150/Cir/08/RJ - 2008 - Zamówienia publiczne

Termin składania ofert: 12.09.2008 godz 10:30

CPV: 45453000-7, 45330000-9

Wartość zamówienia: poniżej 133.000 euro

Wykonanie robót budowlanych związanych z budową przyłącza wodociągowego, studni wodomierzowej, wewnętrznej sieci wodociągowej wraz z przyłączeniami wodociągowymi w pomieszczeniach wlotu wody dla poszczególnych obiektów zlokalizowanych na terenie KGP przy ul. Taborowej 33b i 33c w Warszawie

Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych z dn.08.08.2008 pod poz. 185638-2008

Polska Policja