Zamówienia publiczne

Zamówienia publiczne

Informacje podstawowe

Komórka organizacyjna realizująca zamówienia publiczne w Komendzie Głównej Policji:

 

BIURO FINANSÓW KOMENDY GŁÓWNEJ POLICJI
WYDZIAŁ ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH I FUNDUSZY POMOCOWYCH

 

Dane kontaktowe:

ul. Domaniewska 36/38
02-672 Warszawa

tel. (022) 601-20-44, fax (022) 601-18-57
e-mail: zamowieniakgp@policja.gov.pl

 

Dane dotyczące możliwości pobierania Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) oraz składania ofert:

  1. SIWZ można odebrać osobiście w siedzibie prowadzącego postępowanie przetargowe – w Wydziale Zamówień Publicznych i Funduszy Pomocowych Biura Finansów KGP w Warszawie przy ul. Domaniewskiej 36/38, pokój nr 218, w dni robocze w godzinach pracy urzędu 8:15 – 16:15 lub za pośrednictwem poczty. Wnioski o wydanie SIWZ należy przesyłać pisemnie na adres prowadzącego postępowanie lub faksem na nr (022) 601-18-57;
  2. SIWZ zamieszczane są na stronie internetowej KGP: www.policja.pl;
  3. Oferty należy składać w kancelarii Biura Finansów KGP, ul. Domaniewska 36/38, 02-672 Warszawa, pokój 531A.

 

Konto bankowe, na które wnosi się wadium lub zabezpieczenie należytego wykonania umowy:

Komenda Główna Policji
Narodowy Bank Polski 0/0 Warszawa
Nr konta: 07 1010 1010 0071 2613 9120 0000

Polska Policja