208/Cut/18/RG - 2018 - Zamówienia publiczne

Termin składania ofert: 28.08.2018 godz. 09:30

CPV: 35341000-6

Wartość zamówienia: poniżej 144.000 euro

Dostawa części zamiennych do broni palnej

Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych z dn. 06.08.2018 r. pod numerem 598296-N-2018