Postępowania o zamówienia - Zamówienia publiczne

Postępowania o zamówienia

UWAGA! W celu przejrzystego korzystania z informacji o wszczętych postępowaniach, zostały one podzielone według poniższych zasad:

przed otwarciem ofert - (w trybie przetargu nieograniczonego, przetargu ograniczonego, negocjacji z ogłoszeniem, dialogu konkurencyjnego) dokumentacja postępowania tj. ogłoszenie o zamówieniu, specyfikacja istotnych warunków zamówienia, treść zapytań wraz z wyjaśnieniami, wniesione protesty wraz z ich rozstrzygnięciem - będzie zamieszczana od dnia ogłoszenia - do terminu otwarcia ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu,

w trakcie oceny ofert - od terminu otwarcia ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, do dnia wyboru najkorzystniejszej oferty, lub unieważnienia postępowania,

rozstrzygnięte - po podpisaniu umowy lub ostatecznym unieważnieniu postępowania (po wykorzystaniu przysługujących środków ochrony prawnej).

Nr referencyjny Wartość zamówienia Wspólny słownik zamówień (CPV) Przedmiot zamówienia Termin składania ofert Szczegóły
288/BF/18/AP powyżej 750.000 euro 55120000-7, 55300000-3 Świadczenie usług hotelarskich, gastronomicznych i konferencyjnych podczas szkolenia organizowanego przez Komendę Główną Policji w dniach 7-9 listopada 2018 r. 25.10.2018 godz. 11:30 pełna treść ogłoszenia
278/BF/18/DG/FBW poniżej 750.000 euro 80000000-4 Zakup szkolenia w ramach projektu FBW nr PL/2018/PR/050 pt. Współdziałanie komórek operacyjnych CBŚP w sytuacji odwróconego wektora działania 30.10.2018 godz. 10:30 pełna treść ogłoszenia
194/BŁiI/18/AK powyżej 144.000 euro 30213100-6, 30211000-1, 48710000-8 Dostawa sprzętu i licencji na potrzeby budowy Technicznego Centrum Zwalczania Cyberprzestępczości Policji 20.11.2018 godz. 09:30 pełna treść ogłoszenia
273/BŁiI/18/EZ powyżej 144.000 euro 32428000-9, 32420000-3 Modernizacja sieci MAN MEWA 20.11.2018 godz. 10:30 pełna treść ogłoszenia
261/Ctr/18/AK/PMP powyżej 144.000 euro 34114200-1 Dostawa 30 sztuk pojazdów typu kombi van w policyjnej wersji oznakowany oraz 5 sztuk w zamówieniu opcjonalnym 25.10.2018 godz. 09:30 pełna treść ogłoszenia
277/Cut/18/AK poniżej 144.000 euro 73110000-6 Przeprowadzenie badań osłon balistycznych po upływie gwarancji oraz w trakcie obowiązującej gwarancji 19.10.2018 godz. 09:30 pełna treść ogłoszenia
284/BF/18/MR powyżej 750.000 euro 55120000-7, 55300000-3 Zakup usług gastronomicznych, hotelarskich i konferencyjnych podczas organizowanej przez Komendę Główną Policji III Konferencji Antykorupcyjnej 22.10.2018 godz. 09:30 pełna treść ogłoszenia
275/BŁiI/18/UM poniżej 144.000 euro 30231300-0 Dostawa oraz uruchomienia ściany wizyjnej na potrzeby administratorów OST 112 22.10.2018 godz. 10:30 pełna treść ogłoszenia
279/Cir/18/TJ/PMP poniżej 5.548.000 euro 45000000-7, 45453000-7, 45400000-1, 45421000-4, 45410000-4, 45430000-0, 45262600-7, 45442100-8, 45450000-6, 45331210-1, 45310000-3, 39000000-2, 71320000-7 Modernizacja zespołu pomieszczeń w budynku przy ul. Puławskiej 148/150 w Warszawie 19.10.2018 r. godz. 10:00 pełna treść ogłoszenia
257/BF/18/RG/FBW powyżej 750.000 euro 80533100-0, 80511000-9 Zakup 31 szkoleń w ramach projektu realizowanego z Funduszu Bezpieczeństwa Wewnętrznego pn. Modernizacja Platformy sprzętowej centralnych systemów informatycznych (SIS, VIS), w podziale na 9 zadań 24.10.2018 godz. 09:30 pełna treść ogłoszenia
270/Ckt/18/MR poniżej 144.000 euro 18412000-0 Dostawa 794 kpl. dresów sportowych 22.10.2018 godz. 09:30 pełna treść ogłoszenia
202/BŁiI/18/MP/POPC powyżej 144.000 euro 48000000-8, 32428000-9 Modernizacja i wdrożenie nowych rozwiązań oraz e-usług w Systemie Zintegrowanej Komunikacji Ogólnopolskiej Sieci Teleinformatycznej numeru 112. 31.10.2018 godz. 10:30 pełna treść ogłoszenia
