Postępowania o zamówienia - Zamówienia publiczne

Postępowania o zamówienia

UWAGA! W celu przejrzystego korzystania z informacji o wszczętych postępowaniach, zostały one podzielone według poniższych zasad:

przed otwarciem ofert - (w trybie przetargu nieograniczonego, przetargu ograniczonego, negocjacji z ogłoszeniem, dialogu konkurencyjnego) dokumentacja postępowania tj. ogłoszenie o zamówieniu, specyfikacja istotnych warunków zamówienia, treść zapytań wraz z wyjaśnieniami, wniesione protesty wraz z ich rozstrzygnięciem - będzie zamieszczana od dnia ogłoszenia - do terminu otwarcia ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu,

w trakcie oceny ofert - od terminu otwarcia ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, do dnia wyboru najkorzystniejszej oferty, lub unieważnienia postępowania,

rozstrzygnięte - po podpisaniu umowy lub ostatecznym unieważnieniu postępowania (po wykorzystaniu przysługujących środków ochrony prawnej).

Nr referencyjny Wartość zamówienia Wspólny słownik zamówień (CPV) Przedmiot zamówienia Termin składania ofert Szczegóły
261/BF/19/DG/FBW poniżej 144.000 euro 70220000-9 Najem osi strzeleckich wraz z urządzeniami na 2019/2020 rok 24.10.2019 godz. 09:30 pełna treść ogłoszenia
264/BŁiI/19/ŁK/PMP poniżej 144.000 euro 30233141-1 Zakup półek dyskowych dla macierzy HPE MSA 2040 23.10.2019 godz. 09:50 pełna treść ogłoszenia
262/BF/19/DG/FBW 80510000-2 Zakup usługi szkoleniowej pn. Szkolenie strzeleckie operatorów pionu bojowego 25.10.2019 godz. 10:30 pełna treść ogłoszenia
265/Ctr/19/TJ/PMP powyżej 144.000 euro 34114200-1 Dostawa 25 szt. pojazdów typu kombi van w policyjnej wersji oznakowany 28.10.2019 godz. 10:00 pełna treść ogłoszenia
260/Cut/19/AP poniżej 144.000 euro 35815100-1 Dostawa płyt balistycznych w ramach dwóch zadań 22.10.2019 godz. 09:30 pełna treść ogłoszenia
259/BF/19/KK/FBW 80533100-0 Zakup usługi szkolenia informatycznego Link 2.x wraz z dodatkiem Money w ramach realizacji przedsięwzięcia pn „Skuteczne zwalczanie cyberprzestępczości gwarantem bezpiecznej Europy” 24.10.2019 godz. 09:00 pełna treść ogłoszenia
255/Cut/19/TJ/PMP powyżej 144.000 euro 35321000-0 Zakup broni strzeleckiej w ramach czterech części 24.10.2019 godz. 10:00 pełna treść ogłoszenia
251/BŁiI/19/EB powyżej 144.000 euro 72253200-5 Zakup usługi serwisu pogwarancyjnego platformy sprzętowo-programowej systemu BTUU i BTUUN 31.10.2019 godz. 10:00 pełna treść ogłoszenia
247/BŁiI/19/EB powyżej 144.000 euro 72253200-5 Zakup usługi wsparcia administracyjnego systemu KSI w ramach puli 9 000 godzin 28.10.2019 godz. 10:00 pełna treść ogłoszenia
254/BF/19/ŁK/FBW powyżej 750.000 euro 55300000-3, 55120000-7 Zakup usług hotelarskich, gastronomicznych, konferencyjnych i transportowych na potrzeby organizacji międzynarodowych warsztatów "SNIPER" z Grupy ATLAS w dniach 27.10.2019 r. - 01.11.2019 r. 11.10.2019 godz. 12:00 pełna treść ogłoszenia
257/BF/19/MR powyżej 750.000 euro 70220000-9, 55300000-3 Zakup usług gastronomicznych i konferencyjnych dla uczestników szkolenia organizowanego przez Komendę Główną Policji w dniach 18-22 listopada 2019 r. 18.10.2019 godz. 09:50 pełna treść ogłoszenia
205/BF/19/RG poniżej 750.000 euro 80533100-0 Zakup usługi szkoleniowej z zakresu modernizacji i wdrożenia nowego środowiska PKI dla GETVPN w sieci OST112 04.10.2019 godz. 9:30 pełna treść ogłoszenia
239/BŁiI/19/MR powyżej 144.000 euro 64214400-3, 72400000-4, 64200000-8 Świadczenie usługi polegającej na stałym dostępie sieci OST 112 do Internetu za pomocą łącza światłowodowego oraz realizacja usługi ochrony infrastruktury operatora sieci OST 112 przed atakami typu DoS i DDoS z sieci Internet przez okres 24 miesięcy (Zadanie nr 1) oraz usługi dołączenia do Węzła Wymiany Ruchu Międzyoperatorskiego PLIX oraz usługi transmisji danych (dzierżawy łącza) o przepływności 1 Gb/s dla potrzeb transmisji danych pomiędzy obiektami w relacji: LIM (Warszawa Al. Jerozolimskie 65/79) – Komenda Główna Policji (Warszawa ul. Olszewska 6) (Zadanie nr 2) 24.10.2019 godz. 09:50 pełna treść ogłoszenia
