Postępowania o zamówienia - Zamówienia publiczne

Postępowania o zamówienia

UWAGA! W celu przejrzystego korzystania z informacji o wszczętych postępowaniach, zostały one podzielone według poniższych zasad:

przed otwarciem ofert - (w trybie przetargu nieograniczonego, przetargu ograniczonego, negocjacji z ogłoszeniem, dialogu konkurencyjnego) dokumentacja postępowania tj. ogłoszenie o zamówieniu, specyfikacja istotnych warunków zamówienia, treść zapytań wraz z wyjaśnieniami, wniesione protesty wraz z ich rozstrzygnięciem - będzie zamieszczana od dnia ogłoszenia - do terminu otwarcia ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu,

w trakcie oceny ofert - od terminu otwarcia ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, do dnia wyboru najkorzystniejszej oferty, lub unieważnienia postępowania,

rozstrzygnięte - po podpisaniu umowy lub ostatecznym unieważnieniu postępowania (po wykorzystaniu przysługujących środków ochrony prawnej).

Nr referencyjny Wartość zamówienia Wspólny słownik zamówień (CPV) Przedmiot zamówienia Termin składania ofert Szczegóły
291/Ckt/19/TJ powyżej 144.000 euro 18931100-5 Dostawa 1 000 szt. plecaków 29.11.2019 godz. 10:00 pełna treść ogłoszenia
289/Ckt/19/AP 55300000-3 Przygotowywanie i dostawa posiłków profilaktycznych dla pracowników cywilnych KGP 25.11.2019 godz. 10:00 pełna treść ogłoszenia
290/BF/19/KK poniżej 144.000 euro 30199750-2 Zakup kuponów podarunkowych dla pracowników cywilnych zatrudnionych w Komendzie Głównej Policji oraz Biurze Spraw Wewnętrznych Policji 25.11.2019 godz. 09:00 pełna treść ogłoszenia
287/BF/19/MR powyżej 750.000 euro 55120000-7, 55300000-3 Zakup usług hotelarskich, gastronomicznych i konferencyjnych na potrzeby organizacji szkolenia w dniach 11 – 13.12.2019 r. 18.11.2019 godz. 09:50 pełna treść ogłoszenia
282/BF/19/RG powyżej 750.000 euro 55120000-7, 55300000-3 Zakup usługi hotelarskiej, gastronomicznej i konferencyjnej na potrzeby organizacji narady szkoleniowej w dniach 25-28 listopada 2019 r. 20.11.2019 r. godz. 12:00 pełna treść ogłoszenia
284/BF/19/DG/FBW 80510000-2 Szkolenie strzeleckie operatorów pionu bojowego 20.11.2019 godz. 09:30 pełna treść ogłoszenia
281/Cir/19/AP poniżej 5.548.000 euro 45000000-7, 45453000-7, 45400000-1, 45421000-4, 45410000-4, 45430000-0, 45262600-7, 45442100-8, 45450000-6, 45331210-1, 45310000-3, 39000000-2, 71220000-6, 71320000-7 Dostosowanie budynków przy ul. Orkana 14 w Warszawie do potrzeb użytkownika 25.11.2019 godz. 10:30 pełna treść ogłoszenia
286/Cut/19/RG poniżej 144.000 euro 35330000-6 Zakup amunicji karabinowej kal. .308 Win w podziale na dwa zadania 14.11.2019 godz. 9:30 pełna treść ogłoszenia
268/BF/19/ŁK poniżej 750.000 euro 80510000-2 Zakup usługi szkoleniowej pt. "Modernizacja systemu AAA sieci OST 112 i CSD w ramach realizacji zadania serwis pogwarancyjny urządzeń sieci OST 112" 13.11.2019 godz. 09:50 pełna treść ogłoszenia
256/BŁiI/19/RG/FBW powyżej 144.000 euro 48000000-8, 48820000-2 Zakup i wdrożenie systemu umożliwiającego automatyczne porównywanie łusek i pocisków, zwanego Automatycznym Systemem Identyfikacji Broni (ASIB) 06.12.2019 r. godz. 9:30 pełna treść ogłoszenia
278/BŁiI/19/ŁK/PMP powyżej 144.000 euro 38410000-2 Modernizacja testerów radiokomunikacyjnych 15.11.2019 godz. 09:50 pełna treść ogłoszenia
246/BF/19/KK 85121000-3; 85121270-6; 85130000-9; 85140000-2 Realizacja w latach 2020 – 2022 usług medycznych z zakresu medycyny pracy dla Komendy Głównej Policji w podziale na trzy zadania. 12.11.2019 godz. 09:00 pełna treść ogłoszenia
266/BF/19/ŁK powyżej 750.000 euro 55300000-3, 55120000-7 Zakup usług gastronomicznych, hotelarskich i konferencyjnych dla uczestników warsztatów szkoleniowych w dniach 12-14.11.2019 r. 31.10.2019 godz. 09:50 pełna treść ogłoszenia
270/BF/19/AK/FBW powyżej 750.000 euro 55120000-7 Zakup usługi hotelarsko-gastronomicznej w ramach projektu nr PL/2018/PR/0063 pn. „Kompleksowe studia podyplomowe i zaawansowane szkolenia z informatyki śledczej”, współfinansowanego ze środków unijnych w ramach Funduszu Bezpieczeństwa Wewnętrznego 06.11.2019 godz. 10:00 pełna treść ogłoszenia
