Postępowania o zamówienia - Zamówienia publiczne

Postępowania o zamówienia

UWAGA! W celu przejrzystego korzystania z informacji o wszczętych postępowaniach, zostały one podzielone według poniższych zasad:

przed otwarciem ofert - (w trybie przetargu nieograniczonego, przetargu ograniczonego, negocjacji z ogłoszeniem, dialogu konkurencyjnego) dokumentacja postępowania tj. ogłoszenie o zamówieniu, specyfikacja istotnych warunków zamówienia, treść zapytań wraz z wyjaśnieniami, wniesione protesty wraz z ich rozstrzygnięciem - będzie zamieszczana od dnia ogłoszenia - do terminu otwarcia ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu,

w trakcie oceny ofert - od terminu otwarcia ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, do dnia wyboru najkorzystniejszej oferty, lub unieważnienia postępowania,

rozstrzygnięte - po podpisaniu umowy lub ostatecznym unieważnieniu postępowania (po wykorzystaniu przysługujących środków ochrony prawnej).

Nr referencyjny Wartość zamówienia Wspólny słownik zamówień (CPV) Przedmiot zamówienia Termin składania ofert Szczegóły
340/BF/18/JT poniżej 750.000 euro 55520000-1 Zakup usługi cateringowej w dniu 20 XII 2018 r. 12.12.2018 r. godz. 11:30 pełna treść ogłoszenia
336/Ctr/18/JSz poniżej 144.000 euro 34110000-3 Zakup 2 szt. pojazdów typu furgon 9 osobowych 06.12.2018 godz. 11:30 pełna treść ogłoszenia
327/Cir/18/JSz poniżej 144.000 euro 50324100-3 Przeglądy konserwacyjne, usługi serwisowe oraz modernizacja lub rozbudowa systemów kontroli dostępu SKD i systemów sygnalizacji włamania i napadu SSWiN w obiektach Komendy Głównej Policji w Warszawie 07.12.2018 godz. 09:30 pełna treść ogłoszenia
298/BF/18/MR/FBW powyżej 750.000 euro 55120000-7, 55300000-3, 55130000-0. Zakup usług hotelarskich, gastronomicznych i konferencyjnych na potrzeby szkolenia realizowanego w ramach projektu pn. ”Budowa Centralnego Systemu Informacji o plikach związanych z działalnością przestępczą” nr PL/2017/PR/0008, współfinansowanego ze środków Funduszu Bezpieczeństwa Wewnętrznego 19.11.2018 godz. 9:50 pełna treść ogłoszenia
311/Cut/18/ESz poniżej 144.000 euro 18925200-1 Dostawa kabur i ładownic na magazynek (pojedynczych) do 9x19 mm pistoletu samopowtarzalnego REX Zero1 CP (Compact) Policja w ilości 965 kpl. 20.11.2018 godz. 12:00 pełna treść ogłoszenia
274/Cut/18/TJ/PMP powyżej 144.000 euro 35815100-1 Zakup kamizelek kuloodpornych kamuflowanych w ramach umowy ramowej 09.11.2018 godz. 10:00 pełna treść ogłoszenia
286/Ctr/18/TJ powyżej 144.000 euro 34114000-9 Dostawa 4 sztuk samochodów do przewozu ładunków wybuchowych wyposażonych w gazoszczelny pojemnik 06.11.2018 godz. 12:00 pełna treść ogłoszenia
278/BF/18/DG/FBW poniżej 750.000 euro 80000000-4 Zakup szkolenia w ramach projektu FBW nr PL/2018/PR/050 pt. Współdziałanie komórek operacyjnych CBŚP w sytuacji odwróconego wektora działania 02.11.2018 godz. 10:30 pełna treść ogłoszenia
194/BŁiI/18/AK powyżej 144.000 euro 30213100-6, 30211000-1, 48710000-8 Dostawa sprzętu i licencji na potrzeby budowy Technicznego Centrum Zwalczania Cyberprzestępczości Policji 27.11.2018 godz. 09:30 pełna treść ogłoszenia
273/BŁiI/18/EZ powyżej 144.000 euro 32428000-9, 32420000-3 Modernizacja sieci MAN MEWA 20.11.2018 godz. 10:30 pełna treść ogłoszenia
261/Ctr/18/AK/PMP powyżej 144.000 euro 34114200-1 Dostawa 30 sztuk pojazdów typu kombi van w policyjnej wersji oznakowany oraz 5 sztuk w zamówieniu opcjonalnym 25.10.2018 godz. 09:30 pełna treść ogłoszenia
272/Ctr/18/TJ/PMP powyżej 144.000 euro 35412200-7 Zakup 8 szt. pojazdów nieoznakowanych typu lekki transporter opancerzony, w tym 2 szt. pojazdów wyposażonych w platformę szturmową 14.11.2018 godz. 10:00 pełna treść ogłoszenia
266/BF/18/AP powyżej 750.000 euro 55120000-7; 55300000-3 Zakup usług hotelarskich, gastronomicznych i konferencyjnych dla uczestników szkolenia organizowanego przez Centralne Biuro Śledcze Policji w dniach 24-26 października 2018 r. 12.10.2018 godz. 12:30 pełna treść ogłoszenia
