Postępowania o zamówienia - Zamówienia publiczne

Postępowania o zamówienia

UWAGA! W celu przejrzystego korzystania z informacji o wszczętych postępowaniach, zostały one podzielone według poniższych zasad:

przed otwarciem ofert - (w trybie przetargu nieograniczonego, przetargu ograniczonego, negocjacji z ogłoszeniem, dialogu konkurencyjnego) dokumentacja postępowania tj. ogłoszenie o zamówieniu, specyfikacja istotnych warunków zamówienia, treść zapytań wraz z wyjaśnieniami, wniesione protesty wraz z ich rozstrzygnięciem - będzie zamieszczana od dnia ogłoszenia - do terminu otwarcia ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu,

w trakcie oceny ofert - od terminu otwarcia ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, do dnia wyboru najkorzystniejszej oferty, lub unieważnienia postępowania,

rozstrzygnięte - po podpisaniu umowy lub ostatecznym unieważnieniu postępowania (po wykorzystaniu przysługujących środków ochrony prawnej).

Nr referencyjny Wartość zamówienia Wspólny słownik zamówień (CPV) Przedmiot zamówienia Termin składania ofert Szczegóły
274/BŁiI/17/JSz/PMP powyżej 135.000 euro 30232110-8; 30125110-5; 301124300-7 Modernizacja urządzeń wielofunkcyjnych poprzez zakup urządzeń wielofunkcyjnych wraz z materiałami eksploatacyjnymi (Modernizacja indywidualnej infrastruktury teleinformatycznej przeznaczonej dla funkcjonariuszy i pracowników cywilnych). 11.01.2018 godz. 09:30 pełna treść ogłoszenia
280/BF/17/AP 55120000-7, 55300000-3 Świadczenie usługi hotelarskiej, gastronomicznej i konferencyjnej podczas szkolenia organizowanego przez Komendę Główną Policji w dniach 12-15 grudnia 2017 r. 08.12.2017 godz. 09:30 pełna treść ogłoszenia
262/BŁiI/17/EJ/PMP powyżej 135.000 euro 30213100-6 Wyposażenie osobiste i ochronne funkcjonariuszy (Modernizacja indywidualnej infrastruktury teleinformatycznej przeznaczonej dla funkcjonariuszy i pracowników cywilnych) poprzez zakup komputerów przenośnych 08.01.2018 godz.09:30 pełna treść ogłoszenia
272/BF/17/KK poniżej 135.000 euro 30199750-2 Zakup kuponów podarunkowych dla pracowników cywilnych zatrudnionych w Komendzie Głównej Policji. 30.11.2017 godz. 10:30 pełna treść ogłoszenia
275/Ctr/17/EJ poniżej 135.000 euro 34121000-1 Dostawa 1 szt. autobusu o liczbie miejsc 19-23 łącznie z kierowcą 29.11.2017 godz. 09:30 pełna treść ogłoszenia
230/Cut/17/MP/PMP powyżej 135.000 euro 34711500-9 Dostawa 3 szt. śmigłowców jednosilnikowych 18.12.2017 godz. 09:30 pełna treść ogłoszenia
202/BŁiI/17/MG 72210000-0 Modyfikacja systemu Centrum Certyfikacji Kluczy Centaur CCK pełna treść ogłoszenia
259/BŁiI/17/TJ/PMP powyżej 135.000 euro 30213500-0, 30213200-7, 30213100-6, 48420000-8 Dostawa urządzeń pełniących rolę Mobilnych Terminali Noszonych oraz licencji MDM 28.12.2017 godz. 10:00 pełna treść ogłoszenia
257/Cut/17/RG poniżej 135.000 euro 3581300-6, 3511300-9 Zakup hełmów odłamko- i kuloodpornych oraz przyłbic kuloodpornych do hełmów 20.11.2017 godz. 09:30 pełna treść ogłoszenia
254/BŁiI/17/EJ poniżej 135.000 euro 30162000-2 Zakup 4500 szt. kart mikroprocesorowych 28.11.2017 r. godz. 09:30 pełna treść ogłoszenia
245/BŁiI/17/MR powyżej 135.000 euro 50323000-5 Zakup usługi świadczenia serwisu pogwarancyjnego dla sprzętu komputerowego 18.12.2017 godz. 09:30 pełna treść ogłoszenia
159/Cut/17/KK 50211300-0 50212000-4 Wykonywanie prac ponadzakresowych po weryfikacji stanu technicznego śmigłowca Bell – 412HP zgodnie z umową 35/Blp/3/Cut/17/EZ. pełna treść ogłoszenia
253/BŁiI/17/AK/PMP powyżej 135.000 euro 48420000 Rozszerzenie funkcjonalności oprogramowania MDM posiadanego przez Zamawiającego 18.12.2017 godz. 09:30 pełna treść ogłoszenia
