Postępowania o zamówienia - Zamówienia publiczne

Postępowania o zamówienia

UWAGA! W celu przejrzystego korzystania z informacji o wszczętych postępowaniach, zostały one podzielone według poniższych zasad:

przed otwarciem ofert - (w trybie przetargu nieograniczonego, przetargu ograniczonego, negocjacji z ogłoszeniem, dialogu konkurencyjnego) dokumentacja postępowania tj. ogłoszenie o zamówieniu, specyfikacja istotnych warunków zamówienia, treść zapytań wraz z wyjaśnieniami, wniesione protesty wraz z ich rozstrzygnięciem - będzie zamieszczana od dnia ogłoszenia - do terminu otwarcia ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu,

w trakcie oceny ofert - od terminu otwarcia ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, do dnia wyboru najkorzystniejszej oferty, lub unieważnienia postępowania,

rozstrzygnięte - po podpisaniu umowy lub ostatecznym unieważnieniu postępowania (po wykorzystaniu przysługujących środków ochrony prawnej).

Nr referencyjny Wartość zamówienia Wspólny słownik zamówień (CPV) Przedmiot zamówienia Termin składania ofert Szczegóły
243/BŁiI/18/JSz/PMP powyżej 144.000 euro 48800000-6; 30231100-8; 30233000-1 Dostawy systemu dostępowego na potrzeby systemów międzynarodowych 30.10.2018 godz. 09:30 pełna treść ogłoszenia
252/Cut/18/EZ/FBW poniżej 144.000 euro 38110000-9, 38110000-9, 38632000-4, 38651600-9 Zakup i dostawa sprzętu uzbrojenia i techniki policyjnej w ramach projektu nr PL/2018/PR/0059 pn. "Szkolenie funkcjonariuszy Policji w zakresie prowadzenia działań pościgowych" współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Programu Krajowego Funduszu Bezpieczeństwa Wewnętrznego 01.10.2018 godz. 10:30 pełna treść ogłoszenia
253/Cir/18/JSz poniżej 144.000 euro 50324100-3 Przeglądy konserwacyjne, usługi serwisowe oraz modernizacja lub rozbudowa systemów kontroli dostępu SKD i systemów sygnalizacji włamania i napadu SSWiN w obiektach Komendy Głównej Policji w Warszawie 01.10.2018 godz. 09:30 pełna treść ogłoszenia
102/Cut/18/JSz/PMP powyżej 144.000 euro 35815100-1 Zakup kamizelek kuloodpornych typu plate carrier 25.10.2018 godz. 09:30 pełna treść ogłoszenia
210/BŁiI/18/KK powyżej 144.000 euro 30237000-9 Zawarcie umowy ramowej na dostawę materiałów informatycznych 23.10.2018 godz. 12:00 pełna treść ogłoszenia
44/Cut/17/KK powyżej 144.000 euro 50211300 Wykonywanie przez "HS-Wrocław" Sp. z o.o. obsługi serwisowej elementów układów hydraulicznych policyjnych śmigłowców typu Mi-2, W-3/3A Sokoł i PZL-Kania i układów paliwowych silników PZL-10W i GTD-350 pełna treść ogłoszenia
227/BŁiI/18/JSz/PMP powyżej 144.000 euro 48000000-8; 48820000-2 Podniesienie bezpieczeństwa systemów międzynarodowych - zakup serwerów bazodanowych 22.10.2018 godz. 09:30 pełna treść ogłoszenia
211/BŁiI/18/AP/PMP powyżej 144.000 euro 30213100-6, 30213000-5, 30231300-0 Zakup specjalistycznego sprzętu informatycznego na potrzeby komórek organizacyjnych KGP oraz BSWP. 18.10.2018 godz. 09:30 pełna treść ogłoszenia
247/Ckt/18/MR poniżej 144.000 euro 18820000-3 Dostawa 794 par butów sportowych do biegania 19.09.2018 godz. 09:30 pełna treść ogłoszenia
242/BF/18/DG poniżej 144.000 euro 79320000-3 Badanie opinii społecznej na temat poczucia bezpieczeństwa Polaków oraz oceny pracy Policji 26.09.2018 godz. 10:30 pełna treść ogłoszenia
237/Cir/18/UM poniżej 5.548.000 euro 45231400-9 Wykonanie remontu linii kablowych oświetlenia terenu obiektów KGP położonych w Warszawie przy ul. Taborowej 33c oraz Wiśniowej 58 27.09.2018 godz. 10:30 pełna treść ogłoszenia
245/BF/18/JSz powyżej 750.000 euro 55120000-7; 55300000-3 Zakup usług hotelarskich, gastronomicznych i konferencyjnych na potrzeby odprawy organizowanej przez KGP w dniach 30 wrzesień 2018 – 02 październik 2018 r. 11.09.2018 godz. 09:30 pełna treść ogłoszenia