265/Ctr/18/JSz/PMP powyżej 144.000 euro 34114200-1; 34144000-8 Zakup 23 szt pojazdów nieoznakowanych typu furgon 8 osobowego o wzmocnionych parametrach technicznych 15.10.2018 godz. 12:00 pełna treść ogłoszenia
267/Ckt/18/TJ powyżej 144.000 euro 18234000-8 Produkcja i dostawa 5 000 szt. spodni służbowych letnich do trzewików 12.10.2018 godz. 10:00 pełna treść ogłoszenia
202/BŁiI/18/MP/POPC powyżej 144.000 euro 48000000-8, 32428000-9 Modernizacja i wdrożenie nowych rozwiązań oraz e-usług w Systemie Zintegrowanej Komunikacji Ogólnopolskiej Sieci Teleinformatycznej numeru 112. 29.11.2018 godz. 09:30 pełna treść ogłoszenia
233/BŁiI/18/MP/FBW powyżej 144.000 euro 48820000-2 Zakup 6 serwerów wraz z oprogramowaniem w ramach projektu "Modernizacja platformy sprzętowej centralnych systemów informatycznych (SIS, VIS) 31.10.2018 godz. 09:30 pełna treść ogłoszenia
213/BŁiI/18/TG/PMP powyżej 144.000 euro 48000000-8 Zakup systemu nadzoru kont uprawnionych w ramach projektu: Podniesienie bezpieczeństwa systemów międzynarodowych Programu Modernizacji Policji na lata 2017-2020 26.11.2018 godz. 9:30 pełna treść ogłoszenia
243/BŁiI/18/JSz/PMP powyżej 144.000 euro 48800000-6; 30231100-8; 30233000-1 Dostawy systemu dostępowego na potrzeby systemów międzynarodowych 14.11.2018 godz. 09:30 pełna treść ogłoszenia
252/Cut/18/EZ/FBW poniżej 144.000 euro 38110000-9, 38110000-9, 38632000-4, 38651600-9 Zakup i dostawa sprzętu uzbrojenia i techniki policyjnej w ramach projektu nr PL/2018/PR/0059 pn. "Szkolenie funkcjonariuszy Policji w zakresie prowadzenia działań pościgowych" współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Programu Krajowego Funduszu Bezpieczeństwa Wewnętrznego 03.10.2018 godz. 10:30 pełna treść ogłoszenia
102/Cut/18/JSz/PMP powyżej 144.000 euro 35815100-1 Zakup kamizelek kuloodpornych typu plate carrier 29.10.2018 godz. 09:30 pełna treść ogłoszenia
210/BŁiI/18/KK powyżej 144.000 euro 30237000-9 Zawarcie umowy ramowej na dostawę materiałów informatycznych 30.10.2018 godz. 12:00 pełna treść ogłoszenia
227/BŁiI/18/JSz/PMP powyżej 144.000 euro 48000000-8; 48820000-2 Podniesienie bezpieczeństwa systemów międzynarodowych - zakup serwerów bazodanowych 13.11.2018 godz. 09:30 pełna treść ogłoszenia
242/BF/18/DG poniżej 144.000 euro 79320000-3 Badanie opinii społecznej na temat poczucia bezpieczeństwa Polaków oraz oceny pracy Policji 26.09.2018 godz. 10:30 pełna treść ogłoszenia
199/BŁiI/18/EJ/PMP powyżej 144.000 euro 30213500-0, 30213200-7, 30213100-6, 48420000-8 Dostawa urządzeń pełniących rolę Mobilnych Terminali Noszonych oraz licencji MDM - umowa ramowa 04.10.2018 godz. 09:30 pełna treść ogłoszenia
219/Ctr/18/TG poniżej 144.000 euro 39522530-1, 34220000-5, 31000000-6, 39000000-2 Zakup namiotów pneumatycznych z wyposażeniem 03.09.2018 godz.9:30 pełna treść ogłoszenia
224/BŁiI/18/AK/PMP powyżej 144.000 euro 32550000-3, 32232000-8 Zawarcie umowy ramowej na modernizację stacjonarnej telefonii resortowej opartej na IP 05.10.2018 godz. 09:30 pełna treść ogłoszenia
192/Ckt/18/EZ powyżej 144.000 euro 35812200-1 Produkcja i dostawa 960 szt. kombinezonów AT z tkaniny trudnopalnej 27.08.2018 godz. 10:30 pełna treść ogłoszenia
193/Ckt/18/EZ/FBW poniżej 144.000 euro 39294100-0 Zakup materiałów promocyjnych i szkoleniowych na potrzeby projektu realizowanego w ramach Funduszu Bezpieczeństwa Wewnętrznego "Wprowadzenie w Policji Elektronicznej Rejestracji Śladów i Przedmiotów" 17.08.2018 godz. 10:30 pełna treść ogłoszenia
155/Cut/18/KK 38651600-9 "Dostawa przystawki termowizyjnej do karabinu snajperskiego w liczbie 5 kpl." prowadzonego na podstawie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z organizacją w Rzeczypospolitej Polskiej sesji Konferencji Stron Ramowej konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu (Dz. U. z 2018 r. poz. 319) 10.08.2018 godz. 11:00 pełna treść ogłoszenia

Wybierz Strony