229/BŁiI/BF/17/UM/FBW powyżej 135.000 euro 48461000-7, 80533100-0 Zakup 20 szt. licencji na oprogramowanie do analizy geoprzestrzennej dla KGP/KWP/KSP/WAK CBŚP wraz z przeprowadzeniem szkolenia dla użytkowników końcowych oprogramowania do analizy geoprzestrzennej 13.12.2017 godz. 09:30 pełna treść ogłoszenia
244/Ckt/17/EZ/PMP poniżej 135.000 euro 39000000-2 Dostawa mebli biurowych 13.11.2017 godz. 10:00 pełna treść ogłoszenia
248/Ckt/17/EJ poniżej 135.000 euro 18223000-8 Produkcja i dostawa kurtek gabardynowych 03.11.2017 godz. 09:30 pełna treść ogłoszenia
234/Cut/17/DG poniżej 135.000 euro 33111000-1 Dostawa 1 szt. urządzenia rentgenowskiego służącego do detekcji podejrzanych, potencjalnie niebezpiecznych przedmiotów. 03.11.2017 godz. 10:30 pełna treść ogłoszenia
213/BŁiI/17/UM/FBW poniżej 135.000 euro 30214000-2, 30231300-0 Zakup i konfiguracja wysokowydajnych stanowisk komputerowych do analiz kryminalnych dla KGP/KWP/KSP/WAK CBŚP w ramach projektu: Zwiększenie potencjału Policji w wykonywaniu geoprzestrzennych analiz kryminalnych PL/2017/PR/0010 13.11.2017 godz. 09:30 pełna treść ogłoszenia
225/BŁiI/17/MG powyżej 135.000 euro 72253200-5 72265000-0 Zakup usługi wsparcia technicznego dla posiadanych systemów typu Next Generation Firewall z funkcjonalnością Next Generation IPS oraz Systemu wykrywania i zapobiegania ataków typu zero-day. 30.11.2017 godz. 09:30 pełna treść ogłoszenia
206/Cir/17/UM powyżej 135.000 euro 50110000-9, 50532000-3 Utrzymanie w prawidłowym stanie technicznym urządzeń zasilenia gwarantowanego w obiektach Komendy Głównej Policji 22.11.2017 r. godz. 10:30 pełna treść ogłoszenia
195/BŁiI/17/MP powyżej 135.000 euro 72253200-5 Serwis pogwarancyjny Daktyl III 14.11.2017 godz. 09:30 pełna treść ogłoszenia
207/BŁiI/17/MP powyżej 135.000 euro 64212000-5 Zakup usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej 15.11.2017 godz. 09:30 pełna treść ogłoszenia
226/BF/17/AP 55120000-7, 55300000-3 Zakup usługi hotelarskiej, gastronomicznej i konferencyjnej dla uczestników szkolenia organizowanego przez Policję w dniach 16-20 października 2017 r. 10.10.2017 godz. 11:30 pełna treść ogłoszenia
208/BF/17/DG poniżej 135.000 euro 79320000-3 Badanie opinii społecznej na temat poczucia bezpieczeństwa Polaków oraz oceny pracy Policji 10.10.2017 godz. 10:30 pełna treść ogłoszenia
175/BŁiI/17/KK/FBW poniżej 135.000 euro 30214000-2 Zakup stanowisk dostępowych do SWIzE. 06.10.2017 godz. 10:30 pełna treść ogłoszenia
204/Cut/17/DG/PMP powyżej 135.000 euro 34711200-6 Dostawa 8 szt. bezzałogowych statków powietrznych (dronów) w ramach zamówienia podstawowego i do 2 szt. bezzałogowych statków powietrznych (dronów) w ramach zamówienia opcjonalnego. 05.10.2017 godz. 10:30 pełna treść ogłoszenia
197/Cut/17/MP/PMP powyżej 135.000 euro 35815100-1 Zakup kamizelek kuloodpornych kamuflowanych - zamówienie podstawowe w liczbie 1 500 szt., zamówienie opcjonalne w liczbie do 200 szt. 29.09.2017 godz. 09:30 pełna treść ogłoszenia
185/BF/17/EZ 85121000-3 Zakup specjalistycznych usług medycznych w zakresie badań personelu lotniczego KGP w latach 2018-2019 22.09.2017 godz. 10:30 pełna treść ogłoszenia
193/BF/17/EJ 55120000-7, 55300000-3 zakup usług gastronomicznych, hotelarskich i konferencyjnych na potrzeby szkolenia organizowanego przez Sekcję Ochrony Pracy Biura Kontroli KGP 19.09.2017 godz. 12:00 pełna treść ogłoszenia
Dialog Techniczny Informacja o zamiarze prowadzenia dialogu technicznego poprzedzającego ogłoszenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pełna treść ogłoszenia