Postępowania o zamówienia - Zamówienia publiczne

Postępowania o zamówienia

UWAGA! W celu przejrzystego korzystania z informacji o wszczętych postępowaniach, zostały one podzielone według poniższych zasad:

przed otwarciem ofert - (w trybie przetargu nieograniczonego, przetargu ograniczonego, negocjacji z ogłoszeniem, dialogu konkurencyjnego) dokumentacja postępowania tj. ogłoszenie o zamówieniu, specyfikacja istotnych warunków zamówienia, treść zapytań wraz z wyjaśnieniami, wniesione protesty wraz z ich rozstrzygnięciem - będzie zamieszczana od dnia ogłoszenia - do terminu otwarcia ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu,

w trakcie oceny ofert - od terminu otwarcia ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, do dnia wyboru najkorzystniejszej oferty, lub unieważnienia postępowania,

rozstrzygnięte - po podpisaniu umowy lub ostatecznym unieważnieniu postępowania (po wykorzystaniu przysługujących środków ochrony prawnej).

Nr referencyjny Wartość zamówienia Wspólny słownik zamówień (CPV) Przedmiot zamówienia Termin składania ofert Szczegóły
121/Ckt/17/MR poniżej 135.000 euro 18931000-4 Produkcja i dostawa 220 szt. toreb transportowych 30.06.2017 godz. 09:30 pełna treść ogłoszenia
111/BŁiI/17/RG powyżej 135.000 euro 64214400-3, 72400000-4 Dostawa i realizacja usługi polegającej na stałym dostępie typu tranzyt sieci OST112 do Internetu za pomocą łącza światłowodowego przez okres 24 miesięcy oraz realizacji usługi ochrony infrastruktury operatora sieci operatora sieci OST112 przed atakami typu DoS i DDoS z sieci Internet. 01.08.2017 godz. 09:00 pełna treść ogłoszenia
115/BF/17/EZ 85121000-3 Zakup specjalistycznych usług medycznych w latach 2018-2019 29.06.207 godz. 10:30 pełna treść ogłoszenia
119/Ctr/17/UM poniżej 135.000 euro 50112100-4 Kompleksowe wykonanie usług napraw pojazdów służbowych KGP i CBŚP uszkodzonych w wyniku zdarzeń drogowych oraz wykonywanie innych napraw blacharsko-lakierniczych i mechanicznych zleconych przez Zamawiającego 27.06.2017 godz. 09:30 pełna treść ogłoszenia
114/BŁiI/17/JSz powyżej 135.000 euro 32420000-3 Serwis i modernizacja CPSPR oraz CSD w ramach projektu serwis pogwarancyjny urządzeń sieci OST112 24.07.2017 godz. 09:00 pełna treść ogłoszenia
106/BłiI/17/MP powyżej 135.000 euro 71241000, 71244000, 71248000 Wykonanie usługi polegającej na pełnieniu funkcji Inżyniera Kontraktu dla zadania inwestycyjnego pn.: Modernizacja i wdrożenie nowych rozwiązań oraz e-usług w Systemie Zintegrowanej Komunikacji Ogólnopolskiej Sieci Teleinformatycznej 112 21.07.2017 godz. 09:30 pełna treść ogłoszenia
104/BF/17/TJ powyżej 135.000 euro 63120000-6, 90520000-8 Usługa przechowania w szczególności odczynników i substancji chemicznych, mieszanin reakcyjnych, chemicznych odpadów poprodukcyjnych i urządzeń służących do wytwarzania substancji zabronionych zabezpieczanych w trakcie likwidacji miejsc produkcji środków odurzających i substancji psychotropowych a także aparatury służącej lub mogącej być wykorzystaną przy produkcji wskazanych substancji. 19.07.2017 godz. 10:00 pełna treść ogłoszenia
