Postępowania o zamówienia - Zamówienia publiczne

Postępowania o zamówienia

UWAGA! W celu przejrzystego korzystania z informacji o wszczętych postępowaniach, zostały one podzielone według poniższych zasad:

przed otwarciem ofert - (w trybie przetargu nieograniczonego, przetargu ograniczonego, negocjacji z ogłoszeniem, dialogu konkurencyjnego) dokumentacja postępowania tj. ogłoszenie o zamówieniu, specyfikacja istotnych warunków zamówienia, treść zapytań wraz z wyjaśnieniami, wniesione protesty wraz z ich rozstrzygnięciem - będzie zamieszczana od dnia ogłoszenia - do terminu otwarcia ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu,

w trakcie oceny ofert - od terminu otwarcia ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, do dnia wyboru najkorzystniejszej oferty, lub unieważnienia postępowania,

rozstrzygnięte - po podpisaniu umowy lub ostatecznym unieważnieniu postępowania (po wykorzystaniu przysługujących środków ochrony prawnej).

Nr referencyjny Wartość zamówienia Wspólny słownik zamówień (CPV) Przedmiot zamówienia Termin składania ofert Szczegóły
261/BF/19/DG/FBW poniżej 144.000 euro 70220000-9 Najem osi strzeleckich wraz z urządzeniami na 2019/2020 rok 24.10.2019 godz. 09:30 pełna treść ogłoszenia
264/BŁiI/19/ŁK/PMP poniżej 144.000 euro 30233141-1 Zakup półek dyskowych dla macierzy HPE MSA 2040 23.10.2019 godz. 09:50 pełna treść ogłoszenia
262/BF/19/DG/FBW 80510000-2 Zakup usługi szkoleniowej pn. Szkolenie strzeleckie operatorów pionu bojowego 25.10.2019 godz. 10:30 pełna treść ogłoszenia
265/Ctr/19/TJ/PMP powyżej 144.000 euro 34114200-1 Dostawa 25 szt. pojazdów typu kombi van w policyjnej wersji oznakowany 28.10.2019 godz. 10:00 pełna treść ogłoszenia
260/Cut/19/AP poniżej 144.000 euro 35815100-1 Dostawa płyt balistycznych w ramach dwóch zadań 22.10.2019 godz. 09:30 pełna treść ogłoszenia
259/BF/19/KK/FBW 80533100-0 Zakup usługi szkolenia informatycznego Link 2.x wraz z dodatkiem Money w ramach realizacji przedsięwzięcia pn „Skuteczne zwalczanie cyberprzestępczości gwarantem bezpiecznej Europy” 24.10.2019 godz. 09:00 pełna treść ogłoszenia
255/Cut/19/TJ/PMP powyżej 144.000 euro 35321000-0 Zakup broni strzeleckiej w ramach czterech części 24.10.2019 godz. 10:00 pełna treść ogłoszenia
251/BŁiI/19/EB powyżej 144.000 euro 72253200-5 Zakup usługi serwisu pogwarancyjnego platformy sprzętowo-programowej systemu BTUU i BTUUN 31.10.2019 godz. 10:00 pełna treść ogłoszenia
247/BŁiI/19/EB powyżej 144.000 euro 72253200-5 Zakup usługi wsparcia administracyjnego systemu KSI w ramach puli 9 000 godzin 28.10.2019 godz. 10:00 pełna treść ogłoszenia
254/BF/19/ŁK/FBW powyżej 750.000 euro 55300000-3, 55120000-7 Zakup usług hotelarskich, gastronomicznych, konferencyjnych i transportowych na potrzeby organizacji międzynarodowych warsztatów "SNIPER" z Grupy ATLAS w dniach 27.10.2019 r. - 01.11.2019 r. 11.10.2019 godz. 12:00 pełna treść ogłoszenia
257/BF/19/MR powyżej 750.000 euro 70220000-9, 55300000-3 Zakup usług gastronomicznych i konferencyjnych dla uczestników szkolenia organizowanego przez Komendę Główną Policji w dniach 18-22 listopada 2019 r. 18.10.2019 godz. 09:50 pełna treść ogłoszenia
252/Cut/19/ŁK poniżej 144.000 euro 73110000-6 Przeprowadzenie badań osłon balistycznych oraz środków minersko-pirotechnicznych w 3 częściach 15.10.2019 godz. 09:50 pełna treść ogłoszenia
248/BŁiI/19/RG poniżej 144.000 euro 32570000-9 Zakup końcowych urządzeń dostępowych ze zdalnym sterowaniem poprzez sieć TCP/IP dla systemów łączności radiowej DMR i TETRA 15.10.2019 godz. 09:30 pełna treść ogłoszenia
142/Cir/19/EJ/NFOŚiGW powyżej 5.548.000 euro 45000000-7, 45311200-2, 45330000-9, 45331000-6, 45314000-1 Termomodernizacja i modernizacja budynku A przy ul. Taborowej 33B w Warszawie 28.11.2019 godz. 09:50 pełna treść ogłoszenia
227/Cut/19/KK powyżej 144.000 euro 18444000 Dostawa policyjnych kasków ochronnych z osłoną twarzy wraz z maską przeciwgazową pełno twarzową z filtropochłaniaczem w ilości 1377 kpl. (zamówienie podstawowe) oraz do 223 kpl. pełna treść ogłoszenia