233/BŁiI/18/MP/FBW powyżej 144.000 euro 48820000-2 Zakup 6 serwerów wraz z oprogramowaniem w ramach projektu "Modernizacja platformy sprzętowej centralnych systemów informatycznych (SIS, VIS) 31.10.2018 godz. 09:30 pełna treść ogłoszenia
213/BŁiI/18/TG/PMP powyżej 144.000 euro 48000000-8 Zakup systemu nadzoru kont uprawnionych w ramach projektu: Podniesienie bezpieczeństwa systemów międzynarodowych Programu Modernizacji Policji na lata 2017-2020 31.10.2018 godz. 9:30 pełna treść ogłoszenia
249/BŁiI/18/EJ powyżej 144.000 euro 72611000-6 Zakup usługi zaawansowanego wsparcia technicznego operatora sieci OST 112 31.10.2018 godz. 09:30 pełna treść ogłoszenia
251/BF/18/EJ powyżej 750.000 euro 55120000-7; 5530000-3 Zakup usług gastronomicznych, hotelarskich i konferencyjnych dla uczestników szkolenia organizowanego w dniach 23-26 października 2018 r. 27.09.2018 godz. 09:30 pełna treść ogłoszenia
243/BŁiI/18/JSz/PMP powyżej 144.000 euro 48800000-6; 30231100-8; 30233000-1 Dostawy systemu dostępowego na potrzeby systemów międzynarodowych 30.10.2018 godz. 09:30 pełna treść ogłoszenia
102/Cut/18/JSz/PMP powyżej 144.000 euro 35815100-1 Zakup kamizelek kuloodpornych typu plate carrier 29.10.2018 godz. 09:30 pełna treść ogłoszenia
210/BŁiI/18/KK powyżej 144.000 euro 30237000-9 Zawarcie umowy ramowej na dostawę materiałów informatycznych 23.10.2018 godz. 12:00 pełna treść ogłoszenia
227/BŁiI/18/JSz/PMP powyżej 144.000 euro 48000000-8; 48820000-2 Podniesienie bezpieczeństwa systemów międzynarodowych - zakup serwerów bazodanowych 29.10.2018 godz. 09:30 pełna treść ogłoszenia
211/BŁiI/18/AP/PMP powyżej 144.000 euro 30213100-6, 30213000-5, 30231300-0 Zakup specjalistycznego sprzętu informatycznego na potrzeby komórek organizacyjnych KGP oraz BSWP. 29.10.2018 godz. 09:30 pełna treść ogłoszenia
237/Cir/18/UM poniżej 5.548.000 euro 45231400-9 Wykonanie remontu linii kablowych oświetlenia terenu obiektów KGP położonych w Warszawie przy ul. Taborowej 33c oraz Wiśniowej 58 27.09.2018 godz. 10:30 pełna treść ogłoszenia
234/Cut/18/DG/FBW powyżej 144.000 euro 35330000-6, 35331300-3 Dostawa amunicji i akcesoriów w ramach projektu PL/2018/PR/0050 "Współdziałanie komórek operacyjnych CBŚP w sytuacji odwróconego wektora działania 18.10.2018 godz. 10:30 pełna treść ogłoszenia
149/BŁiI/18/AK/PMP powyżej 144.000 euro 32424000-1 Zakup urządzeń kryptograficznych dla Policyjnej Sieci Transmisji Danych Niejawnych 15.10.2018 godz. 09:30 pełna treść ogłoszenia
239/BŁiI/18/MR powyżej 144.000 euro 50330000-7 Zakup usługi serwisu pogwarancyjnego dla centrali telefonicznej Ericsson MD110 30.10.2018 godz. 09:30 pełna treść ogłoszenia
162/BŁiI/18/TG/PMP powyżej 144.000 euro 32510000-1, 32236000-6 Modernizacja policyjnych sieci radiowych w 13 miastach i aglomeracjach miejskich do systemu standardu ETSI TETRA 26.11.2018 godz.9:30 pełna treść ogłoszenia
241/Cir/18/UM/PMP poniżej 5.548.000 euro 71000000-8 Dostosowanie obiektu KGP przy ul. Olszewskiej 6 w Warszawie do potrzeb użytkownika 28.09.2018 godz. 10:30 pełna treść ogłoszenia
209/BŁiI/18/JSz/PMP powyżej 144.000 euro 30213000-5; 30231300-0; 30230000-0; 30213100-6; 30237100-0; 30230000-0; 48732000-8; Zawarcie umowy ramowej na zakup stanowisk badawczych z zakresu badań informatycznych na potrzeby laboratorium kryminalistycznych Policji 31.10.2018 godz. 11:30 pełna treść ogłoszenia
188/Ckt/18/EZ/FBW poniżej 144.000 euro 39294100-0 Zakup materiałów promocyjnych i szkoleniowych na potrzeby projektu realizowanego w ramach Funduszu Bezpieczeństwa Wewnętrznego "Obserwacja Transgraniczna" PL/2017/PR/0013 16.08.2018 godz. 10:30 pełna treść ogłoszenia
196/BŁiI/18/EJ poniżej 144.000 euro 32424000-1 Zakup modułów połączeniowych na potrzeby Centralnych Systemów Internetowych Policji 02.08.2018 godz. 09:30 pełna treść ogłoszenia

Wybierz Strony