Postępowania o zamówienia

UWAGA!

Informacje o aktualnych postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonych w procedurze „unijnej” (powyżej progów) dostępne są wyłącznie na stronie https://kgpolicja.ezamawiajacy.pl/.

Wszystkie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone przez KGP wszczęte po 13 marca 2020 r. dostępne są wyłącznie na stronie https://kgpolicja.ezamawiajacy.pl/.

 

W celu przejrzystego korzystania z informacji o wszczętych postępowaniach, zostały one podzielone według poniższych zasad:

przed otwarciem ofert - (w trybie przetargu nieograniczonego, przetargu ograniczonego, negocjacji z ogłoszeniem, dialogu konkurencyjnego) dokumentacja postępowania tj. ogłoszenie o zamówieniu, specyfikacja istotnych warunków zamówienia, treść zapytań wraz z wyjaśnieniami, wniesione protesty wraz z ich rozstrzygnięciem - będzie zamieszczana od dnia ogłoszenia - do terminu otwarcia ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu,

w trakcie oceny ofert - od terminu otwarcia ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, do dnia wyboru najkorzystniejszej oferty, lub unieważnienia postępowania,

rozstrzygnięte - po podpisaniu umowy lub ostatecznym unieważnieniu postępowania (po wykorzystaniu przysługujących środków ochrony prawnej).

