Postępowania o zamówienia - Zamówienia publiczne

Postępowania o zamówienia

UWAGA! W celu przejrzystego korzystania z informacji o wszczętych postępowaniach, zostały one podzielone według poniższych zasad:

przed otwarciem ofert - (w trybie przetargu nieograniczonego, przetargu ograniczonego, negocjacji z ogłoszeniem, dialogu konkurencyjnego) dokumentacja postępowania tj. ogłoszenie o zamówieniu, specyfikacja istotnych warunków zamówienia, treść zapytań wraz z wyjaśnieniami, wniesione protesty wraz z ich rozstrzygnięciem - będzie zamieszczana od dnia ogłoszenia - do terminu otwarcia ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu,

w trakcie oceny ofert - od terminu otwarcia ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, do dnia wyboru najkorzystniejszej oferty, lub unieważnienia postępowania,

rozstrzygnięte - po podpisaniu umowy lub ostatecznym unieważnieniu postępowania (po wykorzystaniu przysługujących środków ochrony prawnej).

Nr referencyjny Wartość zamówienia Wspólny słownik zamówień (CPV) Przedmiot zamówienia Termin składania ofert Szczegóły
162/BŁiI/19/EZ/FBW powyżej 144.000 euro 30213000-5, 30231300-0, 30213100-6, 30232110-8, 30216130-6, 30213100-6, 30214000-2, 32522000-8, 30192320-0, 30231300-0, 3021300-5 Zakup sprzętu i materiałów eksploatacyjnych na potrzeby wprowadzania w Policji elektronicznej rejestracji śladów i przedmiotów zabezpieczonych na miejscu zdarzeń kryminalnych, a także w toku prowadzonych postępowań przygotowawczych. 20.08.2019 godz. 10:30 pełna treść ogłoszenia
172/BŁiI/19/AP powyżej 144.000 euro 64211000-8 Wdrożenie wyróżnika AB=47 w sieci telekomunikacyjnej Policji 19.08.2019 godz. 10:50 pełna treść ogłoszenia
155/BŁiI/19/EZ/PMP powyżej 144.000 euro 30232110-8 Modernizacja urządzeń wielofunkcyjnych poprzez zakup kolorowych urządzeń wielofunkcyjnych małogabarytowych (A4) oraz monochromatycznych urządzeń wielofunkcyjnych małogabarytowych (A4) 12.08.2019 godz. 10:30 pełna treść ogłoszenia
158/BŁiI/19/AP powyżej 144.000 euro 72253200-5 Zakupu usługi wsparcia administracyjnego w trybie SLA dla systemu ZSODE 09.08.2019 godz. 10:50 pełna treść ogłoszenia
160/Cut/19/DG/PMP powyżej 144.000 euro 32333100-7 Dostawa systemu kamer nasobnych dla jednostek organizacyjnych Policji 19.08.2019 godz. 10:50 pełna treść ogłoszenia
157/Cut/19/TJ/PMP powyżej 144.000 euro 18444000-3 Dostawa policyjnych kasków ochronnych z osłoną twarzy wraz z maską przeciwgazową pełnotwarzową z filtropochłaniaczem z możliwością skorzystania z prawa opcji 08.08.2016 godz. 11:00 pełna treść ogłoszenia
156/BF/19/TJ powyżej 750.000 euro 55120000-7, 55300000-3 Zakup usług gastronomicznych, hotelarskich i konferencyjnych na potrzeby spotkania organizowanego przez Komendę Główną Policji 11.07.2019 godz. 10:00 pełna treść ogłoszenia
132/Cut/19/EJ/PMP poniżej 144.000 euro 35200000-6 Zakup bezodrzutowych wyrzutników pirotechnicznych w liczbie 7 kpl. 25.07.2019 godz. 09:30 pełna treść ogłoszenia
166/BF/19/JT 55300000-3 Zakup usługi cateringowej z okazji Święta Policji w dwóch zadaniach 12.07.2019 gadz. 09:00 pełna treść ogłoszenia
143/BŁiI/19/AK powyżej 144.000 euro 64214100-0 Zakup usług telefonii satelitarnej dla 54 telefonów satelitarnych IsatPhone Pro pracujących w systemie Inmarsat 23.08.2019 godz. 10:00 pełna treść ogłoszenia
138/BŁiI/19/MP/FBW powyżej 144.000 euro 38540000-2, 38900000-4 Zakup i wdrożenie, wraz ze szkoleniem operatorów, 2 mobilnych laboratoriów informatycznych na platformach samochodowych 09.08.2019 godz. 09:30 pełna treść ogłoszenia
154/BŁiI/19/EJ/PMP poniżej 144.000 euro 30213100-6, 30213000-5 Zakup specjalistycznych laptopów 16.07.2019 godz. 09:30 pełna treść ogłoszenia
153/Cut/19/ESz/PMP powyżej 144.000 euro 35321100-1 Dostawa pistoletów samopowtarzalnych kal. 9x19 mm Parabellum 12.09.2019 godz. 10:00 pełna treść ogłoszenia