269/BF/19/AP powyżej 750.000 euro 55120000-7, 55300000-3 Zakup usług gastronomicznych, hotelarskich i konferencyjnych dla uczestników warsztatów antystresowych. 30.10.2019 godz. 09:50 pełna treść ogłoszenia
271/Cut/19/DG/PMP powyżej 144.000 euro 32333100-7 Dostawa systemu kamer nasobnych dla jednostek organizacyjnych Policji 18.11.2019 godz. 08:30 pełna treść ogłoszenia
253/Cut/19/RG/PMP powyżej 144.000 euro 34923000-3 Dostawa laserowych mierników prędkości z rejestracją obrazu 31.10.2019 godz. 09:30 pełna treść ogłoszenia
262/BF/19/DG/FBW 80510000-2 Zakup usługi szkoleniowej pn. Szkolenie strzeleckie operatorów pionu bojowego 25.10.2019 godz. 10:30 pełna treść ogłoszenia
259/BF/19/KK/FBW 80533100-0 Zakup usługi szkolenia informatycznego Link 2.x wraz z dodatkiem Money w ramach realizacji przedsięwzięcia pn „Skuteczne zwalczanie cyberprzestępczości gwarantem bezpiecznej Europy” 24.10.2019 godz. 09:00 pełna treść ogłoszenia
251/BŁiI/19/EB powyżej 144.000 euro 72253200-5 Zakup usługi serwisu pogwarancyjnego platformy sprzętowo-programowej systemu BTUU i BTUUN 31.10.2019 godz. 10:00 pełna treść ogłoszenia
247/BŁiI/19/EB powyżej 144.000 euro 72253200-5 Zakup usługi wsparcia administracyjnego systemu KSI w ramach puli 9 000 godzin 08.11.2019 godz. 10:00 pełna treść ogłoszenia
254/BF/19/ŁK/FBW powyżej 750.000 euro 55300000-3, 55120000-7 Zakup usług hotelarskich, gastronomicznych, konferencyjnych i transportowych na potrzeby organizacji międzynarodowych warsztatów "SNIPER" z Grupy ATLAS w dniach 27.10.2019 r. - 01.11.2019 r. 11.10.2019 godz. 12:00 pełna treść ogłoszenia
257/BF/19/MR powyżej 750.000 euro 70220000-9, 55300000-3 Zakup usług gastronomicznych i konferencyjnych dla uczestników szkolenia organizowanego przez Komendę Główną Policji w dniach 18-22 listopada 2019 r. 18.10.2019 godz. 09:50 pełna treść ogłoszenia
239/BŁiI/19/MR powyżej 144.000 euro 64214400-3, 72400000-4, 64200000-8 Świadczenie usługi polegającej na stałym dostępie sieci OST 112 do Internetu za pomocą łącza światłowodowego oraz realizacja usługi ochrony infrastruktury operatora sieci OST 112 przed atakami typu DoS i DDoS z sieci Internet przez okres 24 miesięcy (Zadanie nr 1) oraz usługi dołączenia do Węzła Wymiany Ruchu Międzyoperatorskiego PLIX oraz usługi transmisji danych (dzierżawy łącza) o przepływności 1 Gb/s dla potrzeb transmisji danych pomiędzy obiektami w relacji: LIM (Warszawa Al. Jerozolimskie 65/79) – Komenda Główna Policji (Warszawa ul. Olszewska 6) (Zadanie nr 2) 24.10.2019 godz. 09:50 pełna treść ogłoszenia
220/BŁiI/19/AK/FBW powyżej 144.000 euro 48820000-2 Zakup 4 serwerów wraz z oprogramowaniem w ramach projektu "Modernizacja platformy sprzętowej centralnych systemów informatycznych (SIS, VIS) 21.10.2019 godz. 10:00 pełna treść ogłoszenia
250/Cir/19/AK/POIiŚ/PMP poniżej 144.000 euro 71320000-7, 71220000-6 Opracowanie dokumentacji technicznej kompleksowej przebudowy budynków wraz z dostosowaniem do aktualnych przepisów z uwzględnieniem zaleceń audytu energetycznego i audytu oświetlenia na terenie przy ulicy Iwickiej 14 w Warszawie: Zadanie I: budynek A, Zadanie II: budynek D 14.10.2019 godz. 10:00 pełna treść ogłoszenia
230/BŁiI/19/RG powyżej 144.000 euro 72268000-1; 32428000-9; 48000000-8 Modernizacja systemu AAA sieci OST112 i CSD w ramach realizacji zadania serwis pogwarancyjny urządzeń sieci OST112 21.10.2019 r. godz. 9:30 pełna treść ogłoszenia
236/BŁiI/19/KK powyżej 144.000 euro 72611000-6 Zakup usługi zaawansowanego wsparcia technicznego operatora sieci OST112 23.10.2019 godz. 10:00 pełna treść ogłoszenia
229/BŁiI/19/MP/FBW powyżej 144.000 euro 48461000-7, 48821000-9, 48441000-1, 48313100-6 Zakup i wdrożenie, wraz ze szkoleniem operatorów, systemu analityczno-korelującego wraz z modułem „przyśpieszenia analiz wideo” 03.10.2019 godz. 09:30 pełna treść ogłoszenia
242/BŁiI/19/MR powyżej 144.000 euro 64212000-5 Zakup usług telefonii komórkowej na potrzeby Centralnego Biura Śledczego Policji. 16.10.2019 godz. 09:50 pełna treść ogłoszenia

Wybierz Strony

Polska Policja