220/BŁiI/19/AK/FBW powyżej 144.000 euro 48820000-2 Zakup 4 serwerów wraz z oprogramowaniem w ramach projektu "Modernizacja platformy sprzętowej centralnych systemów informatycznych (SIS, VIS) 21.10.2019 godz. 10:00 pełna treść ogłoszenia
250/Cir/19/AK/POIiŚ/PMP poniżej 144.000 euro 71320000-7, 71220000-6 Opracowanie dokumentacji technicznej kompleksowej przebudowy budynków wraz z dostosowaniem do aktualnych przepisów z uwzględnieniem zaleceń audytu energetycznego i audytu oświetlenia na terenie przy ulicy Iwickiej 14 w Warszawie: Zadanie I: budynek A, Zadanie II: budynek D 14.10.2019 godz. 10:00 pełna treść ogłoszenia
230/BŁiI/19/RG powyżej 144.000 euro 72268000-1; 32428000-9; 48000000-8 Modernizacja systemu AAA sieci OST112 i CSD w ramach realizacji zadania serwis pogwarancyjny urządzeń sieci OST112 21.10.2019 r. godz. 9:30 pełna treść ogłoszenia
236/BŁiI/19/KK powyżej 144.000 euro 72611000-6 Zakup usługi zaawansowanego wsparcia technicznego operatora sieci OST112 17.10.2019 godz. 10:00 pełna treść ogłoszenia
229/BŁiI/19/MP/FBW powyżej 144.000 euro 48461000-7, 48821000-9, 48441000-1, 48313100-6 Zakup i wdrożenie, wraz ze szkoleniem operatorów, systemu analityczno-korelującego wraz z modułem „przyśpieszenia analiz wideo” 03.10.2019 godz. 09:30 pełna treść ogłoszenia
242/BŁiI/19/MR powyżej 144.000 euro 64212000-5 Zakup usług telefonii komórkowej na potrzeby Centralnego Biura Śledczego Policji. 16.10.2019 godz. 09:50 pełna treść ogłoszenia
234/BŁiI/19/ESz powyżej 144.000 euro 72611000-6, 72591000-4 Serwis pogwarancyjny urządzeń sieci OST112 oraz systemu CSD – zakup usługi serwisowej SMARTNet w ramach zadania zakup wsparcia technicznego dla urządzeń sieciowych OST112 16.10.2019 godz. 10:00 pełna treść ogłoszenia
240/BF/19/ŁK powyżej 750.000 euro 55120000-7, 55300000-3 Zakup usług hotelarskich, gastronomicznych i konferencyjnych w dniach 23-25 października 2019 r. 20.09.2019 godz. 09:50 pełna treść ogłoszenia
245/Ctr/19/TJ/NFOŚiGW poniżej 144.000 euro 33124100-6, 38410000-2 Dostawa samochodowych urządzeń diagnostycznych przeznaczonych do badań technicznych pojazdów w policyjnych stacjach kontroli pojazdów w ramach dwóch części 24.09.2019 godz. 10:00 pełna treść ogłoszenia
233/BF/19/MR powyżej 750.000 euro 55120000-7, 55300000-3 Zakup usługi hotelarskiej, gastronomicznej i konferencyjnej na potrzeby organizacji szkolenia organizowanego w dniach 01 – 04 października 2019 12.09.2019 godz. 09:50 pełna treść ogłoszenia
237/BŁiI/19/RG/FBW powyżej 144.000 euro 48000000-8, 48820000-2 Zakup i wdrożenie systemu umożliwiającego automatyczne porównywanie łusek i pocisków, zwanego Automatycznym Systemem Identyfikacji Broni (ASIB) 16.09.2019 godz. 09:30 pełna treść ogłoszenia
198/BŁiI/19/EZ/PMP powyżej 144.000 euro 72260000-2 Rozbudowa systemu dostępowego kont uprzywilejowanych typu PAM CyberArk na okres minimum 36 miesięcy wraz z zakupem stanowisk administracyjnych 03.10.2019 godz. 10:30 pełna treść ogłoszenia
222/Cut/19/AP powyżej 144.000 euro 35330000-6 Dostawa amunicji kal. 5,56x45 mm w podziale na dwa zadania. 30.09.2019 godz. 10:50 pełna treść ogłoszenia
221/Ckt/19/ESz powyżej 144.000 euro 35811200-4 Produkcja i dostawa 3 000 kpl. mundurów ćwiczebnych (bluza i spodnie) w zamówieniu podstawowym (gwarantowanym) oraz maksymalnie 1 000 kpl. w prawie opcji 12.09.2019 godz. 10:00 pełna treść ogłoszenia
196/Cut/19/RG/PMP powyżej 144.000 euro 34711200-6 Dostawa bezzałogowych statków powietrznych (dronów) wraz z osprzętem 11.10.2019 godz. 09:30 pełna treść ogłoszenia
219/Cut/19/MP poniżej 144.000 euro 18444111-4 Dostawa hełmów lotniczych i masek ochronnych 09.09.2019 godz. 10:00 pełna treść ogłoszenia
206/Ctr/19/DG powyżej 144.000 euro 34114200-1 Dostawa 17 sztuk pojazdów typu SUV w policyjnej wersji nieoznakowany 04.09.2019 godz. 09:50 pełna treść ogłoszenia

Wybierz Strony

Polska Policja