Postępowania o zamówienia - Zamówienia publiczne

Postępowania o zamówienia

UWAGA! W celu przejrzystego korzystania z informacji o wszczętych postępowaniach, zostały one podzielone według poniższych zasad:

przed otwarciem ofert - (w trybie przetargu nieograniczonego, przetargu ograniczonego, negocjacji z ogłoszeniem, dialogu konkurencyjnego) dokumentacja postępowania tj. ogłoszenie o zamówieniu, specyfikacja istotnych warunków zamówienia, treść zapytań wraz z wyjaśnieniami, wniesione protesty wraz z ich rozstrzygnięciem - będzie zamieszczana od dnia ogłoszenia - do terminu otwarcia ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu,

w trakcie oceny ofert - od terminu otwarcia ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, do dnia wyboru najkorzystniejszej oferty, lub unieważnienia postępowania,

rozstrzygnięte - po podpisaniu umowy lub ostatecznym unieważnieniu postępowania (po wykorzystaniu przysługujących środków ochrony prawnej).

Nr referencyjny Wartość zamówienia Wspólny słownik zamówień (CPV) Przedmiot zamówienia Termin składania ofert Szczegóły
68/BF/18/EZ powyżej 750.000 euro 55120000-7, 55300000-3 Zakup usług gastronomicznych i hotelarskich dla 43 członków personelu latającego Zarządu Lotnictwa Policji GSP KGP podczas 14 dniowych turnusów szkoleniowo - kondycyjnych 16.04.2018 godz. 11:30 pełna treść ogłoszenia
53/BF/18/JSz powyżej 750.000 euro 55120000-7; 55300000-3 Zakup usług hotelarskich, gastronomicznych i konferencyjnych na potrzeby Komendy Głównej Policji w ramach 2 zadań 06.04.2018 r. godz. 09:30 pełna treść ogłoszenia
59/BF/18/DG powyżej 750.000 euro 55120000-7, 55300000-3 Zakup usług hotelarskich, gastronomicznych i konferencyjnych na potrzeby realizacji szkolenia organizowanego w dniach 24 – 27 kwietnia 2018 r. 04.04.2018 godz. 11:30 pełna treść ogłoszenia
45/Ckt/18/UM poniżej 144.000 euro 30192121-5, 30192125-3, 30237430-2, 30192110-5, 22816000-3, 30192800-9, 30199410-7, 30199500-5, 39540000-9, 22600000-6, 24910000-6, 30195900-1, 44424200-0, 44174000-0, 44174000-0, 30192170-3, 33772000-2, 22990000-6, 30197630-1 Zawarcie umowy ramowej określającej warunki współpracy z wykonawcami dostaw materiałów kancelaryjno-biurowych 23.03.2018 godz. 09:30 pełna treść ogłoszenia
36/BŁiI/18/AK/PMP poniżej 144.000 euro 48420000-8 Zakup licencji do posiadanego przez Zamawiającego oprogramowania EndPoint Security firmy Check Point Software Technologies wraz ze wsparciem producenta na okres 12 miesięcy 09.03.2018 godz. 09:30 pełna treść ogłoszenia
31/BF/18/ESz 55120000-7, 55300000-3 Zakup usług gastronomicznych, hotelarskich i konferencyjnych na potrzeby szkolenia organizowanego przez Policję w dniach 20 - 23 marca 2018 r. 06.03.2018 godz. 12:00 pełna treść ogłoszenia
34/BF/18/ESz 55120000-7, 55300000-3 Zakup usług gastronomicznych, hotelarskich i konferencyjnych dla uczestników narady organizowanej przez Policję w dniach 12 - 14 marca 2018 r. 02.03.2018 godz. 12:00 pełna treść ogłoszenia
28/BF/18/KK/FBW 55120000-7; 55300000-3 Świadczenie usług gastronomicznych, hotelarskich i konferencyjnych dla uczestników przedsięwzięć organizowanych przez Komendę Główną Policji w ramach grupy ATLAS z podziałem na dwa zadania 05.03.2018 godz. 09:00 pełna treść ogłoszenia
26/BF/18/AK/FBW 55120000-7; 55300000-3 Zakup usług gastronomicznych, hotelarskich i konferencyjnych na potrzeby szkolenia organizowanego przez Komendę Główną Policji w dniach 16 - 20 kwietnia 2018 r. w Łodzi 06.03.2018 godz. 09:30 pełna treść ogłoszenia
16/BŁiI/18/DG/FBW powyżej 144.000 euro 30213100-6, 30232100-5, 38652100-1 Zakup sprzętu biurowego na potrzeby zespołu projektowego” w ramach projektu PL/2018/PR/0020 – „Wzmocnienie potencjału zwalczania przestępczości i terroryzmu przez CBŚP 03.04.2018 godz. 10:30 pełna treść ogłoszenia
24/BŁiI/18/DG/PMP powyżej 144.000 euro 48820000-2, 32420000-3 Rozbudowa infrastruktury sieciowej Policji w ramach Budowy Systemu Cyberbezpieczeństwa 08.03.2018 godz. 09:30 pełna treść ogłoszenia
22/BF/18/EZ 55120000-7; 55300000-3 Zakup usług gastronomicznych, hotelarskich i konferencyjnych na potrzeby służbowej narady szkoleniowej organizowanej przez Biuro Łączności i Informatyki KGP 01.03.2018 godz. 10:30 pełna treść ogłoszenia