250/BF/18/MR/FBW 55300000-3 Zakup usług cateringowych (bufet kawowy oraz obiad) dla 32 osób podczas szkoleń ogólnych w ramach projektu z Funduszu Bezpieczeństwa Wewnętrznego „Wdrożenie Systemu Wymiany Informacji z Europolem w Zarządach Terenowych CBŚP” w podziale na 6 zadań 14.09.2018 godz. 10:30 pełna treść ogłoszenia
234/Cut/18/DG/FBW powyżej 144.000 euro 35330000-6, 35331300-3 Dostawa amunicji i akcesoriów w ramach projektu PL/2018/PR/0050 "Współdziałanie komórek operacyjnych CBŚP w sytuacji odwróconego wektora działania 11.10.2018 godz. 10:30 pełna treść ogłoszenia
236/Ckt/18/TJ poniżej 144.000 euro 18832000-0 Dostawa 230 par butów specjalnych szturmowych 24.09.2018 godz. 10:00 pełna treść ogłoszenia
149/BŁiI/18/AK/PMP powyżej 144.000 euro 32424000-1 Zakup urządzeń kryptograficznych dla Policyjnej Sieci Transmisji Danych Niejawnych 15.10.2018 godz. 09:30 pełna treść ogłoszenia
239/BŁiI/18/MR powyżej 144.000 euro 50330000-7 Zakup usługi serwisu pogwarancyjnego dla centrali telefonicznej Ericsson MD110 11.10.2018 godz. 09:30 pełna treść ogłoszenia
240/Cir/18/UM poniżej 5.548.000 euro 45453000-7, 45321000-3, 45410000-4, 45442100-8, 45430000-0, 45421000-4 Wykonanie napraw w pomieszczeniach budynku 7C przy ul. Włochowskiej 25/33 w Warszawie z uwzględnieniem decyzji Sanepid nr 3/18 20.09.2018 godz. 09:30 pełna treść ogłoszenia
162/BŁiI/18/TG/PMP powyżej 144.000 euro 32510000-1, 32236000-6 Modernizacja policyjnych sieci radiowych w 13 miastach i aglomeracjach miejskich do systemu standardu ETSI TETRA 11.10.2018 godz.9:30 pełna treść ogłoszenia
212/BŁiI/18/AP/PMP powyżej 144.000 euro 48800000-6, 30231100-8, 30233000-1 Dostawa środowiska do dostępu do Systemu Poszukiwawczego Policji poza granicami kraju. 09.10.2018 godz. 09:30 pełna treść ogłoszenia
222/BF/18/EB powyżej 750.000 euro 55120000-7, 55300000-3 Świadczenie usług hotelarskich, gastronomicznych i konferencyjnych podczas warsztatów organizowanych przez Komendę Główną Policji w dniach 24-28 września 2018 r., 07.09.2018 godz. 12:00 pełna treść ogłoszenia
230/BF/18/ESz poniżej 144.000 euro 22462000-6 Dostawa materiałów promocyjnych na potrzeby Biura Spraw Wewnętrznych Policji oraz Biura Operacji Antyterrorystycznych KGP 07.09.2018 godz. 09:30 pełna treść ogłoszenia
229/BF/18/TJ powyżej 750.000 euro 55120000-7, 55300000-3 Zakup usług hotelarskich, konferencyjnych i gastronomicznych dla uczestników odprawy szkoleniowej organizowanej w dniach 23-26 października 2018 r. 10.09.2018 godz. 11:00 pełna treść ogłoszenia
238/BF/18/ESz powyżej 750.000 euro 55120000-7, 55300000-3 Świadczenie usług hotelarskich, gastronomicznych i konferencyjnych dla uczestników szkolenia realizowanego w dniach 26 - 28 września 2018 r. 05.09.2018 godz. 09:30 pełna treść ogłoszenia
241/Cir/18/UM/PMP poniżej 5.548.000 euro 71000000-8 Dostosowanie obiektu KGP przy ul. Olszewskiej 6 w Warszawie do potrzeb użytkownika 28.09.2018 godz. 10:30 pełna treść ogłoszenia
232/Ckt/18/DG poniżej 144.000 euro 18410000-6 Produkcja i dostawa 416 kpl. mundurów letnich w kamuflażu typu „MULTICAM” 10.09.2018 godz. 10:30 pełna treść ogłoszenia
217/BŁiI/18/RG poniżej 144.000 euro 31000000-6, 31422000-0, 31730000-2 Zakup usługi serwisu pogwarancyjnego systemów zasilania gwarantowanego TELZAS 05.09.2018 godz. 10:30 pełna treść ogłoszenia
199/BŁiI/18/EJ/PMP powyżej 144.000 euro 30213500-0, 30213200-7, 30213100-6, 48420000-8 Dostawa urządzeń pełniących rolę Mobilnych Terminali Noszonych oraz licencji MDM - umowa ramowa 04.10.2018 godz. 09:30 pełna treść ogłoszenia
225/BŁiI/18/MR powyżej 144.000 euro 72253200-5 Świadczenie usługi wsparcia Zintegrowanego Systemu Obiegu Dokumentów Elektronicznych ZSODE (Lotus) w trybie SLA, zwanego dalej „ZSODE (Lotus)” 02.10.2018 godz. 09:30 pełna treść ogłoszenia
219/Ctr/18/TG poniżej 144.000 euro 39522530-1, 34220000-5, 31000000-6, 39000000-2 Zakup namiotów pneumatycznych z wyposażeniem 03.09.2018 godz.9:30 pełna treść ogłoszenia

Wybierz Strony