Postępowania o zamówienia - Zamówienia publiczne

Postępowania o zamówienia

UWAGA! W celu przejrzystego korzystania z informacji o wszczętych postępowaniach, zostały one podzielone według poniższych zasad:

przed otwarciem ofert - (w trybie przetargu nieograniczonego, przetargu ograniczonego, negocjacji z ogłoszeniem, dialogu konkurencyjnego) dokumentacja postępowania tj. ogłoszenie o zamówieniu, specyfikacja istotnych warunków zamówienia, treść zapytań wraz z wyjaśnieniami, wniesione protesty wraz z ich rozstrzygnięciem - będzie zamieszczana od dnia ogłoszenia - do terminu otwarcia ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu,

w trakcie oceny ofert - od terminu otwarcia ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, do dnia wyboru najkorzystniejszej oferty, lub unieważnienia postępowania,

rozstrzygnięte - po podpisaniu umowy lub ostatecznym unieważnieniu postępowania (po wykorzystaniu przysługujących środków ochrony prawnej).

Nr referencyjny Wartość zamówienia Wspólny słownik zamówień (CPV) Przedmiot zamówienia Termin składania ofert Szczegóły
143/Cir/18/JSz poniżej 144.000 euro 50324100-3 Przeglądy konserwacyjne, usługi serwisowe oraz modernizacja lub rozbudowa systemów kontroli dostępu SKD i systemów sygnalizacji włamania i napadu SSWiN w obiektach Komendy Głównej Policji w Warszawie. 15.06.2018 godz. 09:30 pełna treść ogłoszenia
130/BF/18/TG 80533100-0 Zakup usługi szkoleń certyfikowanych w zakresie merytorycznym Network Design and Architecture Bootcamp (CNDABC) 11.06.2018 godz.09:30 pełna treść ogłoszenia
33/Cir/18/RG poniżej 144.000 euro 50324100-3 Przeglądy konserwacyjne, usługi serwisowe oraz modernizacja lub rozbudowa systemów dozoru telewizyjnego CCTV w obiektach Komendy Głównej Policji w Warszawie. 11.06.2018 godz. 09:30 pełna treść ogłoszenia
122/BF/18/JSz 80533100-0 Zakup szkoleń informatycznych dla inżynierów Operatora OST112 z zakresu operatorskiego zastosowania i rozwiązań posiadanych urządzeń F5 Networks w ramach ścieżki Service Provider 05.06.2018 godz. 09:30 pełna treść ogłoszenia
119/BF/18/ESz 55120000-7, 55300000-3 Świadczenie usług hotelarskich, gastronomicznych i konferencyjnych na potrzeby trzech odpraw organizowanych przez Komendę Główną Policji 07.06.2018 godz. 09:30 pełna treść ogłoszenia
123/BF/18/KK powyżej 750.000 euro 55120000-7; 55300000-3 Zakup usług hotelarskich, gastronomicznych i konferencyjnych na potrzeby Komendy Głównej Policji w terminie 11-13 czerwca 2018 r. 28.05.2018 godz. 13:00 pełna treść ogłoszenia
74/Cir/18/KK poniżej 5.548.000 euro 45231400-9 Wykonanie remontu linii kablowych oświetlenia terenu obiektów KGP położonych w Warszawie przy ul. Taborowej 33c oraz Wiśniowej 58 07.06.2018 godz.11:00 pełna treść ogłoszenia
116/BF/18/DG powyżej 750.000 euro 55120000-7, 55300000-3 Zakup usług hotelarskich, gastronomicznych i konferencyjnych na potrzeby warsztatów szkoleniowych połączonych z odprawą służbową organizowanych przez KGP w terminie 05-08 czerwca 2018 r. 21.05.2018 godz. 10:30 pełna treść ogłoszenia
84/Cag/18/TG poniżej 144.000 euro 39830000-9, 39831300-9, 39831000-6, 39514200-0, 33711900-6, 33760000-5, 18930000-7 Dostawa środków czystości, papieru toaletowego, ręczników papierowych, worków foliowych na odpady 22.05.2018 godz.09:30 pełna treść ogłoszenia
110/BF/18/UM powyżej 750.000 euro 55120000-7, 55300000-3 Zakup usług hotelarskich, gastronomicznych i konferencyjnych na potrzeby Komendy Głównej Policji w ramach 2 zadań 14.05.2018 godz. 11:30 pełna treść ogłoszenia
99/Ckt/18/EJ powyżej 144.000 euro 18223200-0 Zakup 4.000 szt. kurtek służbowych letnich w ramach zamówienia podstawowego (gwarantowanego) oraz zakup od 500 do 1.000 szt. kurtek służbowych letnich w ramach prawa opcji” 08.06.2018 godz. 09:30 pełna treść ogłoszenia
