Postępowania o zamówienia - Zamówienia publiczne

Postępowania o zamówienia

UWAGA! W celu przejrzystego korzystania z informacji o wszczętych postępowaniach, zostały one podzielone według poniższych zasad:

przed otwarciem ofert - (w trybie przetargu nieograniczonego, przetargu ograniczonego, negocjacji z ogłoszeniem, dialogu konkurencyjnego) dokumentacja postępowania tj. ogłoszenie o zamówieniu, specyfikacja istotnych warunków zamówienia, treść zapytań wraz z wyjaśnieniami, wniesione protesty wraz z ich rozstrzygnięciem - będzie zamieszczana od dnia ogłoszenia - do terminu otwarcia ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu,

w trakcie oceny ofert - od terminu otwarcia ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, do dnia wyboru najkorzystniejszej oferty, lub unieważnienia postępowania,

rozstrzygnięte - po podpisaniu umowy lub ostatecznym unieważnieniu postępowania (po wykorzystaniu przysługujących środków ochrony prawnej).

Nr referencyjny Wartość zamówienia Wspólny słownik zamówień (CPV) Przedmiot zamówienia Termin składania ofert Szczegóły
17/BŁiI/17/MR poniżej 135.000 euro 64214400-3 Dzierżawa cyfrowego łącza telekomunikacyjnego zapewniającego dowiązanie do policyjnej sieci teletransmisyjnej systemów Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii (zadanie nr 1) Dzierżawa cyfrowych łączy telekomunikacyjnych zapewniających dowiązanie do policyjnej sieci teletransmisyjnej lokalizacji Urzędu Komunikacji Elektronicznej w Siemianowicach Śląskich i Boruczy (zadanie nr 2) 06.03.2017 godz. 09:30 pełna treść ogłoszenia
11/Cir/17/TJ poniżej 135.000 euro 50324100-3 Przeglądy konserwacyjne, usługi serwisowe oraz modernizacja lub rozbudowa systemów kontroli dostępu SKD i systemów sygnalizacji włamania i napadu SSWiN w obiektach Komendy Głównej Policji w Warszawie 06.03.2017 godz. 10:00 pełna treść ogłoszenia
12/BŁiI/17/MP powyżej 135.000 euro 72253200-5 Zakup usługi serwisu pogwarancyjnego sprzętu dla centralnych systemów informatycznych CPD 30.03.2017 godz. 09:30 pełna treść ogłoszenia
9/Cir/17/MP powyżej 135.000 euro 50324100-3 Pogwarancyjne przeglądy konserwacyjne, usługi serwisowe oraz modernizacje lub rozbudowy infrastruktury technicznej w obiekcie Komendy Głównej Policji w Warszawie 03.03.2017 godz. 09:30 pełna treść ogłoszenia
13/Cag/17/MG poniżej 135.000 euro 90910000-9, 90911200-8, 90919200-4, 90914000-7, 90620000-9 Usługi kompleksowego utrzymania czystości pomieszczeń biurowych Centralnego Biura Śledczego Policji oraz terenu wokół dwóch budynków 23.02.2017 godz.9:30 pełna treść ogłoszenia
10/BŁiI/17/ŁW poniżej 135.000 euro 72320000-4 Zakup dostępu do bazy aktów prawnych Systemu Informacji Prawnej (Systemu) za pośrednictwem sieci Internet dla 260 stanowisk komputerowych w trybie jednoczesnego udostępnienia Systemu, świadczonego w okresie 12 miesięcy 27.02.2017 godz.9:30 pełna treść ogłoszenia
4/BŁiI/17/MP powyżej 135.000 euro 72253200-5 Zakup usługi Asysty Technicznej dla produktów firmy Oracle użytkowanych w systemach informatycznych Policji 13.03.2017 godz. 09:30 pełna treść ogłoszenia
