Postępowania o zamówienia - Zamówienia publiczne

Postępowania o zamówienia

UWAGA! W celu przejrzystego korzystania z informacji o wszczętych postępowaniach, zostały one podzielone według poniższych zasad:

przed otwarciem ofert - (w trybie przetargu nieograniczonego, przetargu ograniczonego, negocjacji z ogłoszeniem, dialogu konkurencyjnego) dokumentacja postępowania tj. ogłoszenie o zamówieniu, specyfikacja istotnych warunków zamówienia, treść zapytań wraz z wyjaśnieniami, wniesione protesty wraz z ich rozstrzygnięciem - będzie zamieszczana od dnia ogłoszenia - do terminu otwarcia ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu,

w trakcie oceny ofert - od terminu otwarcia ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, do dnia wyboru najkorzystniejszej oferty, lub unieważnienia postępowania,

rozstrzygnięte - po podpisaniu umowy lub ostatecznym unieważnieniu postępowania (po wykorzystaniu przysługujących środków ochrony prawnej).

Nr referencyjny Wartość zamówienia Wspólny słownik zamówień (CPV) Przedmiot zamówienia Termin składania ofert Szczegóły
333/Ctr/18/MP/POIŚ powyżej 144000 euro 34114200-1 Dostawa 51 szt. radiowozów oznakowanych z segmentu D dla służby ruchu drogowego 01.03.2019 godz. 09:50 pełna treść ogłoszenia
351/BŁiI/18/AK/JSz powyżej 144.000 euro 35120000-1 Zakup licencji do zarządzania urządzeniami mobilnymi wraz z gwarancją producenta w ramach zadania „Zakup sprzętu telekomunikacyjnego (smartfon, tablet) wraz z licencjami – poczty służbowej 08.02.2019 godz. 10:00 pełna treść ogłoszenia
7/BŁiI/19/ESz/PMP powyżej 144.000 euro 30213000-5, 30231300-0, 30230000-0, 30213100-6, 30237100-0, 30230000-0, 48732000-8 Zakup stanowisk badawczych z zakresu badań informatycznych na potrzeby laboratoriów kryminalistycznych jednostek Policji 04.02.2019 godz. 12:00 pełna treść ogłoszenia
4/BŁiI/19/JSz/FBW powyżej 144.000 euro 48900000-7; 48820000-2, 8000000-4. zakup serwera, licencji typu serwer i klient, oprogramowania do analizy danych retencyjnych w komunikacji GSM wraz z przeprowadzaniem szkoleń dla użytkowników końcowych w ramach realizacji projektu nr projektu: PL/2017/PR/0010 22.02.2019 godz. 09:30 pełna treść ogłoszenia
352/BŁiI/18/ESz powyżej 144.000 euro 32420000-3, 48820000-2, 48800000-6 Zakup rozbudowy systemów bezpieczeństwa Centralnych Systemów Informatycznych Policji wraz z gwarancją producenta, rozumianej jako: Zadanie nr 1 – Zakup rozbudowy systemu bezpieczeństwa serwerów DNS wraz ze wsparciem technicznym producenta oraz Zadanie nr 2 – Rozbudowa infrastruktury LoadBalancer 05.02.2019 godz. 10:00 pełna treść ogłoszenia
355/BŁiI/18/KK powyżej 144.000 euro 72253200-5 Zakup usługi wsparcia pogwarancyjnego systemu SWOP (System Wspomagania Obsługi Policji). 08.02.2019 godz. 11:50 pełna treść ogłoszenia
350/BŁiI/18/MR powyżej 144.000 euro 30213100-6, 30213000-5, 30231300-0 Zakup specjalistycznego sprzętu informatycznego na potrzeby komórek organizacyjnych KGP oraz BSWP. 11.02.2019 godz. 09:50 pełna treść ogłoszenia
301/Ctr/18/EJ/PMP powyżej 144.000 euro 34114200-1 Dostawa pojazdów w policyjnej wersji nieoznakowany z segmentu D na lata 2019 – 2020, na podstawie umowy ramowej, w 2 zadaniach 15.03.2019 godz. 09:50 pełna treść ogłoszenia
332/BŁiI/18/RG/PMP powyżej 144.000 euro 48800000-6; 48800000-2 Rozbudowa systemu bezpieczeństwa poczty elektronicznej 24.01.2019 godz. 09:30 pełna treść ogłoszenia
320/Cut/18/EJ powyżej 144.000 euro 60445000-9, 32570000-9 Przegląd śmigłowca Bell-412HP po 300h/600h/12 miesiącach eksploatacji 15.01.2019 godz. 09:30 pełna treść ogłoszenia

Wybierz Strony