Postępowania o zamówienia - Zamówienia publiczne

Postępowania o zamówienia

UWAGA! W celu przejrzystego korzystania z informacji o wszczętych postępowaniach, zostały one podzielone według poniższych zasad:

przed otwarciem ofert - (w trybie przetargu nieograniczonego, przetargu ograniczonego, negocjacji z ogłoszeniem, dialogu konkurencyjnego) dokumentacja postępowania tj. ogłoszenie o zamówieniu, specyfikacja istotnych warunków zamówienia, treść zapytań wraz z wyjaśnieniami, wniesione protesty wraz z ich rozstrzygnięciem - będzie zamieszczana od dnia ogłoszenia - do terminu otwarcia ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu,

w trakcie oceny ofert - od terminu otwarcia ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, do dnia wyboru najkorzystniejszej oferty, lub unieważnienia postępowania,

rozstrzygnięte - po podpisaniu umowy lub ostatecznym unieważnieniu postępowania (po wykorzystaniu przysługujących środków ochrony prawnej).

Nr referencyjny Wartość zamówienia Wspólny słownik zamówień (CPV) Przedmiot zamówienia Termin składania ofert Szczegóły
101/BF/18/EZ powyżej 750.000 euro 55120000-7, 55300000-3 Zakup usług gastronomicznych i hotelarskich dla 43 członków personelu latającego Zarządu Lotnictwa Policji GSP KGP podczas 14 dniowych turnusów szkoleniowo - kondycyjnych 02.05.2018 godz. 11:30 pełna treść ogłoszenia
72/Cut/18/MP powyżej 144.000 euro 35331300-3 Zakup granatów hukowo-błyskowych w ramach 2 zadań. 29.05.2018 godz. 09:30 pełna treść ogłoszenia
87/Ckt/18/DG poniżej 144.000 euro 35113440-5 Produkcja i dostawa 1.000 szt. kamizelek o intensywnej widoczności z napisami „POLICJA”, „DOWÓDCA” 30.04.2018 godz. 10:30 pełna treść ogłoszenia
66/BŁiI/18/MP powyżej 144.000 euro 72611000-6 Serwis pogwarancyjny SMARTnet wszystkich urządzeń MAN KGP MEWA na okres 36 miesięcy 30.05.2018 godz. 09:30 pełna treść ogłoszenia
79/BF/18/TJ poniżej 144.000 euro 22462000-6 Zawarcie umowy ramowej na dostawy materiałów promocyjnych dla Komendy Głównej Policji oraz Centralnego Biura Śledczego Policji 30.04.2018 godz. 12:00 pełna treść ogłoszenia
86/Ckt/18/UM poniżej 144.000 euro 39130000-2 Zawarcie umowy ramowej na dostawę mebli biurowych 30.04.2018 godz. 09:30 pełna treść ogłoszenia
69/BŁiI/18/EZ powyżej 144.000 euro 72253200-5 Zakup serwisu pogwarancyjnego dla aplikacji i bazy danych systemu STARLIMS wraz z pulą 1200 osobogodzin 25.05.2018 godz. 10:30 pełna treść ogłoszenia
65/Ckt/18/AP powyżej 144.000 euro 18443000-6 Produkcja i dostawa 26 500 szt. furażerek - czapek ćwiczebnych w zamówieniu podstawowym (gwarantowanym) oraz od 3.000 szt. do maksymalnie 6 000 szt. furażerek - czapek ćwiczebnych w zamówieniu opcjonalnym - ramach trzech zadań. 10.05.2018 godz. 09:30 pełna treść ogłoszenia
63/Ckt/18/JSz powyżej 144.000 euro 35811200-4 Produkcja i dostawa mundurów ćwiczebnych w ramach trzech zadań 10.05.2018 godz. 09:30 pełna treść ogłoszenia
50/Cut/18/AK powyżej 144.000 euro 35330000-6 Dostawa amunicji do strzelb gładkolufowych kal. 12/70 08.05.2018 godz. 09:30 pełna treść ogłoszenia
55/BŁiI/18/MP powyżej 144.000 euro 72253200-5 Zakup usługi serwisu pogwarancyjnego sprzętu dla centralnych systemów informatycznych CPD 14.05.2018 godz.09:30 pełna treść ogłoszenia
56/Cut/18/TJ/PMP powyżej 144.000 euro 33111000-1 Dostawa urządzeń rentgenowskich służących do detekcji podejrzanych, potencjalnie niebezpiecznych przedmiotów 07.05.2018 godz. 10:00 pełna treść ogłoszenia
54/BŁiI/18/RG powyżej 144.000 euro 72253200-5 Zakup usługi wsparcia administracyjnego dla baz danych i serwerów aplikacji 30.04.2018 godz. 09:30 pełna treść ogłoszenia
39/BF/18/KK/FBW powyżej 750.000 euro 55120000-7, 55300000-3 Zakup usług gastronomicznych, hotelarskich i konferencyjnych dla uczestników przedsięwzięć finansowanych ze środków Fuduszu Bezpieczeństwa Wewnętrznego w ramach projektu "CARIN" nr ISFP-2016-AG-EBA-CARIN 28.03.2018 godz. 09:30 pełna treść ogłoszenia
27/Cut/18/UM powyżej 144.000 euro 35330000-6 Zakup naboi pistoletowych kal. 9x19 mm Parabellum 12.04.2018 godz. 10:30 pełna treść ogłoszenia
35/BŁiI/18/EZ/PMP poniżej 144.000 euro 30232110-8 Modernizacja urządzeń wielofunkcyjnych poprzez zakup urządzeń wielofunkcyjnych wraz z materiałami eksploatacyjnymi 08.03.2018 godz. 09:00 pełna treść ogłoszenia
15/Ckt/18/UM powyżej 144.000 euro 18234000-8 Produkcja i dostawa 4 000 szt. spodni służbowych letnich do półbutów w ramach zamówienia podstawowego (gwarantowanego) oraz 1 000 szt. spodni służbowych letnich do półbutów w ramach zamówienia opcjonalnego 09.04.2018 godz. 10:30 pełna treść ogłoszenia
244/Ckt/17/EZ/PMP poniżej 135.000 euro 39000000-2 Dostawa mebli biurowych 13.11.2017 godz. 10:00 pełna treść ogłoszenia
14/BŁiI/17/DG/PMP powyżej 135.000 euro 48820000-2, 30233141-1, 72250000-2, 72268000-1 Modernizacja, optymalizacja infrastruktury sprzętowej, systemowej i aplikacyjnej Systemu Wspomagania Obsługi Policji (SWOP) 09.11.2017 godz. 09:30 pełna treść ogłoszenia
113/Cut/17/MG powyżej 135.000 euro 35330000-6 Zakup amunicji kal. 12 21.06.2017 godz. 09:30 pełna treść ogłoszenia

Wybierz Strony