Postępowania o zamówienia - Zamówienia publiczne

Postępowania o zamówienia

UWAGA! W celu przejrzystego korzystania z informacji o wszczętych postępowaniach, zostały one podzielone według poniższych zasad:

przed otwarciem ofert - (w trybie przetargu nieograniczonego, przetargu ograniczonego, negocjacji z ogłoszeniem, dialogu konkurencyjnego) dokumentacja postępowania tj. ogłoszenie o zamówieniu, specyfikacja istotnych warunków zamówienia, treść zapytań wraz z wyjaśnieniami, wniesione protesty wraz z ich rozstrzygnięciem - będzie zamieszczana od dnia ogłoszenia - do terminu otwarcia ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu,

w trakcie oceny ofert - od terminu otwarcia ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, do dnia wyboru najkorzystniejszej oferty, lub unieważnienia postępowania,

rozstrzygnięte - po podpisaniu umowy lub ostatecznym unieważnieniu postępowania (po wykorzystaniu przysługujących środków ochrony prawnej).

Nr referencyjny Wartość zamówienia Wspólny słownik zamówień (CPV) Przedmiot zamówienia Termin składania ofert Szczegóły
252/Cut/19/ŁK poniżej 144.000 euro 73110000-6 Przeprowadzenie badań osłon balistycznych oraz środków minersko-pirotechnicznych w 3 częściach 15.10.2019 godz. 09:50 pełna treść ogłoszenia
248/BŁiI/19/RG poniżej 144.000 euro 32570000-9 Zakup końcowych urządzeń dostępowych ze zdalnym sterowaniem poprzez sieć TCP/IP dla systemów łączności radiowej DMR i TETRA 15.10.2019 godz. 09:30 pełna treść ogłoszenia
244/BŁiI/19/ŁK/PMP poniżej 144.000 euro 48000000-8 Zakup subskrypcji dla posiadanego systemu autoryzacji dostępu do aplikacji FAVI 27.09.2019 godz. 09:50 pełna treść ogłoszenia
238/BF/19/ŁK powyżej 750.000 euro 55120000-7, 55300000-3 Zakup usług hotelarskich, gastronomicznych i konferencyjnych na potrzeby organizacji szkolenia w dniach 09-11 października 2019 r. 23.09.2019 godz. 09:50 pełna treść ogłoszenia
241/BŁiI/19/ESz/PMP poniżej 144.000 euro 32420000-3, 30200000-1, 32000000-3 Rozbudowa systemu dostępowego dla systemów międzynarodowych 27.09.2019 godz. 12:00 pełna treść ogłoszenia
228/BF/19/DG poniżej 144.000 euro 79320000-3 Badanie opinii społecznej na temat poczucia bezpieczeństwa Polaków oraz oceny pracy Policji 25.09.2019 godz. 09:30 pełna treść ogłoszenia
231/Cir/19/TJ poniżej 5.548.000 euro 45231100-6 Remont sieci zewnętrznej niskoparametrowej centralnego ogrzewania na terenie obiektu Komendy Głównej Policji położonym przy ul. Taborowej 33c w Warszawie 17.09.2019 godz. 11:00 pełna treść ogłoszenia
211/Cut/19/RG poniżej 144.000 euro 35330000-6 Zakup amunicji karabinowej kal. .308 Win w podziale na trzy zadania 10.09.2019 godz. 9:30 pełna treść ogłoszenia
225/Cir/19/TJ poniżej 5.548.000 euro 45311200-2, 51212000-1, 45000000-7 Rozbudowa Systemów Zabezpieczeń Technicznych w obiektach Komendy Głównej Policji w Warszawie 11.09.2019 godz. 10:00 pełna treść ogłoszenia
199/BŁiI/19/TJ/PMP powyżej 144.000 euro 48800000-6 Dostawa urządzeń sieciowych do istniejącej infrastruktury sieciowej 25.09.2019 godz. 10:00 pełna treść ogłoszenia
214/BŁiI/19/MR/FBW poniżej 144.000 euro 30214000-2; 30231300-0; 48760000-3 Zakup 4 stacji roboczych w ramach projektu PL/2017/PR/0008 30.08.2019 godz. 09:30 pełna treść ogłoszenia
215/Cut/19/TJ/PMP powyżej 144.000 euro 38430000-8 Dostawa urządzeń stacjonarnych do badań zawartości alkoholu w wydychanym powietrzu z możliwością skorzystania z prawa opcji 27.09.2019 godz. 10:00 pełna treść ogłoszenia
207/BF/19/MR powyżej 750.000 euro 55120000-7, 55300000-3 Zakup usługi hotelarskiej, gastronomicznej i konferencyjnej na potrzeby organizacji szkolenia organizowanego w dniach 02 – 04 października 2019 r. 26.08.2019 godz. 09:50 pełna treść ogłoszenia
