17/AK poniżej 135.000 euro 72253 Serwis pogwarancyjny FAVI (Forensic Aid for Vehicle Identifivation) 04.05.2017 godz. 09:30 pełna treść ogłoszenia
77/Ctr/17/UM powyżej 135.000 euro 34300000-0 Sukcesywne dostawy oryginalnych oraz porównywalnej jakości części zamiennych do pojazdów służbowych obsługiwanych przez BLP Komendy Głównej Policji 14.06.2017 godz. 9:30 pełna treść ogłoszenia
76/BF/17/DG 55270000-3, 85312500-4 Zakup turnusów szkoleniowo-kondycyjnych dla członków personelu latającego Zarządu Lotnictwa Policji Głównego Sztabu Policji KGP. 24.04.2017 godz. 10:00 pełna treść ogłoszenia
24/BF/17/KK 85121000-3, 85121270-6, 85130000-9, 85140000-2 Realizacja w latach 2018-2019 usług medycznych z zakresu medycyny pracy dla Komendy Głównej Policji oraz Centralnego Biura Śledczego Policji 12.05.2017 godz. 10:00 pełna treść ogłoszenia
63/Cut/17/DG powyżej 135.000 euro 34923000-3 Zakup 400 szt. laserowych mierników prędkości z rejestracją obrazu 05.06.2017 godz. 09:30 pełna treść ogłoszenia
73/BF/17/KK 55120000-7, 55300000-3 Zakup usług gastronomicznych, hotelarskich i konferencyjnych dla uczestników warsztatów w dniach 9-12 maja 2017 roku. 18.04.2017 godz. 09:00 pełna treść ogłoszenia