130/BŁiI/19/KK powyżej 144.000 euro 48420000-8 Zawarcie umowy ramowej na zakup licencji oprogramowania do Systemu Zarządzania i Monitorowania UC (Unified Communications) na potrzeby Systemu Zintegrowanej Komunikacji OST112. 01.08.2019 godz. 10:00 pełna treść ogłoszenia
128/BŁiI/19/AP/HERCULE powyżej 144.000 euro 48461000-7; 80533100-0 Wdrożenie narzędzia IT do analizy dużych ilości danych przechowywanych na narzędziach elektronicznych” realizowanego w ramach Programu Unii Europejskiej Hercule III 2014 - 2020 01.08.2019 godz. 10:50 pełna treść ogłoszenia
147/BŁiI/19/EJ powyżej 144.000 euro 72700000-7 Zakup usługi serwisowej dla urządzeń aktywnych sieci (router’ów, switch’y, firewall”i, ips’ów, loadbalanserów, serwerów) znajdujących się w Biurze Łączności i Informatyki KGP. 31.07.2019 godz. 09:50 pełna treść ogłoszenia
151/BŁiI/19/TJ/PMP powyżej 144.000 euro 48461000-7 Modernizacja indywidualnej infrastruktury teleinformatycznej przeznaczonej dla funkcjonariuszy i pracowników cywilnych poprzez zakup specjalistycznego oprogramowania do analizy kryminalnej 05.08.2019 godz. 10:00 pełna treść ogłoszenia
145/Cir/19/KK poniżej 144.000 euro 75251110-4 Konserwacja stałych urządzeń gaśniczych i systemów sygnalizacji alarmu pożaru w obiektach Komendy Głównej Policji 04.07.2019 godz. 10:30 pełna treść ogłoszenia
117/Cir/19/AK powyżej 144.000 euro 50711000-2, 50730000-1, 50532000-3, 50332000-1, 3512000-1, 35110000-8 Utrzymanie w prawidłowym stanie technicznym infrastruktury technicznej, w tym systemów zasilania gwarantowanego, wentylacji i klimatyzacji, systemu BMS, systemów Zabezpieczenia Technicznego, oraz systemu nadzoru ppoż obiektu KGP położonego przy ul. Barcickiej 52/56 w Warszawie 19.08.2019 godz. 10:00 pełna treść ogłoszenia
141/Cut/19/TJ powyżej 144.000 euro 35330000-6 Dostawa amunicji w ramach czterech części 2.08.2019 godz. 10:00 pełna treść ogłoszenia
150/Cut/19/ESz/PMP powyżej 144.000 euro 35321000-0 Zakup broni strzeleckiej w ramach pięciu zadań 28.08.2019 godz. 11:00 pełna treść ogłoszenia
149/BF/19/RG/FBW 80533100-0 Zakup szkoleń w ramach projektu realizowanego z Funduszu Bezpieczeństwa Wewnętrznego pn. Modernizacja Platformy sprzętowej centralnych systemów informatycznych (SIS, VIS) w podziale na 6 zadań 09.07.2019 godz. 09:30 pełna treść ogłoszenia
148/BŁiI/19/DG/FBW powyżej 144.000 euro 30213100-6 Zakup wysokowydajnych laptopów w ramach projektu PL/2018/PR/0020 – „Wzmocnienie potencjału zwalczania przestępczości i terroryzmu przez CBŚP” 10.07.2019 godz. 09:50 pełna treść ogłoszenia
139/Cut/19/EZ powyżej 144.000 euro 35330000-6 Dostawa 307.500 szt. nabojów pistoletowych kal. 9x19 mm Parabellum z pociskiem typu JHP 25.07.2019 godz. 10:30 pełna treść ogłoszenia
140/Cut/19/EZ/PMP powyżej 144.000 euro 35815100-1 Dostawa kamizelek kuloodpornych zintegrowanych z możliwością skorzystania z prawa opcji 30.07.2019 godz. 10:30 pełna treść ogłoszenia
152/BF/19/JT 55300000-3 Zakup usługi cateringowej z okazji Święta Policji w dniu 22 lipca 2019 r. 28.06.2019 godz. 11:30 pełna treść ogłoszenia
146/BF/19/KK/FBW 80533100-0 Zakup usługi szkoleń informatycznych w podziale na dwa zadania w ramach realizacji przedsięwzięcia pn „Skuteczne zwalczanie cyberprzestępczości gwarantem bezpiecznej Europy” 05.07.2019 r. godz. 9:00 pełna treść ogłoszenia
134/BŁiI/19/EZ powyżej 144.000 euro 32428000-9 Modernizacja urządzeń szkieletowych sieci OST112 w OSTA/OSTB w ramach realizacji zadania serwis pogwarancyjny urządzeń sieci OST112 2.08.2019 r. godz. 11:00 pełna treść ogłoszenia
144/BF/19/TJ powyżej 750.000 euro 55120000-7, 55300000-3 Zakup usług gastronomicznych i hotelarskich dla 43 członków personelu latającego Zarządu Lotnictwa Policji GSP KGP podczas 14-dniowych turnusów szkoleniowo-kondycyjnych 18.06.2019 godz. 10:00 pełna treść ogłoszenia
124/Ctr/19/EZ/PMP powyżej 144.000 euro 34114200-1 Zakup 24 sztuk pojazdów typu Mała Więźniarka MW 12.07.2019 godz. 10:00 pełna treść ogłoszenia

Wybierz Strony

Polska Policja