Postępowania o zamówienia - Zamówienia publiczne

Postępowania o zamówienia

UWAGA! W celu przejrzystego korzystania z informacji o wszczętych postępowaniach, zostały one podzielone według poniższych zasad:

przed otwarciem ofert - (w trybie przetargu nieograniczonego, przetargu ograniczonego, negocjacji z ogłoszeniem, dialogu konkurencyjnego) dokumentacja postępowania tj. ogłoszenie o zamówieniu, specyfikacja istotnych warunków zamówienia, treść zapytań wraz z wyjaśnieniami, wniesione protesty wraz z ich rozstrzygnięciem - będzie zamieszczana od dnia ogłoszenia - do terminu otwarcia ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu,

w trakcie oceny ofert - od terminu otwarcia ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, do dnia wyboru najkorzystniejszej oferty, lub unieważnienia postępowania,

rozstrzygnięte - po podpisaniu umowy lub ostatecznym unieważnieniu postępowania (po wykorzystaniu przysługujących środków ochrony prawnej).

Nr referencyjny Wartość zamówienia Wspólny słownik zamówień (CPV) Przedmiot zamówienia Termin składania ofert Szczegóły
124/BŁiI/18/MP powyżej 144.000 euro 31400000-0 Zakup akumulatorów do radiotelefonów noszonych 24.07.2018 godz. 09:30 pełna treść ogłoszenia
138/Cut/18/AP powyżej 144.000 euro 35321100-1 Dostawa pistoletów samopowtarzalnych kal. 9x19 mm w ramach dwóch zadań 23.07.2018 godz. 09:30 pełna treść ogłoszenia
139/Cir/18/EJ poniżej 5.548.000 euro 45000000-7, 45311200-2, 45331220-4, 45314300-4, 45312100-8, 51212000-1 Przebudowa budynku A część wysoka na terenie obiektu Komendy Głównej Policji przy ul. Barcickiej 52/56 w Warszawie 16.07.2018 godz: 09:30 pełna treść ogłoszenia
118/Ckt/18/MR poniżej 144.000 euro 30191400-8 Zawarcie umowy ramowej na dostawę niszczarek 21.06.2018 godz. 10:30 pełna treść ogłoszenia
107/Ctr/18/ESz powyżej 144.000 euro 34110000-3 Zakup pojazdów nieoznakowanych 4x4 w ilości 2 sztuk w zamówieniu podstawowym (gwarantowanym) oraz 1 sztuki w zamówieniu opcjonalnym 17.07.2018 godz. 10:30 pełna treść ogłoszenia
106/Ctr/18/AK powyżej 144.000 euro 34110000-3 Zakup pojazdów nieoznakowanych kombivan w ilości 3 sztuk w zamówieniu podstawowym (gwarantowanym) oraz 2 sztuk w zamówieniu opcjonalnym 17.07.2018 godz. 09:30 pełna treść ogłoszenia
109/Cut/18/EZ/FBW powyżej 144.000 euro 34711200-6 Dostawa systemu antydronowego do neutralizacji małych bezzałogowych statków powietrznych 19.06.2018 godz. 10:30 pełna treść ogłoszenia
95/Ckt/18/DG powyżej 144.000 euro 18443320-5 Produkcja i dostawa 4.000 szt. czapek służbowych letnich w ramach zamówienia podstawowego (gwarantowanego) oraz od 500 szt. do 1000 szt. czapek służbowych letnich w ramach zamówienia opcjonalnego 21.06.2018 godz. 09:30 pełna treść ogłoszenia
98/BŁiI/18/UM powyżej 144.000 euro 32420000-3, 32428000-9 Sukcesywna wymiana urządzeń CRS-1 sieci OST112 w węzłach OSTA w ramach realizacji zadania serwis pogwarancyjny urządzeń sieci OST112 oraz Modernizacja urządzeń szkieletowych OSTA/B/C sieci OST112 w ramach realizacji zadania serwis pogwarancyjny urządzeń sieci OST112 29.06.2018 godz.10:30 pełna treść ogłoszenia
113/BF/18/EJ powyżej 750.000 euro 55120000-7, 55300000-3 Zakup usług gastronomicznych, hotelarskich i konferencyjnych dla uczestników szkolenia organizowanego w Warszawie w dniach 3-8 czerwca 2018 r. w ramach Agencji UE ds. Szkolenia w Dziedzinie Ścigania CEPOL 17.05.2018 godz. 09:30 pełna treść ogłoszenia
62/BŁiI/18/UM powyżej 144.000 euro 72268000-1, 32420000-3, 48000000-8, 80510000-2 Modernizacja bram VPN CSD 07.06.2018 godz. 10:30 pełna treść ogłoszenia
43/Cut/18/UM/PMP powyżej 144.000 euro 38430000-8 Dostawa przenośnych analizatorów do wstępnego wykrywania w ślinie osób badanych środków działających podobnie do alkoholu 10.05.2018 godz. 10:30 pełna treść ogłoszenia

Wybierz Strony