118/BŁiI/17/TJ powyżej 135.000 euro 32428000-9, 32420000-3, 30210000-4, 30231310-3 Modernizacja urządzeń szkieletowych sieci OST112 w ramach realizacji zadania serwis pogwarancyjny urządzeń sieci OST112 20.07.2017 godz. 10:00 pełna treść ogłoszenia
112/BŁiI/17/AK powyżej 135.000 euro 30125110-5; 30124300-7; 30125100-2 Zakup materiałów eksploatacyjnych do obsługi urządzeń drukujących 17.07.2017 godz. 09:30 pełna treść ogłoszenia
102/BŁiI/17/JSz powyżej 135.000 euro 30213100-6; 32322000-6; 30213000-5; 30231300-0; 30233000-1; 30213200-7; 48823000-3; 30214000-2; 38652100-1; 30232100-5; 30216110-0; 30232100-5; 48313000-5; 48313000-5; 48000000-8. Zakup sprzętu teleinformatycznego oraz oprogramowania dla biur Komendy Głównej Policji w ramach 3 zadań 13.07.2017 godz. 09:00 pełna treść ogłoszenia
94/BŁiI/17/AK/PMP powyżej 135.000 euro 30213500-0 Dostawa urządzeń pełniących rolę Mobilnych Terminali Noszonych 29.06.2017 godz. 12:30 pełna treść ogłoszenia
35/Cut/17/AK/PMP powyżej 135.000 euro 35815000-0 Zakup 6 kompletów kombinezonów dla pirotechnika ciężkich 30.06.2017 godz. 09:30 pełna treść ogłoszenia
23/Cut/17/UM/PMP powyżej 135.000 euro 35815100-1 Zakup kamizelek kuloodpornych 03.07.2017 godz. 10:30 pełna treść ogłoszenia
22/Ctr/17/TJ/PMP powyżej 135.000 euro 34114000-9 Dostawa 6 sztuk samochodów do przewozu ładunków wybuchowych wyposażonych w gazoszczelny pojemnik 30.06.2017 godz. 10:00 pełna treść ogłoszenia
66/BŁiI/17/UM/PMP powyżej 135.000 euro 48219000-6; 32420000-3; 48821000-9 Dostawa urządzeń i oprogramowania wraz z wdrożeniem na potrzeby rozbudowy, modernizacji i podniesienia bezpieczeństwa sieci LAN policyjnych ośrodków przetwarzania danych 28.06.2017 godz. 09:30 pełna treść ogłoszenia
97/BŁiI/17/UM/PMP powyżej 135.000 euro 30213000-5; 30231300-0 Modernizacja indywidualnej infrastruktury teleinformatycznej przeznaczonej dla funkcjonariuszy i pracowników cywilnych poprzez zakup komputerów stacjonarnych 28.06.2017 godz. 09:30 pełna treść ogłoszenia
85/BŁiI/17/MP/PMP powyżej 135.000 euro 488220000-2, 32420000-3, 72230000-6 Podniesienie dostępności systemów międzynarodowych 30.06.2017 godz. 09:30 pełna treść ogłoszenia
74/Cut/17/DG/PMP powyżej 135.000 euro 34711200-6 Dostawa 8 szt. bezzałogowych statków powietrznych (dronów) w ramach zamówienia podstawowego i 3 szt. bezzałogowych statków powietrznych (dronów) w ramach zamówienia opcjonalnego 30.06.2017 godz. 10:30 pełna treść ogłoszenia
59/BŁiI/17/JSz/PMP powyżej 135.000 euro 30213000-5; 30231300-0 Modernizacja indywidualnej infrastruktury teleinformatycznej przeznaczonej dla funkcjonariuszy i pracowników cywilnych - zakup sprzętu teleinformatycznego dla potrzeb analizy kryminalnej dla Centralnego Biura Śledczego Policji 28.06.2017 godz. 12:30 pełna treść ogłoszenia
18/Cut/17/DG/PMP powyżej 135.000 euro 35200000-6 Zakup paralizatorów elektrycznych nowej generacji z dwoma gniazdami na kartridż oraz kartridży w ramach 2 zadań 05.07.2017 godz. 09:30 pełna treść ogłoszenia