241/Cir/18/UM/PMP - 2018 - Zamówienia publiczne

241/Cir/18/UM/PMP

Termin składania ofert: 28.09.2018 godz. 10:30

CPV: 71000000-8

Wartość zamówienia: poniżej 5.548.000 euro

Dostosowanie obiektu KGP przy ul. Olszewskiej 6 w Warszawie do potrzeb użytkownika

Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych z dn. 29.08.2018 r. pod numerem 610250-N-2018