205/BF/19/RG poniżej 750.000 euro 80533100-0 Zakup usługi szkoleniowej z zakresu modernizacji i wdrożenia nowego środowiska PKI dla GETVPN w sieci OST112 04.10.2019 godz. 9:30 pełna treść ogłoszenia
239/BŁiI/19/MR powyżej 144.000 euro 64214400-3, 72400000-4, 64200000-8 Świadczenie usługi polegającej na stałym dostępie sieci OST 112 do Internetu za pomocą łącza światłowodowego oraz realizacja usługi ochrony infrastruktury operatora sieci OST 112 przed atakami typu DoS i DDoS z sieci Internet przez okres 24 miesięcy (Zadanie nr 1) oraz usługi dołączenia do Węzła Wymiany Ruchu Międzyoperatorskiego PLIX oraz usługi transmisji danych (dzierżawy łącza) o przepływności 1 Gb/s dla potrzeb transmisji danych pomiędzy obiektami w relacji: LIM (Warszawa Al. Jerozolimskie 65/79) – Komenda Główna Policji (Warszawa ul. Olszewska 6) (Zadanie nr 2) 24.10.2019 godz. 09:50 pełna treść ogłoszenia
244/BŁiI/19/ŁK/PMP poniżej 144.000 euro 48000000-8 Zakup subskrypcji dla posiadanego systemu autoryzacji dostępu do aplikacji FAVI 27.09.2019 godz. 09:50 pełna treść ogłoszenia
220/BŁiI/19/AK/FBW powyżej 144.000 euro 48820000-2 Zakup 4 serwerów wraz z oprogramowaniem w ramach projektu "Modernizacja platformy sprzętowej centralnych systemów informatycznych (SIS, VIS) 21.10.2019 godz. 10:00 pełna treść ogłoszenia
250/Cir/19/AK/POIiŚ/PMP poniżej 144.000 euro 71320000-7, 71220000-6 Opracowanie dokumentacji technicznej kompleksowej przebudowy budynków wraz z dostosowaniem do aktualnych przepisów z uwzględnieniem zaleceń audytu energetycznego i audytu oświetlenia na terenie przy ulicy Iwickiej 14 w Warszawie: Zadanie I: budynek A, Zadanie II: budynek D 14.10.2019 godz. 10:00 pełna treść ogłoszenia
230/BŁiI/19/RG powyżej 144.000 euro 72268000-1; 32428000-9; 48000000-8 Modernizacja systemu AAA sieci OST112 i CSD w ramach realizacji zadania serwis pogwarancyjny urządzeń sieci OST112 21.10.2019 r. godz. 9:30 pełna treść ogłoszenia
238/BF/19/ŁK powyżej 750.000 euro 55120000-7, 55300000-3 Zakup usług hotelarskich, gastronomicznych i konferencyjnych na potrzeby organizacji szkolenia w dniach 09-11 października 2019 r. 23.09.2019 godz. 09:50 pełna treść ogłoszenia
236/BŁiI/19/KK powyżej 144.000 euro 72611000-6 Zakup usługi zaawansowanego wsparcia technicznego operatora sieci OST112 17.10.2019 godz. 10:00 pełna treść ogłoszenia
229/BŁiI/19/MP/FBW powyżej 144.000 euro 48461000-7, 48821000-9, 48441000-1, 48313100-6 Zakup i wdrożenie, wraz ze szkoleniem operatorów, systemu analityczno-korelującego wraz z modułem „przyśpieszenia analiz wideo” 03.10.2019 godz. 09:30 pełna treść ogłoszenia
242/BŁiI/19/MR powyżej 144.000 euro 64212000-5 Zakup usług telefonii komórkowej na potrzeby Centralnego Biura Śledczego Policji. 16.10.2019 godz. 09:50 pełna treść ogłoszenia
234/BŁiI/19/ESz powyżej 144.000 euro 72611000-6, 72591000-4 Serwis pogwarancyjny urządzeń sieci OST112 oraz systemu CSD – zakup usługi serwisowej SMARTNet w ramach zadania zakup wsparcia technicznego dla urządzeń sieciowych OST112 16.10.2019 godz. 10:00 pełna treść ogłoszenia
241/BŁiI/19/ESz/PMP poniżej 144.000 euro 32420000-3, 30200000-1, 32000000-3 Rozbudowa systemu dostępowego dla systemów międzynarodowych 27.09.2019 godz. 12:00 pełna treść ogłoszenia
228/BF/19/DG poniżej 144.000 euro 79320000-3 Badanie opinii społecznej na temat poczucia bezpieczeństwa Polaków oraz oceny pracy Policji 25.09.2019 godz. 09:30 pełna treść ogłoszenia
240/BF/19/ŁK powyżej 750.000 euro 55120000-7, 55300000-3 Zakup usług hotelarskich, gastronomicznych i konferencyjnych w dniach 23-25 października 2019 r. 20.09.2019 godz. 09:50 pełna treść ogłoszenia
245/Ctr/19/TJ/NFOŚiGW poniżej 144.000 euro 33124100-6, 38410000-2 Dostawa samochodowych urządzeń diagnostycznych przeznaczonych do badań technicznych pojazdów w policyjnych stacjach kontroli pojazdów w ramach dwóch części 24.09.2019 godz. 10:00 pełna treść ogłoszenia

Wybierz Strony

Polska Policja