209/Cut/19/MR/FBW poniżej 144.000 euro 24600000-0 Zakup - materiałów wybuchowych oraz systemów inicjujących w ramach projektu PL/2018/PR/0053. 05.09.2019 godz. 09:30 pełna treść ogłoszenia
213/BF/19/DG/FBW poniżej 750.000 euro 80000000-4 Zakup szkoleń w trzech zadaniach w ramach projektu FBW nr PL/2018/PR/0050 z zakresu odwróconego wektora działania 23.08.2019 godz. 10:30 pełna treść ogłoszenia
195/Cut/19/AP poniżej 144.000 euro 66516200-2 Ochrona ubezpieczeniowa ryzyka Zamawiającego, związana z posiadaniem i eksploatacją policyjnych śmigłowców 14.08.2019 godz. 09:30 pełna treść ogłoszenia
168/BŁiI/19/TJ/PMP powyżej 144.000 euro 48732000-8 Zakup oprogramowania do stanowisk informatyki śledczej na potrzeby laboratoriów kryminalistycznych jednostek Policji 19.08.2019 godz. 10:00 pełna treść ogłoszenia
173/BŁiI/19/DG/PMP poniżej 144.000 euro 48420000 - 8 Upgrade infrastruktury wirtualizacyjnej dla Centralnych Systemów Internetowych Policji 26.07.2019 godz. 09:30 pełna treść ogłoszenia
130/BŁiI/19/KK powyżej 144.000 euro 48420000-8 Zawarcie umowy ramowej na zakup licencji oprogramowania do Systemu Zarządzania i Monitorowania UC (Unified Communications) na potrzeby Systemu Zintegrowanej Komunikacji OST112. 01.08.2019 godz. 10:00 pełna treść ogłoszenia
128/BŁiI/19/AP/HERCULE powyżej 144.000 euro 48461000-7; 80533100-0 Wdrożenie narzędzia IT do analizy dużych ilości danych przechowywanych na narzędziach elektronicznych” realizowanego w ramach Programu Unii Europejskiej Hercule III 2014 - 2020 01.08.2019 godz. 10:50 pełna treść ogłoszenia
151/BŁiI/19/TJ/PMP powyżej 144.000 euro 48461000-7 Modernizacja indywidualnej infrastruktury teleinformatycznej przeznaczonej dla funkcjonariuszy i pracowników cywilnych poprzez zakup specjalistycznego oprogramowania do analizy kryminalnej 05.08.2019 godz. 10:00 pełna treść ogłoszenia
145/Cir/19/KK poniżej 144.000 euro 75251110-4 Konserwacja stałych urządzeń gaśniczych i systemów sygnalizacji alarmu pożaru w obiektach Komendy Głównej Policji 04.07.2019 godz. 10:30 pełna treść ogłoszenia
141/Cut/19/TJ powyżej 144.000 euro 35330000-6 Dostawa amunicji w ramach czterech części 2.08.2019 godz. 10:00 pełna treść ogłoszenia
149/BF/19/RG/FBW 80533100-0 Zakup szkoleń w ramach projektu realizowanego z Funduszu Bezpieczeństwa Wewnętrznego pn. Modernizacja Platformy sprzętowej centralnych systemów informatycznych (SIS, VIS) w podziale na 6 zadań 09.07.2019 godz. 09:30 pełna treść ogłoszenia
137/Ckt/19/ESz powyżej 144.000 euro 18235300-8 Produkcja i dostawa 4 500 sztuk swetrów 25.06.2019 godz. 10:00 pełna treść ogłoszenia
96/BF/19/AK/FBW 80533100-0 Organizacja i przeprowadzenie szkoleń w ramach projektu "Kompleksowe studia podyplomowe i zaawansowane szkolenia z informatyki śledczej" współfinansowanego w ramach Funduszu Bezpieczeństwa Wewnętrznego, nr projektu PL/2018/PR/0063 24.06.2019 godz. 12:00 pełna treść ogłoszenia
113/BF/19/ESz 55320000-9; 55321000-6; 55521200-0 Świadczenie usługi cateringowej w dniu 18 czerwca 2019 roku 28.05.2019 godz. 12:00 pełna treść ogłoszenia
102/BŁiI/19/AP powyżej 144.000 euro 32420000-3 Modernizacja urządzeń szkieletowych sieci OST112 w węzłach OSTD w ramach realizacji zadania serwis pogwarancyjny urządzeń sieci OST112 08.07.2019 godz. 9:50 pełna treść ogłoszenia
88/Cut/19/ESz powyżej 144.000 euro 35330000-6 Zakup amunicji specjalnej kal. 12 07.06.2019 godz. 11:00 pełna treść ogłoszenia
89/BŁiI/19/MR poniżej 144.000 euro 50330000-7 Zakup usługi serwisu pogwarancyjnego dla centrali telefonicznej Ericsson MD110 7.05.2019 godz. 13:00 pełna treść ogłoszenia

Wybierz Strony

Polska Policja