Nr referencyjny Wartość zamówienia Wspólny słownik zamówień (CPV) Przedmiot zamówienia Termin składania ofert Szczegóły
33/BF/20/TJ poniżej 750.000 euro 85121000-3, 85121270-6, 85130000-9, 85140000-2 Realizacja w okresie trzech lat usług medycznych z zakresu medycyny pracy i innych świadczeń na potrzeby Centralnego Biura Śledczego Policji 12.03.2020 godz. 10:00 pełna treść ogłoszenia
32/BF/20/TJ poniżej 750.000 euro 85121000-3, 85121270-6, 85130000-9, 85140000-2 Realizacja w okresie dwóch lat usług medycznych z zakresu medycyny pracy i innych świadczeń na potrzeby Komendy Głównej Policji i Centralnego Pododdziału Kontrterrorystycznego Policji „BOA” 11.03.2020 godz. 10:00 pełna treść ogłoszenia
18/Cut/20/TJ powyżej 139.000 euro 35330000-6 Zawarcie umowy ramowej na dostawę nabojów pistoletowych kal. 9x19 mm Parabellum z pociskiem typu TFMJ informacja na Platformie zakupowej pełna treść ogłoszenia
320/BŁiI/19/KK. 72261000-2 Zakup usługi dostarczania aktualizacji dla oprogramowania TachoSpeed oraz TachoSpeed STAT oraz świadczenia asysty technicznej. pełna treść ogłoszenia
28/BF/20/ŁK poniżej 750.000 euro 55300000-3 Zakup usługi cateringowej w dniach 24-26 marca 2020 r. 06.03.2020 godz. 09:50 pełna treść ogłoszenia
25/BŁiI/20/AP/FBW poniżej 139.000 euro 48732000-8 Zakup 3 licencji z dwuletnim wsparciem ze środków Funduszu Bezpieczeństwa Wewnętrznego w ramach projektu „Zwiększenie skuteczności Policji w pozyskiwaniu danych z urządzeń rejestrujących obraz – PL/2018/PR/0056” 06.03.2020 godz. 10:30 pełna treść ogłoszenia
22/BF/20/AP 55300000-3 Zakup usługi cateringowej na dzień 15 kwietnia 2020 r. 04.03.2020 r. godz. 09:00 pełna treść ogłoszenia
3/Cut/20/AP 60445000-9 Wykonanie prac ponadzakresowych po weryfikacji stanu technicznego piast wirnika nośnego śmigłowca Mi-8 zgodnie z umową 304/159/Cut/19/KK pełna treść ogłoszenia
15/Cut/20/RG poniżej 139.000 euro 60445000-9 Naprawa główna 2 szt. tarcz sterujących typu 8-1950-000 do śmigłowca Mi-8 28.02.2020 godz.09:30 pełna treść ogłoszenia
4/BF/20/EB/FBW 80533100-0 Zakup usługi szkolenia informatycznego Link 2.x wraz z dodatkiem Money w ramach realizacji przedsięwzięcia pn „Skuteczne zwalczanie cyberprzestępczości gwarantem bezpiecznej Europy”. 14.02.2020 godz. 10:00 pełna treść ogłoszenia
8/BF/20/TJ poniżej 750.000 euro 85121000-3, 85121270-6, 85130000-9, 85140000-2 Realizacja w okresie trzech lat usług medycznych z zakresu medycyny pracy i innych świadczeń na potrzeby Centralnego Biura Śledczego Policji 06.02.2020 godz. 09:30 pełna treść ogłoszenia
2/Ckt/20/ESz poniżej 139.000 euro 79823000-9 Wydruk i kolportaż czasopisma „Policja 997” w roku 2020 i 2021 03.02.2020 godz. 12:00 pełna treść ogłoszenia
319/BF/19/TJ/FBW powyżej 750.000 euro 55120000-7, 55300000-3. Zakup usług gastronomicznych, hotelarskich i konferencyjnych dla uczestników międzynarodowego spotkania realizowanego w ramach projektu pn. "Obserwacja Transgraniczna" nr PL/2017/PR/0013 30.01.2020 pełna treść ogłoszenia
235/BF/19/JT/FBW 80533100-0 Organizacja i przeprowadzenie szkoleń w ramach projektu „Kompleksowe studia podyplomowe i zaawansowane szkolenia z informatyki śledczej” współfinansowanego w ramach Funduszu Bezpieczeństwa Wewnętrznego, nr projektu PL/2018/PR/0063 23.01.2020 godz. 12:00 pełna treść ogłoszenia
327/BF/19/TJ 85121000-3, CPV:85121270-6, CPV:85130000-9, CPV:85140000-2 Realizacja w okresie dwóch lat usług medycznych z zakresu medycyny pracy i innych świadczeń na potrzeby Komendy Głównej Policji i Centralnego Pododdziału Kontrterrorystycznego Policji „BOA” 24.01.2020 godz. 09:30 pełna treść ogłoszenia
318/BF/19/DG poniżej 139.000 euro 79540000-1, 79530000-8 Zawarcie umowy ramowej na świadczenie usług tłumaczenia pisemnego, konsekutywnego i symultanicznego 24.01.2019 godz. 09:30 pełna treść ogłoszenia
285/Cir/19/ESz poniżej 5.350.000 euro 45453000 – 7 Zawarcie umowy ramowej na wykonywanie robót konserwacyjno - remontowych w sześciu obiektach Komendy Głównej Policji na terenie m.st. Warszawy 04.02.2020 godz. 12:00 pełna treść ogłoszenia
310/Cir/19/KK powyżej 5.350.000 euro 45000000-7, 45400000-1, 45310000-0 Przebudowa 16 pomieszczeń biurowych, korytarzy, klatki schodowej i instalacji wewnętrznych w części B budynku Komendy Głównej Policji. 17.03.2020 godz. 10:00 pełna treść ogłoszenia
309/BF/19/ESz/FBW 80510000-2 Kompleksowa organizacja i przeprowadzenie szkoleń z zakresu doskonalenia metod i form prowadzenia pościgu transgranicznego, dofinansowana ze środków Funduszu Bezpieczeństwa Wewnętrznego, w ramach projektu nr PL/2018/PR/0062 13.12.2019 godz. 12:00 pełna treść ogłoszenia
274/Cir/19/EZ poniżej 5.548.000 euro 75251110-4 Modernizacja systemu sygnalizacji alarmu pożaru oraz jego rozbudowa w budynkach KGP 17.01.2020 godz. 10:30 pełna treść ogłoszenia
275/Cir/19/AP poniżej 5.548.000 euro 71320000-7, 71000000-8, 71300000-1, 45000000-7, 45200000-9, 45210000-2, 45212000-6 Budowa budynku strzelnicy z zapleczem socjalnym i niezbędną infrastrukturą techniczną 18.12.2019 godz. 10:00 pełna treść ogłoszenia
281/Cir/19/AP poniżej 5.548.000 euro 45000000-7, 45453000-7, 45400000-1, 45421000-4, 45410000-4, 45430000-0, 45262600-7, 45442100-8, 45450000-6, 45331210-1, 45310000-3, 39000000-2, 71220000-6, 71320000-7 Dostosowanie budynków przy ul. Orkana 14 w Warszawie do potrzeb użytkownika 25.11.2019 godz. 10:30 pełna treść ogłoszenia
142/Cir/19/EJ/NFOŚiGW powyżej 5.548.000 euro 45000000-7, 45311200-2, 45330000-9, 45331000-6, 45314000-1 Termomodernizacja i modernizacja budynku A przy ul. Taborowej 33B w Warszawie 12.12.2019 godz. 09:50 pełna treść ogłoszenia
250/Cir/19/AK/POIiŚ/PMP poniżej 144.000 euro 71320000-7, 71220000-6 Opracowanie dokumentacji technicznej kompleksowej przebudowy budynków wraz z dostosowaniem do aktualnych przepisów z uwzględnieniem zaleceń audytu energetycznego i audytu oświetlenia na terenie przy ulicy Iwickiej 14 w Warszawie: Zadanie I: budynek A, Zadanie II: budynek D 14.10.2019 godz. 10:00 pełna treść ogłoszenia
228/BF/19/DG poniżej 144.000 euro 79320000-3 Badanie opinii społecznej na temat poczucia bezpieczeństwa Polaków oraz oceny pracy Policji 25.09.2019 godz. 09:30 pełna treść ogłoszenia
Powrót na górę strony
Polska Policja