23/BF/18/TJ 55120000-7, 55300000-3 Zakup usług hotelarskich i gastronomicznych dla uczestników odprawy służbowej organizowanej przez Biuro Międzynarodowej Współpracy Policji KGP 26.02.2018 godz. 09:30 pełna treść ogłoszenia
14/Ckt/18/MR powyżej 144.000 euro 18800000-7 Produkcja i dostawa półbutów służbowych 28.03.2018 godz. 09:30 pełna treść ogłoszenia
212/BŁiI/17/MP/POPC poniżej 144.000 euro 72220000-3 Wykonanie Koncepcji pn.: „Modernizacja i wdrożenie nowych rozwiązań oraz e–usług w Systemie Zintegrowanej Komunikacji Ogólnopolskiej Sieci Teleinformatycznej numeru 112” 21.02.2018 godz. 09:30 pełna treść ogłoszenia
12/Ckt/18/ESz poniżej 144.000 euro 79824000-6 Zakup usługi druku i dystrybucji czasopisma Policja 997 12.02.2018 godz. 09:30 pełna treść ogłoszenia
10/BŁiI/18/KK/PMP poniżej 144.000 euro 30213000-5, 30231300-0 Modernizacja indywidualnej infrastruktury teleinformatycznej przeznaczonej dla funkcjonariuszy i pracowników cywilnych - zakup sprzętu teleinformatycznego dla potrzeb analizy kryminalnej dla Centralnego Biura Śledczego Policji 07.02.2018 godz. 09:30 pełna treść ogłoszenia
9/BF/18/EZ/FBW 55120000-7, 55300000-3, 80510000-2 "Szkolenie w zakresie użycia bezzałogowych urządzeń latających wraz z uzyskaniem certyfikatów ULC", dofinansowane ze środków Funduszu Bezpieczeństwa Wewnętrznego w ramach projektu pn. "Obserwacja Transgraniczna" nr PL/2017/PR/0013, organizowanego przez Biuro Kryminalne KGP 08.02.2018 godz. 10:30 pełna treść ogłoszenia
7/Ckt/18/AK poniżej 144.000 euro 18832000-0 Dostawa 100 par butów specjalnych 29.01.2018 godz. 09:30 pełna treść ogłoszenia
6/BF/18/DG poniżej 144.000 euro 79540000-1, 79530000-8 Zawarcie umowy ramowej na świadczenie usług tłumaczenia pisemnego, konsekutywnego i symultanicznego z języka polskiego na języki obce oraz z języków obcych na język polski. 22.01.2018 godz. 09:30 pełna treść ogłoszenia
4/BF/18/ESz/FBW 55120000-7; 55300000-3 Zakup usług gastronomicznych i hotelarskich dla uczestników spotkania CARIN organizowanego przez Komendę Główną Policji 19.01.2018 godz. 12:00 pełna treść ogłoszenia
3/BŁiI/18/TJ/PMP powyżej 144.000 euro 30213500-0, 30213200-7, 30213100-6, 48420000-8 Dostawa urządzeń pełniących rolę Mobilnych Terminali Noszonych oraz licencji MDM 26.01.2018, godz. 10:00 pełna treść ogłoszenia
2/Cut/18/RG/PMP powyżej 144.000 euro 35815100-1 Zakup kamizelek kuloodpornych typu plate carrier 24.01.2018 godz. 09:30 pełna treść ogłoszenia
282/BŁiI/17/RG/PMP powyżej 135.000 euro 48820000-2, 48000000-8 Budowa Systemu Cyberbezpieczeństwa poprzez rozbudowę systemu bezpieczeństwa FireWall CSI Policji 24.01.2018 godz. 09:30 pełna treść ogłoszenia
274/BŁiI/17/JSz/PMP powyżej 135.000 euro 30232110-8; 30125110-5; 301124300-7 Modernizacja urządzeń wielofunkcyjnych poprzez zakup urządzeń wielofunkcyjnych wraz z materiałami eksploatacyjnymi (Modernizacja indywidualnej infrastruktury teleinformatycznej przeznaczonej dla funkcjonariuszy i pracowników cywilnych). 15.01.2018 godz. 09:30 pełna treść ogłoszenia
262/BŁiI/17/EJ/PMP powyżej 135.000 euro 30213100-6 Wyposażenie osobiste i ochronne funkcjonariuszy (Modernizacja indywidualnej infrastruktury teleinformatycznej przeznaczonej dla funkcjonariuszy i pracowników cywilnych) poprzez zakup komputerów przenośnych 08.01.2018 godz.09:30 pełna treść ogłoszenia
230/Cut/17/MP/PMP powyżej 135.000 euro 34711500-9 Dostawa 3 szt. śmigłowców jednosilnikowych 18.12.2017 godz. 09:30 pełna treść ogłoszenia
245/BŁiI/17/MR powyżej 135.000 euro 50323000-5 Zakup usługi świadczenia serwisu pogwarancyjnego dla sprzętu komputerowego 18.12.2017 godz. 09:30 pełna treść ogłoszenia
253/BŁiI/17/AK/PMP powyżej 135.000 euro 48420000 Rozszerzenie funkcjonalności oprogramowania MDM posiadanego przez Zamawiającego 18.12.2017 godz. 09:30 pełna treść ogłoszenia
229/BŁiI/BF/17/UM/FBW powyżej 135.000 euro 48461000-7, 80533100-0 Zakup 20 szt. licencji na oprogramowanie do analizy geoprzestrzennej dla KGP/KWP/KSP/WAK CBŚP wraz z przeprowadzeniem szkolenia dla użytkowników końcowych oprogramowania do analizy geoprzestrzennej 13.12.2017 godz. 09:30 pełna treść ogłoszenia

Wybierz Strony