Postępowania o zamówienia - Zamówienia publiczne

Postępowania o zamówienia

UWAGA! W celu przejrzystego korzystania z informacji o wszczętych postępowaniach, zostały one podzielone według poniższych zasad:

przed otwarciem ofert - (w trybie przetargu nieograniczonego, przetargu ograniczonego, negocjacji z ogłoszeniem, dialogu konkurencyjnego) dokumentacja postępowania tj. ogłoszenie o zamówieniu, specyfikacja istotnych warunków zamówienia, treść zapytań wraz z wyjaśnieniami, wniesione protesty wraz z ich rozstrzygnięciem - będzie zamieszczana od dnia ogłoszenia - do terminu otwarcia ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu,

w trakcie oceny ofert - od terminu otwarcia ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, do dnia wyboru najkorzystniejszej oferty, lub unieważnienia postępowania,

rozstrzygnięte - po podpisaniu umowy lub ostatecznym unieważnieniu postępowania (po wykorzystaniu przysługujących środków ochrony prawnej).

Nr referencyjny Wartość zamówienia Wspólny słownik zamówień (CPV) Przedmiot zamówienia Termin składania ofert Szczegóły
204/BŁiI/19/ESz powyżej 144.000 euro 72260000-2 Zakup wsparcia technicznego producenta (subskrypcji) dla oprogramowania Red Hat Enterprise Linux oraz Vmware 13.09.2019 godz. 10:00 pełna treść ogłoszenia
177/BŁiI/19/DG/PMP powyżej 144.000 euro 38410000-2; 32236000-6; 38342000-4; 38900000-4. Zakup wyposażenia serwisowego i pomiarowego sprzętu łączności 16.09.2019 godz.09:50 pełna treść ogłoszenia
194/Cut/19/DG/FBW powyżej 144.000 euro 35330000-6 Dostawa amunicji w ramach projektu PL/2018/PR/0050 "Współdziałanie komórek operacyjnych CBŚP w sytuacji odwróconego wektora działania 23.08.2019 godz. 09:50 pełna treść ogłoszenia
186/Cut/19/MP powyżej 144.000 euro 35814000-3 Dostawa masek przeciwgazowych pełnotwarzowych z filtropochłaniaczem 13.09.2019 godz. 09:30 pełna treść ogłoszenia
213/BF/19/DG/FBW poniżej 750.000 euro 80000000-4 Zakup szkoleń w trzech zadaniach w ramach projektu FBW nr PL/2018/PR/0050 z zakresu odwróconego wektora działania 23.08.2019 godz. 10:30 pełna treść ogłoszenia
4/BŁiI/DT/19/AK Informacja o zamiarze przeprowadzenia dialogu technicznego: Mapa czasu rzeczywistego SWD Policji – narzędzie do zarządzania danymi GIS. Budowa systemu umożliwiającego generowanie w czasie rzeczywistym wizualizacji gromadzonych przez Policję danych o wszystkich przestępstwach, wykroczeniach, interwencjach policyjnych oraz wypadkach i kolizjach. pełna treść ogłoszenia
191/BF/19/JT powyżej 750.000 euro 55300000-3, 55120000-7 Zakup usług hotelarskich, gastronomicznych i konferencyjnych na potrzeby organizacji odprawy szkoleniowej w dniach 25 – 27 września 2019 r. 14.08.2019 godz. 8:50 pełna treść ogłoszenia
192/BŁiI/19/DG/FBW powyżej 144.000 euro 30213100-6 Zakup wysokowydajnych laptopów w ramach projektu PL/2018/PR/0020 – „Wzmocnienie potencjału zwalczania przestępczości i terroryzmu przez CBŚP" 19.08.2019 godz. 09:30 pełna treść ogłoszenia
195/Cut/19/AP poniżej 144.000 euro 66516200-2 Ochrona ubezpieczeniowa ryzyka Zamawiającego, związana z posiadaniem i eksploatacją policyjnych śmigłowców 14.08.2019 godz. 09:30 pełna treść ogłoszenia
178/BŁiI/19/EZ/PMP powyżej 144.000 euro 32420000-3 Dostawa routerów GSM 23.09.2019 godz. 10:30 pełna treść ogłoszenia
189/Cir/19/EJ poniżej 144.000 euro 50324100-3 Przeglądy konserwacyjne, usługi serwisowe oraz modernizacja lub rozbudowa systemu dozoru telewizyjnego CCTV w obiektach Komendy Głównej Policji w Warszawie 20.08.2019 godz. 09:30 pełna treść ogłoszenia
187/BŁiI/19/RG/PMP poniżej 144.000 euro 72230000-6 Zakup subskrypcji dla posiadanego systemu autoryzacji dostępu do aplikacji FAVI 12.08.2019 godz. 09:30 pełna treść ogłoszenia