97/Ckt/18/MR powyżej 144.000 euro 18332000-5 Produkcja i dostawa koszul służbowych letnich 11.06.2018 godz. 09:30 pełna treść ogłoszenia
96/Ckt/18/MR powyżej 144.000 euro 18332000-5 Produkcja i dostawa koszul służbowych 6.06.2018 godz. 09:30 pełna treść ogłoszenia
101/BF/18/EZ powyżej 750.000 euro 55120000-7, 55300000-3 Zakup usług gastronomicznych i hotelarskich dla 43 członków personelu latającego Zarządu Lotnictwa Policji GSP KGP podczas 14 dniowych turnusów szkoleniowo - kondycyjnych 02.05.2018 godz. 11:30 pełna treść ogłoszenia
72/Cut/18/MP powyżej 144.000 euro 35331300-3 Zakup granatów hukowo-błyskowych w ramach 2 zadań. 29.05.2018 godz. 09:30 pełna treść ogłoszenia
87/Ckt/18/DG poniżej 144.000 euro 35113440-5 Produkcja i dostawa 1.000 szt. kamizelek o intensywnej widoczności z napisami „POLICJA”, „DOWÓDCA” 30.04.2018 godz. 10:30 pełna treść ogłoszenia
66/BŁiI/18/MP powyżej 144.000 euro 72611000-6 Serwis pogwarancyjny SMARTnet wszystkich urządzeń MAN KGP MEWA na okres 36 miesięcy 30.05.2018 godz. 09:30 pełna treść ogłoszenia
79/BF/18/TJ poniżej 144.000 euro 22462000-6 Zawarcie umowy ramowej na dostawy materiałów promocyjnych dla Komendy Głównej Policji oraz Centralnego Biura Śledczego Policji 30.04.2018 godz. 12:00 pełna treść ogłoszenia
86/Ckt/18/UM poniżej 144.000 euro 39130000-2 Zawarcie umowy ramowej na dostawę mebli biurowych 30.04.2018 godz. 09:30 pełna treść ogłoszenia
81/Ckt/18/MR powyżej 144.000 euro 18800000-7 Produkcja i dostawa półbutów słuzbowych 02.05.2018 godz. 09:30 pełna treść ogłoszenia
70/BF/18/MR 80533100-0 Zakup usług szkoleniowych w podziale na dwa zadania 23.04.2018 godz. 12:30 pełna treść ogłoszenia
61/Cut/18/TJ/FBW powyżej 144.000 euro 35200000-6 Dostawa wielozadaniowych urządzeń do rejestracji sygnałów audio-wideo przy użyciu transmisji Wi-Fi wraz ze zdalnym dostępem do pobierania nagrań 10.05.2018 godz. 10:30 pełna treść ogłoszenia
60/Cut/18/TJ/FBW powyżej 144.000 euro 35200000-6 Dostawa wielozadaniowych urządzeń do rejestracji sygnałów audio-wideo przy użyciu transmisji GSM wraz ze zdalnym dostępem do pobierania nagrań i lokalizacji GPS 10.05.2018 godz. 10:00 pełna treść ogłoszenia
65/Ckt/18/AP powyżej 144.000 euro 18443000-6 Produkcja i dostawa 26 500 szt. furażerek - czapek ćwiczebnych w zamówieniu podstawowym (gwarantowanym) oraz od 3.000 szt. do maksymalnie 6 000 szt. furażerek - czapek ćwiczebnych w zamówieniu opcjonalnym - ramach trzech zadań. 10.05.2018 godz. 09:30 pełna treść ogłoszenia
63/Ckt/18/JSz powyżej 144.000 euro 35811200-4 Produkcja i dostawa mundurów ćwiczebnych w ramach trzech zadań 10.05.2018 godz. 09:30 pełna treść ogłoszenia
50/Cut/18/AK powyżej 144.000 euro 35330000-6 Dostawa amunicji do strzelb gładkolufowych kal. 12/70 08.05.2018 godz. 09:30 pełna treść ogłoszenia
55/BŁiI/18/MP powyżej 144.000 euro 72253200-5 Zakup usługi serwisu pogwarancyjnego sprzętu dla centralnych systemów informatycznych CPD 14.05.2018 godz.09:30 pełna treść ogłoszenia
56/Cut/18/TJ/PMP powyżej 144.000 euro 33111000-1 Dostawa urządzeń rentgenowskich służących do detekcji podejrzanych, potencjalnie niebezpiecznych przedmiotów 07.05.2018 godz. 10:00 pełna treść ogłoszenia
54/BŁiI/18/RG powyżej 144.000 euro 72253200-5 Zakup usługi wsparcia administracyjnego dla baz danych i serwerów aplikacji 30.04.2018 godz. 09:30 pełna treść ogłoszenia
40/Cut/18/DG powyżej 144.000 euro 35321000-0 Dostawa karabinków reprezentacyjnych MSBS-R kal. 5,56x45 mm lub równoważnych (wraz ze skrzyniami transportowymi typu PELI na 5 szt. broni w konfiguracji: karabinek z magazynkiem, bagnetem-nożem i pasem nośnym) 04.04.2018 godz. 09:30 pełna treść ogłoszenia

Wybierz Strony