3/Cut/17/EZ powyżej 135.000 euro 60445000-9; 32570000-9 Przegląd śmigłowca Bell-412HP po 300h/600h/12 miesiącach eksploatacji 28.02.2017 godz. 10:30 pełna treść ogłoszenia
2/Cut/17/TJ powyżej 135.000 euro 60445000-9; 50211310-3; 32570000-9 Przegląd po 1500 h lotu śmigłowca Bell-206 z naprawą silnika RR 250 28.02.2017 godz. 10:00 pełna treść ogłoszenia
8/BŁiI/17/DG poniżej 135.000 euro 72611000-6, 72253200-5, 50312300-8 Zakup wsparcia technicznego urządzeń SZK OST112 w ramach serwisu pogwarancyjnego urządzeń OST112 09.02.2017 godz. 09:30 pełna treść ogłoszenia
7/BF/17/DG poniżej 135.000 euro 79540000, 79530000 Zawarcie umowy ramowej na świadczenie usług tłumaczenia pisemnego, konsekutywnego i symultanicznego z języka polskiego na języki obce oraz z języków obcych na język polski 09.02.2017 godz. 11:30 pełna treść ogłoszenia
1/Ckt/17/MG poniżej 135.000 euro 79824000-6 Zakup usługi druku i dystrybucji czasopisma Policja 997 6.02.2017 godz.9:30 pełna treść ogłoszenia
281/BŁiI/16/MP powyżej 135.000 euro 72253200-5, 72268000-1, 72265000-0 Zakup usługi wsparcia technicznego dla urządzeń Unified Communications KWP Rzeszów 01.03.2017 godz. 09:30 pełna treść ogłoszenia
274/BŁiI/16/MP powyżej 135.000 euro 72253200-5 Zakup usługi wsparcia administracyjnego dla baz danych i serwerów aplikacji 18.01.2017 godz. 09:30 pełna treść ogłoszenia
198/BŁiI/16/RŁ powyżej 135.000 euro 72268000-1; 48821000-9; 32420000-3; 48000000-8 Serwis i modernizacja CP SPR i CSD w ramach projektu oraz serwisu pogwarancyjnego urządzeń sieci OST112 30.12.2016 godz. 9:30 pełna treść ogłoszenia
221/BŁiI/16/EZ powyżej 135.000 euro 30232110-8 Sukcesywna dostawa urządzeń wielofunkcyjnych oraz materiałów eksploatacyjnych na potrzeby komórek organizacyjnych KGP oraz jednostek organizacyjnych Policji w latach 2016/2017 23.11.2016 godz. 10:30 pełna treść ogłoszenia
226/BŁiI/16/TG powyżej 135.000 euro 30213000-5, 30231300-0 Zakup sprzętu teleinformatycznego dla potrzeb analizy kryminalnej dla komórek organizacyjnych Policji właściwych ds.analizy kryminalnej 22.11.2016 godz. 09:30 pełna treść ogłoszenia
216/BŁiI/16/TG powyżej 135.000 euro 30125110-5, 30124300-7, 30125100-2 Zakup materiałów informatycznych do urządzeń drukujących w komórkach organizacyjnych Komendy Głównej Policji w latach 2016/2017 17.11.2016 godz. 09:30 pełna treść ogłoszenia
179/BŁiI/16/MP powyżej 135.000 euro 79600000-0 Usługa polegająca na wyznaczeniu i udostępnieniu przez Wykonawcę wykwalifikowanych specjalistów do wykonania zadań w ramach projektów i prac realizowanych przez Zamawiającego 15.11.2016 godz. 09:30 pełna treść ogłoszenia
151/BŁiI/16/EZ powyżej 135.000 euro 30213000-5, 30231300-0, 30213100-6 Zakup sprzętu informatycznego 21.09.2016 godz.10:30 pełna treść ogłoszenia
25/BŁiI/16/TP/DG powyżej 135.000 euro 30214000-2, 48820000-2, 30233141-1, 30233160-0, 32420000-3, 72268000-1, 72267000-4, 72243000-0, 72263000-6, 72253200-5. Dostawa i uruchomienie kompletnego rozwiązania do Systemu Informacji Operacyjnych II 19.09.2016 godz. 09:30 pełna treść ogłoszenia