Postępowania o zamówienia - Zamówienia publiczne

Postępowania o zamówienia

UWAGA! W celu przejrzystego korzystania z informacji o wszczętych postępowaniach, zostały one podzielone według poniższych zasad:

przed otwarciem ofert - (w trybie przetargu nieograniczonego, przetargu ograniczonego, negocjacji z ogłoszeniem, dialogu konkurencyjnego) dokumentacja postępowania tj. ogłoszenie o zamówieniu, specyfikacja istotnych warunków zamówienia, treść zapytań wraz z wyjaśnieniami, wniesione protesty wraz z ich rozstrzygnięciem - będzie zamieszczana od dnia ogłoszenia - do terminu otwarcia ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu,

w trakcie oceny ofert - od terminu otwarcia ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, do dnia wyboru najkorzystniejszej oferty, lub unieważnienia postępowania,

rozstrzygnięte - po podpisaniu umowy lub ostatecznym unieważnieniu postępowania (po wykorzystaniu przysługujących środków ochrony prawnej).

Nr referencyjny Wartość zamówienia Wspólny słownik zamówień (CPV) Przedmiot zamówienia Termin składania ofert Szczegóły
23/Ckt/19/TJ/PMP poniżej 144.000 euro 39000000-2 , 39110000-6 Zawarcie umowy ramowej na dostawę krzeseł i foteli biurowych oraz innych mebli tapicerowanych w ramach dwóch części 05.03.2019 godz. 10:00 pełna treść ogłoszenia
17/Cut/19/TJ/FBW poniżej 144.000 euro 38632000-4 Dostawa noktowizorów w ramach realizacji projektu nr PL/2018/PR/0059 04.03.2019 godz. 11:00 pełna treść ogłoszenia
24/Ckt/19/AK/PMP poniżej 144.000 euro 39130000-2 Zawarcie umowy ramowej na dostawy mebli biurowych 05.03.2019 godz. 09:30 pełna treść ogłoszenia
19/Ctr/19/TJ/PMP powyżej 144.000 euro 34144000-8, 35221000-9 Dostawa pojazdów typu armatka wodna 08.04.2019 godz. 10:00 pełna treść ogłoszenia
26/BŁiI/19/MR/PMP powyżej 144000 euro 30213000-5, 30231300-0 Zawarcie umowy ramowej na modernizację indywidualnej infrastruktury teleinformatycznej przeznaczonej dla funkcjonariuszy i pracowników cywilnych poprzez zakup komputerów. 10.04.2019 godz. 11:50 pełna treść ogłoszenia
14/BF/19/ESz powyżej 750.000 euro 55120000-7, 55300000-3 Zakup usług hotelarskich, gastronomicznych i konferencyjnych dla uczestników spotkania organizowanego w dniach 2 – 5 kwietnia 2019 r. 25.02.2019 godz. 11:00 pełna treść ogłoszenia
21/BF/19/KK/FBW powyżej 750.000 euro 80533100-0 Zakup usługi szkolenia informatycznego "Link2.x wraz z dodatkiem Money”, w ramach realizacji przedsięwzięcia pn. „Skuteczne zwalczanie cyberprzestępczości gwarantem bezpiecznej Europy”. 26.02.2019 r. godz. 09:50 pełna treść ogłoszenia
20/BF/19/AP powyżej 750.000 euro 98341000-5, 55300000-3 Wykonanie usług hotelarskich i gastronomicznych na potrzeby Europejskiej Konferencji Regionalnej INTERPOL-u (EKR) 21.02.2019 r. godz. 12:50 pełna treść ogłoszenia
11/BF/19/EB powyżej 750.000 euro 55120000-7, 55300000-3 Zakup usług gastronomicznych i hotelarskich dla uczestników szkolenia kondycyjnego 12.02.2019 godz. 12:00 pełna treść ogłoszenia
12/BŁiI/19/EZ/PMP powyżej 144000 euro 30213000-5, 30231300-0 Modernizacja indywidualnej infrastruktury teleinformatycznej przeznaczonej dla funkcjonariuszy i pracowników cywilnych poprzez zakup komputerów, sprzętu teleinformatycznego i oprogramowania 14.02.2019 godz. 11:00 pełna treść ogłoszenia
357/Cut/18/EJ/FBW powyżej 144.000 euro 35330000-6; 35331300-3 Dostawa amunicji w ramach 7 zadań 18.03.2019 godz. 9:50 pełna treść ogłoszenia
3/BLiI/19/MP/FBW powyżej 144.000 euro 30213100-6 Zakup wysokowydajnych laptopów w ramach projektu PL/2018/PR/0020 – „Wzmocnienie potencjału zwalczania przestępczości i terroryzmu przez CBŚP" 18.03.2019 godz. 09:50 pełna treść ogłoszenia
13/BŁiI/19/ESz poniżej 144.000 euro 48420000–8 Odnowienie licencji dla posiadanego przez Zamawiającego oprogramowania EndPoint na okres 12 miesięcy 11.02.2019 godz. 09:30 pełna treść ogłoszenia
1/Ctr/D/EZ Informacja o zamiarze przeprowadzenia dialogu technicznego dotyczącego dostawy pojazdu typu furgon w wersji wypadowy pełna treść ogłoszenia