180/Cut/19/MP powyżej 144.000 euro 34731700-7 Dostawa jednego kompletu (5 szt.) łopat wirnika nośnego 8AT-2710-00 lub 8AT.2710.000 do śmigłowca Mi-8 19.08.2019 godz. 09:30 pełna treść ogłoszenia
163/BŁiI/19/MP/PMP powyżej 144.000 euro 48420000-8 Odnowienie licencji dla posiadanego przez Zamawiającego oprogramowania EndPoint na okres 36 miesięcy 23.09.2019 godz. 09:30 pełna treść ogłoszenia
184/BŁiI/19/AP/PMP powyżej 144.000 euro 48000000-8 Rozbudowa posiadanego przez Zamawiającego systemu monitoringu usług IT w systemach międzynarodowych. 30.08.2019 godz. 10:50 pełna treść ogłoszenia
183/BŁiI/19/ESz/PMP powyżej 144.000 euro 32550000-3, 48219700-3 Zakup telefonów IP w ramach projektu modernizacji stacjonarnej telefonii resortowej opartej na IP 30.08.2019 godz. 10:00 pełna treść ogłoszenia
179/BŁiI/19/ESz/PMP poniżej 144.000 euro 32420000-3, 30200000-1, 32000000-3 Rozbudowa systemu dostępowego dla systemów międzynarodowych 09.08.2019 godz. 12:00 pełna treść ogłoszenia
174/BŁiI/19/RG/PMP powyżej 144.000 euro 32232000-8, 48515000-1, 32320000-2, 72253200-5, 48820000-2, 32341000-5, 51310000-8 Modernizacja Policyjnego Systemu Wideokonferencyjnego w ramach Programu Modernizacji Policji w latach 2017-2020 28.08.2019 godz. 09:30 pełna treść ogłoszenia
170/BŁiI/19/MP powyżej 144.000 euro 50330000-7 Zakup usługi świadczenia serwisu pogwarancyjnego dla 17 central telefonicznych Hicom//Hipath oraz 12 central małonumerowych Unify OSB 26.08.2019 godz. 09:30 pełna treść ogłoszenia
175/BŁiI/19/AK/PMP powyżej 144.000 euro 30213000-5, 30231300-0, 30216110-0, 30213100-6, 30237100-0, 30213200-7, 38510000-3 Zakup 17 stanowisk badawczych dla Laboratoriów Kryminalistycznych Komend Wojewódzkich Policji oraz Komendy Stołecznej Policji 26.08.2019 godz. 10:00 pełna treść ogłoszenia
159/Cut/19/KK powyżej 144.000 euro 60445000-9 Naprawa głównej piasty wirnika nośnego typu 8-1930-000 w podziale na dwa zadania 21.08.2019 godz. 12:00 pełna treść ogłoszenia
161/BŁiI/19/RG/PMP powyżej 144.000 euro 32236000-6 Zakup radiotelefonów standardu TETRA 19.08.2019 godz. 09:30 pełna treść ogłoszenia
168/BŁiI/19/TJ/PMP powyżej 144.000 euro 48732000-8 Zakup oprogramowania do stanowisk informatyki śledczej na potrzeby laboratoriów kryminalistycznych jednostek Policji 19.08.2019 godz. 10:00 pełna treść ogłoszenia
173/BŁiI/19/DG/PMP poniżej 144.000 euro 48420000 - 8 Upgrade infrastruktury wirtualizacyjnej dla Centralnych Systemów Internetowych Policji 26.07.2019 godz. 09:30 pełna treść ogłoszenia
164/Cir/19/EJ poniżej 5.548.000 euro 45311200-2, 51212000-1, 45000000-7 Rozbudowa Systemów Zabezpieczeń Technicznych w obiektach Komendy Głównej Policji w Warszawie 30.07.2019 godz. 09:30 pełna treść ogłoszenia
165/Cut/19/EJ powyżej 144.000 euro 35330000-6 Zakup amunicji strzeleckiej 29.07.2019 godz. 09:50 pełna treść ogłoszenia
167/Cut/19/KK/PMP powyżej 144.000 euro 35321100-1 Dostawa pistoletów samopowtarzalnych kal. 9x19 mm Parabellum Glock 17 (3 gen.) o podwyższonych parametrach lub równoważnych, w ilości 1000 kpl. 12.08.2019 godz. 10:00 pełna treść ogłoszenia
169/Cut/19/TJ/FBW powyżej 144.000 euro 34711200-6 Dostawa bezzałogowych statków powietrznych (BSP) wraz z osprzetem 21.08.2019 godz. 10:00 pełna treść ogłoszenia
181/BF/19/EB 55300000-3 Zakup usługi cateringowej na uroczystość w dniu 24 lipca 2019 r. z okazji 100 Rocznicy powstania Policji Państwowej 17.07.2019 godz. 13:00 pełna treść ogłoszenia
176/Ckt/19/TJ poniżej 144.000 euro 39130000-2 Zawarcie umowy ramowej na dostawy mebli biurowych 24.07.2019 godz. 10:00 pełna treść ogłoszenia

Wybierz Strony

Polska Policja