5/BLiI/19/RG/POIiS powyżej 144.000 euro 30213100-6 Zakup 82 szt. terminali mobilnych stanowiących wyposażenie pojazdów służby ruchu drogowego, realizowany w ramach projektu Bezpiecznie na drogach – nowoczesny sprzęt dla polskiej Policji ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (POIiŚ) 04.03.2019 r. godz. 09:30 pełna treść ogłoszenia
328/Ctr/18/DG/POIŚ powyżej 144.000 euro 34114200-1 Zakup 31 radiowozów nieoznakowanych z videorejestratorem dla służby ruchu drogowego, w ramach projektu „Bezpieczniej na drogach – nowoczesny sprzęt dla polskiej Policji 01.03.2019 godz. 09:50 pełna treść ogłoszenia
333/Ctr/18/MP/POIŚ powyżej 144000 euro 34114200-1 Dostawa 51 szt. radiowozów oznakowanych z segmentu D dla służby ruchu drogowego 01.03.2019 godz. 09:50 pełna treść ogłoszenia
9/Ckt/19/AK poniżej 144.000 euro 79823000-9 Wydruk i kolportaż czasopisma "Policja 997" w roku 2019 i 2020 oraz dwóch wydań specjalnych 11.02.2019 godz. 09:30 pełna treść ogłoszenia
351/BŁiI/18/AK/JSz powyżej 144.000 euro 35120000-1 Zakup licencji do zarządzania urządzeniami mobilnymi wraz z gwarancją producenta w ramach zadania „Zakup sprzętu telekomunikacyjnego (smartfon, tablet) wraz z licencjami – poczty służbowej 08.02.2019 godz. 10:00 pełna treść ogłoszenia
7/BŁiI/19/ESz/PMP powyżej 144.000 euro 30213000-5, 30231300-0, 30230000-0, 30213100-6, 30237100-0, 30230000-0, 48732000-8 Zakup stanowisk badawczych z zakresu badań informatycznych na potrzeby laboratoriów kryminalistycznych jednostek Policji 04.02.2019 godz. 12:00 pełna treść ogłoszenia
4/BŁiI/19/JSz/FBW powyżej 144.000 euro 48900000-7; 48820000-2, 8000000-4. zakup serwera, licencji typu serwer i klient, oprogramowania do analizy danych retencyjnych w komunikacji GSM wraz z przeprowadzaniem szkoleń dla użytkowników końcowych w ramach realizacji projektu nr projektu: PL/2017/PR/0010 22.02.2019 godz. 09:30 pełna treść ogłoszenia
352/BŁiI/18/ESz powyżej 144.000 euro 32420000-3, 48820000-2, 48800000-6 Zakup rozbudowy systemów bezpieczeństwa Centralnych Systemów Informatycznych Policji wraz z gwarancją producenta, rozumianej jako: Zadanie nr 1 – Zakup rozbudowy systemu bezpieczeństwa serwerów DNS wraz ze wsparciem technicznym producenta oraz Zadanie nr 2 – Rozbudowa infrastruktury LoadBalancer 05.02.2019 godz. 10:00 pełna treść ogłoszenia
355/BŁiI/18/KK powyżej 144.000 euro 72253200-5 Zakup usługi wsparcia pogwarancyjnego systemu SWOP (System Wspomagania Obsługi Policji). 08.02.2019 godz. 11:50 pełna treść ogłoszenia
6/BF/19/JSz/FBW poniżej 750.000 euro 80300000-7 „Kompleksowe studia podyplomowe z informatyki śledczej współfinansowane w ramach Funduszu Bezpieczeństwa Wewnętrznego, nr projektu PL/2018/PR/0063” 31.01.2019 godz. 09:30 pełna treść ogłoszenia
1/BŁiI/19/MR poniżej 144.000 euro 50330000-7 Zakup usługi serwisu pogwarancyjnego dla centrali telefonicznej Ericsson MD110 28.01.2019 godz. 09:30 pełna treść ogłoszenia
350/BŁiI/18/MR powyżej 144.000 euro 30213100-6, 30213000-5, 30231300-0 Zakup specjalistycznego sprzętu informatycznego na potrzeby komórek organizacyjnych KGP oraz BSWP. 11.02.2019 godz. 09:50 pełna treść ogłoszenia
301/Ctr/18/EJ/PMP powyżej 144.000 euro 34114200-1 Dostawa pojazdów w policyjnej wersji nieoznakowany z segmentu D na lata 2019 – 2020, na podstawie umowy ramowej, w 2 zadaniach 15.03.2019 godz. 09:50 pełna treść ogłoszenia
353/Ctr/18/EJ poniżej 144.000 euro 42413000-4 Dostawa 5 podnośników dwukolumnowych 14.01.2019 godz. 09:30 pełna treść ogłoszenia
354/BŁiI/18/TJ powyżej 144.000 euro 30213100-6, 30211000-1, 48710000-8 Dostawa sprzętu i oprogramowania na potrzeby budowy Technicznego Centrum Zwalczania Cyberprzestępczości 08.02.2019 godz. 12:00 pełna treść ogłoszenia
348/BŁiI/18/MR powyżej 144.000 euro 72611000-6 Zakup usługi zaawansowanego wsparcia technicznego operatora sieci OST 112 06.02.2019 godz. 11:50 pełna treść ogłoszenia

Wybierz Strony

Polska Policja